Visa # 
Rubrik Träffar
18840104 - Aflidne källarmästaren 706
18840104 - Anbud 774
18840104 - Borgenärerna 734
18840104 - En hafvets dotter. 585
18840104 - Fångantalet 703
18840104 - Folkmängden i Visby 759
18840104 - Förordnanden. 736
18840104 - Kungörelse. 1219
18840104 - Liqvidsanmaning 641
18840104 - Lysande bröllopsfest. 615
18840104 - Rättegångs- och Polissaker. 391
18840104 - Sjöfarande. 775
18840104 - Strandning. 781
18840104 - Till justeringsskyldiges 635
18840104 - Ur sjömanslifvet. 368
18840104 - Visby. 402
18840108 - Från sjön. 361
18840108 - Hamndirektionen 364
18840108 - Icke mindre än 15 gånger 345
18840108 - Något för de Anti-Semiter. 401
18840108 - Rättegångs- och Polissaker. 490
18840108 - Tyska ångaren Prima, 783
18840108 - Väderleken. 424
18840111 - Dödsfall. 665
18840111 - Fältkamrerarebefattningen 345
18840111 - Från sjön. 390
18840111 - Gotlands södra kronofogdekontor 787
18840111 - Gymnastikläraretjensten 583
18840111 - Kronoombud. 396
18840111 - Lots- och fyrväsendet på Gotland. 727
18840111 - Militärbefälhafvaren, 337
18840111 - Stadsfullmäktige 597
18840111 - Tjenstledighet 780
18840115 - Ångaren Prima's strandning. 778
18840115 - Dödsfall. 397
18840115 - En friskare flägt 528
18840115 - En grundlig tupplur 286
18840115 - Ett vildt slagsmål 598
18840115 - Från sjön. 369
18840115 - Kronprinsens helsa 316
18840115 - Lönen 355
18840115 - Något mystiskt. 825
18840115 - Ölpriset nedsatt. 333
18840115 - Visby arbetareförening 596
18840115 - Visby mejeri-bolag 608
18840118 - Eldsvåda 537
18840118 - Från sjön. 363
18840118 - Gotlands-jernvägens 301
18840118 - Medelst offentlig auktion, 696
18840118 - Rättegångs- och Polissaker. 664
18840118 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 305
18840118 - Till ordförande 539
18840118 - Tjenstledighet 366
18840118 - Uti Visby stad 547
18840118 - Vinterliggande fartyg 505
18840122 - Dödsfall. 325
18840122 - Kungörelse 349
18840122 - Rättegångs- och Polissaker. 317
18840122 - Tryckfrihetsåtal. 317
18840125 - Auktion 550
18840125 - Döde. Axel Leonard Bruze. 413
18840125 - Döde. Sture Henning Vilhelm. 409
18840125 - En köpmansklubb 553
18840125 - Från sjön. 541
18840125 - Rättegångs- och Polissaker. 710
18840125 - Tändsticksfabriks-Aktiebolags 557
18840125 - Till ordförande 883
18840125 - Upprop till allmänheten. 534
18840129 - Gotlands nationalbeväring. 435
18840129 - L. O. Smith 349
18840129 - Musik. 498
18840129 - Rättegångs- och Polissaker. 820
18840129 - Tryckfrihetsmålet 348
18840201 - Åtal mot Visby rådhusrätt. 437
18840201 - Auktion. 793
18840201 - Döde i Visby. 507
18840201 - Dömd för tvegifte. 415
18840201 - Fångantalet 423
18840201 - Födde i Visby. 417
18840201 - Från sjön. 410
18840201 - Rättegångs- och Polissaker. 322
18840201 - Tillkännagifvanden. 342
18840201 - Utmärkelse. 348
18840201 - Vådadöd. 522
18840205 - Fastighets- och lösöreauktion. 783
18840205 - Förlofning 500
18840205 - Från sjön. 505
18840205 - Vraket 845
18840208 - Döde. 301
18840208 - Egendomsköp. 720
18840208 - Födde i Visby. 359
18840208 - Från sjön. 311
18840208 - Musik. 358
18840208 - Postsparbanken. 739
18840208 - Rättegångs- och Polissaker. 545
18840208 - Stiftstidningar. 626
18840208 - Vigde. 326
18840212 - Auktion å hafre. 348
18840212 - Död. Gustaf Reinicke. 330
18840212 - Från sjön. 318
18840212 - Gotlands mejeribolag 311
18840212 - Meddelande från allmänheten. 371
18840212 - Officersklubbens 387
18840212 - Rättegångs- och Polissaker. 760
18840212 - Tillkännagifvanden. 344
18840212 - Urarfvakonkurs. 301
18840215 - Fastighetsköp. 326
18840215 - Från sjön. 341
18840215 - Landshöfdingen Poignant 342
18840215 - Meddelande från allmänheten. 330
18840215 - Öfvervåld. 344
18840215 - Visby spritvaruförsäljnings-aktiebolag 363
18840219 - Holmstrupska kapellet 311
18840219 - I konkurs 275
18840219 - Rättegångs- och Polissaker. 777
18840219 - Staten 273
18840219 - Visby telefonförening 285
18840222 - Arf efter afliden sjöman. 246
18840222 - Fastighets- och lösöreauktion. 312
18840222 - Frivillig auktion. 299
18840222 - Kontrollörbefattningen 315
18840222 - Till ordförande 432
18840222 - Tjenstledighet 285
18840222 - Visby torgpris. 309
18840226 - Från sjön. 259
18840226 - Gotlands-jernvägens 238
18840226 - Konkurs. 262
18840226 - Rättegångs- och Polissaker. 274
18840226 - Staten 206
18840226 - Tryckfrihetsmålet 288
18840229 - Borgenärerna 255
18840229 - Dödsfall. 279
18840229 - Festligt 275
18840229 - Från sjön. 270
18840229 - Frivillig auktion. 307
18840229 - Gotlands nationalbevärings 369
18840229 - Rättegångs- och Polissaker. 220
18840229 - Sjömanshusets 308
18840304 - Ett sammanträde 304
18840304 - Fångantalet 260
18840304 - Från sjön. 215
18840304 - Konkurs. 266
18840304 - Postsparbanken. 336
18840304 - Rättegångs- och Polissaker. 697
18840304 - Skepparegillet 363
18840304 - Vinterträdgård 290
18840307 - Afsked. 298
18840307 - Arbetsgifvarnes 298
18840307 - Döde i Visby. 322
18840307 - Enligt stämmobeslut 403
18840307 - Födde i Visby. 360
18840307 - Från sjön. 706
18840307 - Gotlands enskilda bank 393
18840307 - Kyrkoherden Reuser 704
18840307 - Ny ångbåtstrafik på Visby. 315
18840307 - Vinterträdgården 294
18840307 - Visby arbetare 335
18840311 - Arbetaremötet 336
18840311 - Fastighetsköp. 346
18840311 - Förordnad. 269
18840311 - Officer af Gotlands nationalbeväring 319
18840311 - Rättegångs- och Polissaker. 334
18840311 - Utnämningar. 319
18840314 - Ångfartygsbolaget Gotland 320
18840314 - Död i Visby. 301
18840314 - Ett massmöte i Visby. 296
18840314 - Födda i Visby. 326
18840314 - Sjöfarten 696
18840314 - Stadsfullmäktige 343
18840318 - Egendomsköp. 278
18840318 - Från sjön. 264
18840318 - Rättegångs- och Polissaker. 733
18840318 - Tryckfrihetsåtalet 329
18840318 - Två konkursansökningar 262
18840318 - Vårtecken. 221
18840321 - Auktion vid Adelsgatan. 269
18840321 - Auktion vid Strandgatan. 282
18840321 - Auktion. 269
18840321 - Döde i Visby. 295
18840321 - Födde i Visby. 320
18840321 - Från sjön. 658
18840321 - Funnet lik. 728
18840321 - Kommunalordförande. 465
18840321 - Mötet å Stora torget 385
18840321 - Stiftstidningar. 625
18840321 - Stortorgdagarne i Visby. 338
18840326 - Afsked 283
18840326 - Stor varuförsäljning. 326
18840326 - Utnämning. 233
18840329 - Från sjön. 268
18840329 - Hushållningssällskapet 473
18840329 - Rättegångs- och Polissaker. 521
18840402 - Ångfartygsbolaget Gotlands 671
18840402 - Fångantalet 509
18840402 - Förordnad. 489
18840402 - Genom offentlig auktion 469
18840402 - Landsgöfdingen Poignant med fru 474
18840402 - Rättegångs- och Polissaker. 119
18840402 - Stor varuförsäljning. 459
18840402 - Till Salu. 191
18840405 - Å postsparbankskontoret 73
18840405 - Afsked 43
18840405 - Död. Anna Chatarina Källgren. 100
18840405 - En enkel afskedsfest 105
18840405 - Fartygsköp. 125
18840405 - Från sjön. 140
18840405 - Läroverket. 103
18840405 - Postkontoret. 80
18840405 - Prof- och besigtningsresor 82
18840409 - Festen för kapten Höggren. 97
18840409 - Paviljongen 101
18840409 - Postsparbankskontoret 180
18840409 - Rättegångs- och Polissaker. 73
18840409 - Stadsfullmäktige 100
18840412 - Genom offentlig 179
18840412 - Halmauktion. 66
18840412 - Resande. 50
18840412 - Utnämningar. 39
18840412 - Visby torgpris. 55
18840416 - Auktion. 53
18840416 - Carl Vilhelm Belfrage. 80
18840416 - Dödsfall. 39
18840416 - Egendomsköp. 58
18840416 - För lönläggning 156
18840416 - Kappelshamns lotsplats 74
18840416 - Olika åsigter 71
18840416 - Rättegångs- och Polissaker. 160
18840416 - Resande. 84
18840416 - Skeppsmätaretjensten 52
18840416 - Sommarhägring. 46
18840416 - Till bevakningsbefälhafvare 45
18840416 - Tjenstledighet 52
18840416 - Underrättelser för Sjöfarande. 134
18840416 - Väderleken 53
18840419 - Extra bolagsstämma. 80
18840419 - Fågeljagten 50
18840419 - Födde, Död och Vigde. 87
18840419 - Från sjön. 73
18840419 - Gotlands mejeri-aktiebolag 46
18840419 - Gotlands-jernvägens trafikinkomster 42
18840419 - Gymnastiska centralinstitutet. 77
18840419 - Kommunikationen 48
18840419 - Resande. 82
18840419 - Resande. 62
18840419 - Varning till Gotlands landtbrukare. 73
18840423 - Auktion. 80
18840423 - Egendomsköp. 161
18840423 - Från sjön. 184
18840423 - Handelsföreningen 57
18840423 - Handlanden Emil Gerle 76
18840423 - Köpmans-gillet 56
18840423 - Rättegångs- och Polissaker. 89
18840423 - Tryckfrihetsåtalet 61
18840426 - Auktion. 78
18840426 - Efterlyst skollärare. 94
18840426 - Från sjön. 178
18840426 - Resande. 88
18840426 - Tjenstledighet 71
18840426 - Väderleken 81
18840430 - En svår tjocka 181
18840430 - Från Hejde 100
18840430 - Jury 64
18840430 - Konkurs. 69
18840430 - Rättegångs- och Polissaker. 53
18840430 - Resande. 49
18840430 - Sjöförklaring 160
18840430 - Strandning. 128
18840507 - Auktion. 53
18840507 - Död. Johan Niklas Carlqvist. 66
18840507 - Fastighetsauktion. 57
18840507 - Försnillningen 86
18840507 - Från sjön. 195
18840507 - Haveri-auktion. 180
18840507 - Kompletteringsval 50
18840507 - Militärbefälhafvaren 36
18840507 - Rättegångs- och Polissaker. 76
18840507 - Resande. 47
18840507 - Såld ångslup. 56
18840507 - Staten 88
18840510 - Auktion. 72
18840510 - Födde, Död, Vigde. 76
18840510 - Från sjön. 114
18840510 - Militärbefälhafvaren, 73
18840510 - Nationalbeväringen. 95
18840510 - Resande. 58
18840510 - Stiftet. 48
18840514 - Balansen i Hejde sparbank. 102
18840514 - Domare-embetet 57
18840514 - En mindre fastighet. 49
18840514 - Från sjön. 99
18840514 - I konkurs 63
18840514 - Möbler till salu. 49
18840514 - Rättegångs- och Polissaker. 172
18840514 - Resande. 57
18840514 - Sjelfmord. 67
18840514 - Utnämningar. 49
18840517 - Entreprenad-Auktion. 54
18840517 - Från sjön. 41
18840517 - Gubben Stark. 42
18840517 - Haveri-auktion. 68
18840517 - Hus och Gård 49
18840517 - Militära och gymnastiska 49
18840517 - Olyckshändels. 46
18840517 - Stadsfullmäktiges 48
18840521 - Från sjön. 34
18840521 - Gothenburg City, 30
18840521 - Militärbefälet på Gotland. 31
18840521 - Rättegångs- och Polissaker. 45
18840521 - Stadsfullmäktiges 48
18840521 - Tryckfrihets målet 43
18840524 - Auktion. 39
18840524 - Födde, Döde, Vigde. 38
18840524 - Från sjön. 39
18840524 - Gotlands-jernvägens 43
18840524 - Habblingbo 94
18840524 - Inspektion. 38
18840524 - Offentlig auktion. 41
18840524 - Resande. 31
18840524 - Storatorgdagen, 41
18840524 - Tygförvaltare-befattningen. 30
18840524 - Vid den mogenhetspröfning, 43
18840524 - Visby domkapitel, 42
18840528 - Död 34
18840528 - Egendomsköp. 38
18840528 - I tryckfrihetsåtalet 34
18840528 - Resande. 30
18840528 - Staten 33
18840528 - Stiftet. 80
18840528 - Utnämning. 38
18840528 - Visby h. läroverk. 43
18840531 - Afskedsuppvaktning. 33
18840531 - De två tryckfrihetsmål, 45
18840531 - Dödsfall. 39
18840531 - Examen 47
18840531 - Från sjön. 51
18840531 - Resande. 40
18840531 - Telegrafistexamen 32
18840604 - D. B. V:s paviljong, 44
18840604 - Från sjön. 50
18840604 - Lustresan 43
18840604 - Pingsthelgdagarne 81
18840604 - Resande Riksantiqvarien 139
18840604 - Resande. 70
18840607 - Egendomsköp. 179
18840607 - Födde, Döde, Vigde. 57
18840607 - Från sjön. 64
18840607 - Gymnastiska centralinstitutet. 71
18840607 - Lotsstyrelsens berättelse 61
18840607 - Resande. 73
18840611 - Balansen i Hejde sparbank. 31
18840611 - En vittnesed 30
18840611 - Från sjön. 27
18840611 - Gotlands Skarpskytte- och Jägaregilles 22
18840611 - Gotlands södra domsaga. 31
18840611 - Resande. 19
18840611 - Sökande 27
18840611 - Stadsfullmäktige 25
18840611 - Stadshotellets 28
18840614 - Ångfartygsbolaget Gotland 29
18840614 - Biskoparnes ålder. 29
18840614 - Delegarne i Gotlands Hypoteksförening 24
18840614 - Från sjön. 40
18840614 - Lustresa till Vestervik 35
18840614 - Offentlig auktion. 27
18840614 - Paviljongen 28
18840614 - Prinsessan Eugenie 31
18840614 - Resande. 24
18840614 - Till Salu. 28
18840614 - Utur skepparegillets i Visby 28
18840614 - Visby Spritvaruförsäljnings-aktiebolag 28
18840618 - Egendomsköp. 22
18840618 - Från sjön. 20
18840618 - Genom offentlig auktion, 28
18840618 - Hästauktionen 21
18840618 - Resande. 21
18840621 - Auktion. 27
18840621 - Gotlands-jernvägen 33
18840621 - Resande. 39
18840621 - Reseunderstöd 31
18840621 - Väderleken 26
18840621 - Vid extra bolagsstämma 29
18840625 - Från sjön. 44
18840625 - Rättegångs- och Polissaker. 34
18840625 - Resande. 35
18840625 - Staten 35
18840628 - Auktion 29
18840628 - Från sjön. 18
18840628 - Mjeltbrand 18
18840628 - Offentlig auktion 16
18840628 - Resande. 18
18840628 - Tjenstledighet 18
18840702 - Cellfängelset 24
18840702 - Gotlands Hypoteksförening 25
18840702 - Kustroddaretjensten 24
18840702 - Rättegångs- och Polissaker. 21
18840702 - Resande. 20
18840702 - Skeppsbrutne resande. 25
18840702 - Väderleken 25
18840702 - Vid Navigationsskolan 23
18840705 - Apoteket i Visby 22
18840705 - Bokauktion. 21
18840705 - Från sjön. 21
18840705 - Gotlands jernvägsbolag 24
18840705 - Prisskjutning, 21
18840705 - Resande. 21
18840705 - Slutförsäljning 21
18840705 - Tjenstledighet 21
18840709 - Domareembetet 24
18840709 - Qvarstad. 26
18840709 - Resande. 23
18840712 - D. B. V:s paviljong 26
18840712 - Födde, Vigde och Döde i Visby. 24
18840712 - Från sjön. 26
18840712 - Meddelande från allmänheten. 29
18840712 - Några ord om vinterpostfarten. 21
18840712 - Resande. 28
18840712 - Sällskapet D. B. V. 34
18840712 - Stadsfullmäktige 25
18840712 - Utnämningar. 22
18840712 - Väderleken 25
18840712 - Visby torgpris. 31
18840716 - Artilleribefälhafvaren 18
18840716 - Auktion. 18
18840716 - Från sjön. 19
18840716 - Militärbefälhafvaren 17
18840716 - Ovilkorlig försäljning. 18
18840716 - Rättegångs- och Polissaker. 20
18840716 - Resande. 18
18840716 - Sammanstötningen 20
18840716 - Svenska Qvartettsångarnes 18
18840716 - Till provinsialläkare 25
18840716 - Unghanses dotter 19
18840716 - Väderleken 14
18840719 - Ett djurskyddsmöte 15
18840719 - Födde och Döde i Visby. 19
18840719 - För Gotlandsjernvägens 19
18840719 - Från sjön. 20
18840719 - Goodtemplarorden och hr Hurtigs verksamhet. 21
18840719 - Kungörelser. 17
18840719 - Notanel resande. 19
18840719 - Rättegångs- och Polissaker. 21
18840719 - Resande. 18
18840719 - Stortorgdagarne. 19
18840719 - Tidtabell för Gotlands jernväg 18
18840719 - Turtabell för ångfartygebolaget 20
18840719 - Underrättelser för Sjöfarande. 14
18840719 - Vid krigsskolan 19
18840723 - Egendomsköp. 16
18840723 - Från sjön. 17
18840723 - Fröknarna Huss och Lönnroth 19
18840723 - Gotlands-jernvägens 19
18840723 - Interregnum. 17
18840723 - Notabla resande. 11
18840723 - Rättegångs- och Polissaker. 18
18840723 - Resande. 15
18840723 - Vinterfarten mellan Stockholm och Gotland. 18
18840726 - Födde och Döde i Visby. 16
18840726 - Länets pröfningskomités 23
18840726 - Paviljongen 17
18840726 - Postverket. 18
18840726 - Rättegångs- och Polissaker. 20
18840726 - Resande. 22
18840726 - Väderleken. 16
18840726 - Vågbrytaren 19
18840726 - Visby Bad-Societet, 17
18840730 - Rättegångs- och Polissaker. 20
18840730 - Resande. 17
18840802 - Engelska ångaren Jeanie 14
18840802 - Från sjön 17
18840802 - Haveri-Auktion. 18
18840802 - Länsstyrelsen 13
18840802 - Resande. 14
18840802 - Sjelfmord. 16
18840806 - Apoteksärende. 19
18840806 - Landshöfding Poignant 16
18840806 - Rättegångs- och Polissaker. 17
18840806 - Resande. 16
18840806 - Visby badsocietet 17
18840809 - Artilleribefälhafvaren, 15
18840809 - Borgmästaren Een 17
18840809 - Fångantalet 17
18840809 - Från sjön. 15
18840809 - Herrar Stadsfullmäktige 15
18840809 - Landstinget. 17
18840809 - Långväga resande. 18
18840809 - Ogilladt besvär. 19
18840809 - Resande. 17
18840813 - Auktion. 17
18840813 - Mordbrand. 19
18840813 - Musik. 17
18840813 - Rättegångs- och Polissaker. 16
18840813 - Resande. 15
18840813 - Stadsfullmäktige 19
18840813 - Stora donationer. 17
18840816 - Afsked 13
18840816 - Branden vid Adelsgatan. 13
18840816 - Brunnar och bad. 13
18840816 - De nya 10-öres frimärkena, 14
18840816 - Från sjön. 14
18840816 - Hammarströmska donationerna. 14
18840816 - Notabla resande. 13
18840816 - Rättegångs- och Polissaker. 14
18840816 - Resande. 12
18840816 - Riksdagsmannalen på Gotland. 14
18840816 - Tjenstledighet 15
18840820 - Ett resestipendium 16
18840820 - Mordbranden. 18
18840820 - Omkomne. 18
18840820 - Rättegångs- och Polissaker. 17
18840820 - Staten 17
18840820 - Väderleken och skörden. 14
18840820 - Visby bollklubb 17
18840823 - Efterlyst. 16
18840823 - Från sjön. 15
18840823 - Rättegångs- och Polissaker. 18
18840823 - Resande. 14
18840823 - Riksdagsmannavalet 16
18840827 - Auktion vid Hästgatan. 26
18840827 - Auktion vid Stora Torget. 15
18840827 - Död. Christina Elisabeth. 16
18840827 - En verklig folkfest. 12
18840827 - Fil. kand. fröken Betty Pettersson 16
18840827 - Från sjön. 13
18840827 - Genom auktion 21
18840827 - Gotlands-jernvägens 21
18840827 - Morbranden. 17
18840827 - Resande. 12
18840827 - Sammanstötningen 16
18840827 - Sport. 17
18840830 - Fältttjenstöfningarne. 11
18840830 - Förfalskning. 12
18840830 - Från sjön. 12
18840830 - I tjenstgöring 11
18840830 - Industrimötet 14
18840830 - Notabel resande. 12
18840830 - Rättegångs- och Polissaker. 20
18840830 - Teater. 12
18840830 - Visby allm. läroverk. 13
18840903 - Auktion vid Strandgatan. 14
18840903 - Dödsfall. 15
18840903 - Hr Hjalmar Linnströms konkurs. 17
18840903 - Rättegångs- och Polissaker. 18
18840903 - Resande. 16
18840903 - Tillståndsbevis 20
18840906 - Fångantalet 14
18840906 - Från sjön. 15
18840906 - Genom auktion, 19
18840906 - Militärbefälhafvaren, 14
18840906 - Resande. 28
18840906 - Riksdagsmannavalen. 12
18840906 - S:t Karins kyrkoruin 14
18840910 - Drunknade fiskare. 15
18840910 - Ett slagsmål 12
18840910 - Från sjön. 15
18840910 - Häktad för dråp. 14
18840910 - Notabel resande. 12
18840910 - Prinsessan Eugenie 9
18840910 - Rättegångs- och Polissaker. 17
18840910 - Resande. 12
18840910 - Riksdagsmannavalet 14
18840910 - Sjukhemmets 9
18840910 - Stadsfullmäktige 12
18840913 - Borgenärerna 13
18840913 - Död. Johan Axel Bachér. 17
18840913 - Dödsfall. 19
18840913 - Gotlands ångbåtsbolag 15
18840913 - Länsstyrelsen 14
18840913 - Rättegångs- och Polissaker. 10
18840913 - Resande. 11
18840913 - Uppbördsstämma. 17
18840918 - Auktion vid Rådhustorget. 12
18840918 - Auktion vid Snäckgärdet. 9
18840918 - D. B. V:s paviljong 12
18840918 - Död. Sofia Charlotta Benjamina Welin. 12
18840918 - Generalen m. m. frih. E. v. Vegesack 10
18840918 - Kapten Victor Gyllenhammar 17
18840922 - Gotlands-jernvägens 12
18840922 - Mogna smultron 11
18840922 - Prinsessan Eugenie 13
18840929 - Gotlands Båtsmanskompanier, 15
18840929 - Skeppsmätaretjensten i Visby. 16
18840929 - Till befälhafvare 17
18840929 - Visby läroverk 18
18841002 - Afsked. 17
18841002 - Generalen m. m. frih. E. v. Vegesack 11
18841002 - Landstinget 14
18841006 - Brandsignaler 16
18841006 - Fångantalet 14
18841006 - Kyrkostämma 14
18841006 - Militäröfningarna 13
18841006 - På militärbefälhafvarens 13
18841006 - Stortorgdagen, 15
18841009 - Från sjön. 13
18841009 - Herrar Stadsfullmäktige 13
18841009 - Stortorgdagen 13
18841009 - Underrättelser för sjöfarande. 14
18841009 - Utnämning. 12
18841013 - Första cementprofvet 13
18841013 - Kompetens till skeppsmätarebefattning. 12
18841013 - Rättegångs- och Polissaker. 14
18841013 - Strandning. 13
18841016 - Dom i brandmålet 19
18841016 - Ett oroväckande 14
18841016 - Från sjön. 14
18841016 - Nidigsdåd. 17
18841016 - Notabel resande. 16
18841016 - Sökande 13
18841016 - Stadsfullmäktiges 12
18841016 - Svår storm 15
18841020 - Dödsfall. 13
18841020 - Från sjön. 11
18841020 - Gotlands fångvårdsförening 11
18841020 - Gotlands-Jernvägens 13
18841020 - Haverist. 13
18841020 - Strandning. 13
18841023 - Lagfarter 13
18841023 - Stadshotellet 14
18841023 - Vinterpostföringen till Gotland. 15
18841027 - Auktion. 13
18841027 - Stockholmsposten 16
18841030 - De allmänna husförhören 15
18841030 - Från sjön. 14
18841030 - Kyrkostämman 15
18841030 - Stormar 13
18841030 - Strandning. 16
18841103 - Artilleribefälhafvaren, 9
18841103 - Häradstingen. 11
