18840201 - Dömd för tvegifte.

Dömd för tvegifte.

Fru H. E. Rosenbladt, född Meijer, yrkade, på sin tid här omnämdt, vid Visby rådhusrätt ansvar å sin man, handlanden H. Rosenbladt - som 1865 blef svensk medborgare och med hvilken hon sedan 1869 varit gift - för det denne i Polen 1876, oaktadt äktenskapet icke blifvit lagligt upplöst, inför mosaisk prestman ingått nytt äktenskap med en ogift qvinna af mosaisk trosbekännelse vid namn Rachel, och med hvilken han hade ett barn. I utslag yttrade rådhusrätten, att hans äktenskap med H. E. Meijer blifvit lagligen upplöst likväl, enär det å andra sidan icke heller kunde anses vara utredt och visadt, att den förbindelse, som Rosenbladt ingått med Rachel, tillkommit på sådant sätt och med iakttagande af sådana föreskrifter, att det samma kunde anses för ett i lag giltigt äktenskap, kunde rådhusrätten icke fälla Rosenbladt till ansvar för tvegifte.
Svea hofrätt har dock under åberopande af kap. 17 § 4 strafflagen dömt Rosenbladt till 6 månaders straffarbete, hvaremot fru Rosenbladts yrkande om skiljsmessa icke kunde bifallas.Gotlands Tidning
Fredagen den 1 februari 1884
N:r 9
Tjugufemte årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri