18840201 - Tillkännagifvanden.

Tillkännagifvanden.

För uppbärande af sistlidne års krono- m. fl. utskylder uti Visby stad komma uppbördsstämmor att hållas i uppbördskontoret i rådhuset nedanskrifne dagar innevarande år, näml:
Februari den 5 med Strandroten och Norderrotens 1:sta qv.
Februari den 6 med återstoden af Norderroten.
Februari den 7 med S:t Hansroten och Klinterotens 1:sta och 2:dra qvarter.
Februari den 8 med sistnämde rotes 3:dje och 4:de qvarter.
Februari den 9 med utom staden boende och öfriga dithörande personer.
Förrättningarne börja kl. 9 f. m.
Vederbörande skattskyldige erinras att å nu bestämda dagar sina utskylder oafkortadt erlägga vid äfventyr, om sådant uderlåtes, af stämmoböters utgifvande och exekutiv åtgärd för resternas uttagande.
Visby å Rådhuset den 30 jan. 1884.
MAGISTRATFN.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri