18840507 - Fastighetsauktion.

Fastighetsauktion.

Sterbhusdelegarne efter aflidne färgaren R. M. Vendt låta medelst öppen, frivillig auktion, som torsdagen den 15 maj kl. 12 på dagen kommer att förrättas på stället, till den mestbjudande försälja lägenheten Bäcks i Österbyn, omkring 1/4 mil öster för staden vid Hejdebyväg. Denna egendom utgöres af 58 tunnland till större delen bördig åkerjord samt någorlunda vidsträckt hagmark, och är bebygd med boningshus af sten under tegeltak, samt ladugårdsbyggnad af trä inredd till lada och stall med foderskulle. Hypoteksbanken har en inteckning i egendomen på 2,400 kr., som kan af blifvande köparen få till betalning öfvertagas; skolande en 1/6:del af inropsbeloppet erläggas kontant vid klubbslaget. Det öfverskjutande af köpeskillingen kan mot antaglig säkerhet förbehålla sig pröfningsrätt öfver blifvande högsta anbudet jemte rättighet att innan 3 dagar efter auktionen få afgifva antagande eller förkastande svar.
Närmare underrättelser vidkommande denna fastighetsförsäljning kunna innan auktionsdagen erhållas hos Auktionskammarföreståndaren.
Visby den 5 maj 1884.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Onsdagen den 7 maj 1884
N:r 36
Tjugufemte årgången