19420102 - Tall- och Holmmyrarnas torrläggning kan förbättras?

Tall- och Holmmyrarnas torrläggning kan förbättras?
Målet återförvisat för ny utredning.

Hos Söderbygdens vattendomstol har Ejnar Rosvall i Granskogs m. fl. besvärat sig över syreförrättningen angående företaget "Tall- och Holmmyrars dikningsföretag 1940" Och avseende förbättrad torrläggning av den s. k. Tall- och Holmmyrarna med marker, tillhörande Hoffmans m. fl. hemman i Hörsne med Bara, Källunge, Ekeby, Dalhems och Ganthems socknar. Klagandena ha gjort gällande, att synemännen beräknat båtnaden av företaget alltför högt, detta särskilt beroende på att nuvärdet av markerna blivit för lågt uppskattat. Man förmenade, att om Tallmyrs-kanalen in. fl. blivit rensade till tidigare föreskrivna dimension, risken för översvämningar skulle avsevärt minskas och markens nuvärde bli väsentligt högre än vad synemännen funnit.
Vattendomstolen framhåller, att om man utgår från att kanalbottnon enligt 1897 års förrättning ligger 30-35 cm. lägre än vad synemännen vid 1940 års förrättning antagit, kommer kostnaden för rensning av kanalerna till de år 1897 föreskrivna dimensionerna att bli betydligt större än enligt 1940 års förslag. Till följd av att vid 1940 års förrättning 1897 års bottenlinje antagits ligga för högt, bli även de överklagade båtnadsberäkningarna missvisande, särskilt så tillvida, att markernas nuvarande värde, sedan kanalerna upprensats till lagliga dimensionen, måste vara avsevärt högre än vad synemännen nu antagit.
Domstolen har därför återförvisat målet till förrättningsmannen för
att denna skall utreda kostnaden för upprensning av kanalerna till de vid 1897 års syneförrättning föreskrivna dimensionerna samt i stora drag redogöra för de förbättrade torrläggningsförhållanden som därigenom uppkomma, och för frågas huruvida en fördjupning av avloppen under den år 1897 föreskrivna nivån kan anses vara ekonomiskt berättigad. Vid beräkning av kostnaden och båtnad för fördjupningen skall han utgå från att avloppen äro upprensade till de Ar 1897 föreskrivna dimensionerna. Sakägarna skola beredas tillfälle att ta del av denna utredning och redogörelse. (P.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Januari 1942
N:r 1