18840423 - Handlanden Emil Gerle

Handlanden Emil Gerle

låter genom frivillig offentlig auktion i sitt magasin i Åbergska gården vid Hästgatan, tisdagen den 29 april från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja en mängd handelsvaror af hvarjehanda slag och hvaribland förnämligast kordrojer, dofflar, kläden, fodertyg, lasting, moaré, sidentyg, kattuner, möbeltyg, klädningstyg af hel-, halfylle, kasinett, mollskinn, västtyg, gardintyg, och linong, bomulls- och linnetyg, sjalar, dukar, sköjor, kragar, manschetter, spetsar, rosetter, handskar, vantar, västar, mössor, strumpor, bälten, hängslen, band, knappar, silke, tråd, jemte ett större parti s. k. korta varor m. m. m. m., som icke så omständligt behöfver uppräknas; erhållande kände, redbare inropare anstånd med betalningen till den 10 Juli Innevarande år.
OBS! Äfven den 6 och 10 Maj kommer auktion att hållas hos herr Gerle - och hvarom vidara framdeles.
Visby den 21 april 1884.Gotlands Tidning
Onsdagen den 23 april 1884
N:r 32
Tjugufemte årgången