18841103 - Lastångaren Ystad, 11
18841103 - Uppgift rörande fångantalet 11
18841107 - De allmänna husförhören 12
18841107 - F. artilleristen P. H:son Flygare, 13
18841107 - Från sjön. 11
18841107 - Haveri-auktion. 11
18841107 - Haveriauktion. 11
18841107 - Herrar Stadsfullmäktige 11
18841107 - Kommunal-svineri 18
18841107 - Landsfiskalstjensten 11
18841107 - Medecine kandidatexamen 11
18841107 - Polismånsken 12
18841107 - Tjenstledighet 13
18841107 - Väderleken 13
18841111 - Från sjön. 7
18841111 - Kommunikationerna. 8
18841114 - Auktion. 6
18841114 - C. J. Martin. 10
18841114 - Direktionen för Visby hospital. 9
18841114 - Dödsfall. 9
18841114 - Hushållningssällskapet 10
18841114 - Meddelande från allmänheten. 11
18841114 - Stadsfullmäktige 7
18841114 - Till skeppsmätare 9
18841114 - Tillvarataget. 10
18841118 - Ångfartyget Thjelvar 11
18841118 - Auktion vid Adelsgatan. 7
18841118 - Fartygs-Auktion. 10
18841118 - Från sjön. 9
18841118 - Ryktet 9
18841118 - Sällskapet G. G. 9
18841118 - Utnämning. 9
18841121 - Gotlands jernvägens 9
18841121 - Postångaren Sofia 10
18841121 - Tidtabellen 11
18841121 - Väderleken. 9
18841126 - Från sjön. 11
18841126 - Postångaren Sofia 10
18841126 - Utur skepparegillets Pensionskassa 10
18841129 - Från sjön. 10
18841129 - Nidingsdåd. 9
18841129 - Strandning. 11
18841129 - Väderleken 9
18841129 - Vintern 10
18841129 - Vintersamfärdseln. 10
18841203 - Ordningsmakten 9
18841203 - Postångaren Sofia 6
18841203 - Väderleken 8
18841206 - Herrar Stadsfullmäktige 9
18841206 - Tillkännagifvanden. 10
18841210 - Köpmans-Gillet 10
18841210 - Stadsfullmäktige 10
18841210 - Tillkännagifvanden. 8
18841210 - Vintersamfärdseln. 10
18841213 - Död. Sofia Magdalena Kryssell. 9
18841213 - Dödsfall. 11
18841213 - Förordnanden. 10
18841213 - Handelsföreningens 11
18841213 - Köpmansgillet 11
18841213 - Ordensväsendet. 10
18841213 - Sällskapet D. B. V. 11
18841213 - Skarpskytte- och Jägaregillet 10
18841213 - Stadsfullmäktiges 11
18841213 - Stor varuauktion. 11
18841213 - Uppgift om fångantalet 10
18841217 - Ädel gåfva. 9
18841217 - Auktionskammarkontoret 9
18841217 - Från sjön. 9
18841217 - Lars Anton Anjou. 9
18841217 - Lycka i olycka. 9
18841220 - Gotlands jernvägens 9
18841220 - Stadsfullmäktigevalet 10
18841220 - Utnämning. 7
18841228 - D. B. V:s sparbank 11
18841228 - Gotlands fornvänner 10
18841228 - Högre flickskolan. 9
18841228 - Höstterminen 9
18841228 - Skeppet Georg & Ludvig 10
18841228 - Vid läroverket i Lund 10
18841231 - Dödsfall. 7
18841231 - Från sjön. 10
18841231 - Julhelgen 9
18841231 - Kongl. Postångfartyget SOFIA, 12
1884503 - Adress. 185
1884503 - Balansen i Hejde sparbank 65
1884503 - Första maj 106
1884503 - Från sjön. 181
1884503 - Navigationsskolans 60
1884503 - Resande. 50
1884503 - Slutförsäljning. 62
1884503 - Stortorgdag 55
1884503 - Valborgsmessoaftonen 66
1884503 - Vid auktion 63