18840129 - Musik.

Musik.

För oss visbybor, som sällan och med långa mellantider få njuta af mera gedigna musikaliska tidfördrif, blir det alltid ett eftersökt nöje, då något tillfälligt sådant här inträffar. Vi ha visserligen ett Musikaliskt sällskap, som, från äldre tider bildadt, ännu synes vegetera; ty få äro de af samhällets muskälskande medlemmar, för hvilka detta sällskap låter förnimma sina toner eller talangfulla utförda prestationer, hvarför ock man endast samtalsvis erfar att sällskapet ännu lefver, då det funnit förenligt att idka denna sköna konst alldeles slutet inom sin egen trånga krets. Hvad än orsaken kan vara, men icke en falsk blygsamhet eller rädslan för utanför ståendes kritiska bedömanden, eller någon så egendomlig uppfattning om sin talang, att den är för högt stående för att framhållas inför ett större auditorium. Åh nej! - bort det. Men hvad då ? - ja, "hvad vet jag", sa' Orvad Odd.
Vi hafva kommit till dessa reflexioner i anledning af Holmstrupska sällskapets sedan några dagar å Stadshotellet härstädes gifna aftonkonserter, hvilka alltmera tilldragit sig den musikälskande publikens uppmärksamhet, hvaraf också synbarligen erfares, att "det musikaliska Visby" icke vanslägtats.
Detta sällskap, bestående af hrr Holmstrup, viol, och Rosenqvist, violoncell, samt fru Hummel, piano, eger mycket stor och gedigen repertoar samt utmärker sig för ett särdeles fint samspel. Man får höra ouvertyrer af de mest framstående mästarne, så väl af gamla som nyaste skolan och hr Holmstrups stråke påminner i mycket om den här för några år sedan synnerligen erkände och gouterade violspelaren Sauermann.
Man lär vara betänkt på, att för familjer mindre lämpliga schvoizerirummen en trappa upp.Gotlands Tidning
Tisdagen den 29 januari 1884
N:r 8
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri