19420103 - Från våra Gotländska bygder. Viklau.

Från våra Gotländska bygder.

VIKLAU.
Arets tredje ord. kom.-stämma hölls i tisdags i folkskolan under ordf.-skap av Gust. Berg, Ollajvs. Revisorer för borg. kommunens räkenskaper under år 1942 blevo handl. Ragnar Olsson och målarmästaren F. N. Wahlberg, suppleanter Arvid Johansson och Viktor Jacobsson. Änge.
Ledamöter i inkomstaxeringsnämnden: folkskollärare Simeon Jakobsson, lantbr. Josef Eklund, Vikarve, och arbetaren Henrik Stenberg, Änge. Suppleanter: Albin Olofsson, Gustav Hellström och Theodor Olsson, Änge. Till brandstodsuppbördsman för 4 år omvaldes folkskoll. S. Jakobson. I brandstodskommittén för 2 år valdes Folke Svensson och Enar Adman, Sigsarve. Suppleanter: Hans Niklasson och Torkel Karlsson, Sigsarve.
Ledamöter i fattigv.-styrelsen för 4 år: Karl Pettersson, Sigsarve, och fru Marta Johansson, Änge, suppleanter: Th. Pettersson, Sigsarve, och lärarinnan Anna-Maja Lindholm.
Ledamöter i barnavårdsnämnden för 4 år blevo folkskoll. S. Jakobson, fru Marta Johansson, Änge, och lärarinnan A.-M. Lindholm, suppleanter: Alb. Olofsson och fru Tyra Jakobson, Skolgården.
Till ledamöter i pensionsnämnden för 4 år omvaldes John C. Larsson och Ian-rik Thimgren, Sigsarve, suppleanter: Folke Svensson och Torkel Karlsson, Sigsarve. Till ledamöter i inkvarteringsnämnden omvaldes Karl Pettersson, Sigsarve, och fröken Lindholm samt nyvaldes Erik Berg, Ollajvs. Suppleanter Arv. Johansson och Viktor Jacoson, änge, och Tyra Jakoson, Skolgården. Som ordf, och kassör i magasinsstyrelsen omvaldes John C. Larsson, Sigsarve. Ledamöter i samma styrelse: Th. Pettersson och Karl Pettersson, Sigsarve.
Ledamöter i kristidsnämnden blevo
Th. Pettersson, Sigsarve, och G. Berg, Ollajvs, suppleanter: handl. R. Olsson och Karl Pettersson. Ombud i statens bosättningslånenämnd omvaldes folkskolL S. Jakobson, suppleant H. Thimgren, Sigsarve.
Följande löner och arvoden för kommunens befattningshavande fastställdes: kommunalnämndens ordf. 300 kr. (förut 150), fatigvårdsstyrelsens ordf. 100 kr. (förut 50), kristidsnämndens ordf. 300 kr. jämte fri skrivmaterial och porto, familjebidragsnämndens ordf. 100 kr. (förut 0), brandfogden 25 kr. (förut 0). At ledamöterna i inkomsttaxeringsnämnden fastställdes en dags-ersättning av 5 kr.
Kommunalstämmorna år 1942 skall hållas i folkskolan på tid som ordf. bestämmer och kungöras genom uppläsning från predikstolen och anslag i kommunens anslagstavla.
Tredje ord. kyrkostäm-m a n hölls omedelbart efter kom.-stämman med folkskoll. Simeon Jakobson som ordförande.
Stämmorna under nästkommande år skall kungöras och hållas efter samma normer, som fastställts för kom.-stämmorna. Till revisorer för kyrkl. kommunens räkenskaper för nästkommande år omvaldes Arv. Johansson, Änge, och John Björkegren, Stenstugårds. Suppleant blev Viktor Jacobsson, Änge. Följande arvoden fastställdes: kyrkokassör 20 kr., skolkassör 50 kr., sekr. i skolrådet 25 kr. Stämman hade vidare att fatta beslut om ersättning för sprängning i samband med gravöppning å kyrkogården. Efter en stunds diskussion beslöts ätt kyrkokassan skall betala kostnaderna för erforderlig sprängning dock med högst 10 kr. för varje grav.
Vid skolrådssammanträde samma dag valdes till ordf. för nästa år lantbr. Konrad Hallgren, Vikare, v. ordf. handl. Ragnar Olsson och sekreterare folkskolläraren S. Jakobson. Beslöts upprätta nytt förslag till reglemente och läroplan för fortsättningsskolan, som på grund av sjuårig folkskola anses böra anordnas som ettårig.
Helgen har varit fridfull och vacker med härligt vinterväder. Julotta med nära fullt hus hölls i kyrkan. Därvid medverkade en nybildad kör med sångare från Sjonhem och Viklau med ett par sånger. Även skolbarnen sjöng en julsång vid orgeln.
Fortsättningsskolan är även i år sammanslagen med Sjonhem och har under hösten pågått i Viklau på eftermiddagarna. I januari flyttar den till Sjonhems folkskola med heldagsläsning.Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1942
N:r 2