19420115 - Fardhems hushållningsgille

Fardhems hushållningsgille

— omfattande Fardhems, Linde, Lojsta, Levide och Gerums socknar
— har hållit årsmöte i Linde skola under ordförandeskap av lantbrukaren Johannes Johan sson, Gardarve i Fardhem.
I sitt hälsningsauförande erinrade ordföranden om vad jordbrukarna i sin egenskap av producenter haft att genomkämpa de sista åren, speciellt den foderbrist, som gjort sig gällande. Under foderbristens tid hade vi ett gott stöd i framlidne landshövding Ola .Jeppsson, sade talaren; varpå en tyst minut ägnades hr Jeppsons minne. I fortsättningen av sitt anförande yttrade talaren bl. a.: Vad stråfodertillgången :beträffar äro vi något bättre lottade i år. På grund av de stora foderuttag hos producenterna, som livsmedelskommissionen företagit, är däremot fodersädstillgången mindre än någonsin förut.
Till mötets sekreterare valdes lantbrukaren Karl Fardstedt, Stenstu i Fardhem. Föregående mötes protokoll föredrogs, o. medlemsmatrikeln justerades. Till ordförande för åren 1942 15 omvaldes .lantbrukaren Johannes Johansson, Gardarve i Fardhem, och till vice ordförande lantbrukaren E. Danielsson, Hesselby gård i Linde. Till ledamot av styrelsers ömvaldes lantbrukaren Ernst Lindgren, Likmunds i Gerum. Fyra nya medlemmar invaldes från Fardhem, åtta från Linde och sex från Lojsta.
Efter förhandlingarna höllo husdjurskonsulent Bengt Ljunggren och jordbrukskonsulent Arnold Lorensson intressanta och instruktiva jordbruksföredrag. De båda talarna hyllades med kraftiga applåder. Slutligen serverades kaffe.
Grötlinge gille hade igår sitt årssammanträde i Grötlingbo skola under hemmansägare J. T. Jakobssons ordförandeskap. Vid förhandlingarna omvaldes hr Jacobsson till ordförande för tre år och likaså omvaldes vice ordf. Felix Olsson, Gimrings i Havdhem, samt styrelseledsmoten Gunnar Larsson, Norrkvie i Grötlingbo. Samtliga sockenombud omvaldes även.
Konsulenterna Ljunggren och Lorensson hällo intressanta föredrag om krisförhållandena inom jordbrukets olika grenar och lämnade nyttiga råd och lärdomar.
Vid sammanträdet kom man även att behandla frågan om bildande av sambetesföreningar mellan fårågarna inom gillet, som uttryckt missnöje med den nuvarande stängselskyldigheten. Gillet beslöt att föra denna fråga vidare till hushållningssällskapet.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Januari 1942
N:r 11