angfartyget_hansa-1899.jpg

19420119 - Även kustartilleri och flottstridskrafter

Även kustartilleri och flottstridskrafter
på Gotland skola lyda under M. B.
Dock- och verkstadsanläggning vid Frösund för en miljon kr.

Med den ökade betydelse Gotland kommer att inta i och för rikets försvar finner försvarsutredningen det nödvändigt att företa en viss utbyggnad av de marina anstalterna på ön även beträffande flottan. Därjämte måste sådana åtgärder vidtas att marindistriktets ledning lättare än hittills kan förbereda och genomföra sina åligganden.
Ifråga om befälsförhållandena på Gotland synes det vara lämpligt, att i såväl fred som krig under en gemensam chef sammanföra alla för Gotlands försvar upprättade militära förLand, försvarsanstalter och övriga organ. Detta bör ske genom att åt militärbefälhavaren på Gotland uppdras att samtidigt vara marindistriktschef. Under militärbefälhavaren på Gotland i dennes egenskap av marindistriktschef böra följaktligen lyda Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartillerikår, de för marindistriktet avsedda sjöstridskrafterna med för dem avsedd basorganisation (Fårösunds förrådsdepå) och det marina förbindelseväsendet på ön. Genom särskilda bestämmelser regleras chefens för marinen rätt att i avseende på sådan verksamhet under krig vid dessa marina stridskrafter, som äger samband med sjökrigföringen i stort, utfärda erforderliga order och föreskrifter. Fortifikationsfövaltningen synes kunna vara gemensam för samtliga militära organ på Gotland. Med hänsyn till det permanenta behovet av fortifikationspersonal i chefens för Gotlands kustartilleriförsvar stab, bör emellertid viss sådan personal vara förlagd till Fårösund.

Den föreslagna större verkstadsanläggningen kan ej utnyttjas.
Ifråga om de erforderliga byggnaderna erinrar utredningen om att kostnaderna för utförande av erforderlig dock-, kaj- och verkstadsanläggning vid Fårösund av marinförvaltningen beräknats till 2,2 milj. kr. Av ekonomiska och andra skäl finner sig emellertid utredningen ej kunna förorda utförande av en så dyrbar anläggning, vars kapacitet ej torde kunna effektivt utnyttjas. Utredningen anser att en för marinen tillräckligt omfattande anläggning bör kunna utföras inom en mera begränsad kostnadsram och har i sina beräkningar härför upptagit ett anslag på en miljon kronor.

1,33 miljon till tjänstebostäder i Fårösund.
Beträffande Gotlands kustartilleriförsvar och Gotlands kustartillerikår har efter förslag av marinförvaltningens på tilläggsstat för innevarande budgetår för sjukhusbyggnad, exercishall med mäthus samt ytterligare utbyggnad av elektriska distributionsanläggningar upptagits vissa belopp, för sjukhusanläggningen dock endast 290,000 kr. mot äskade 350,000 kr. Enär det befintliga kanslihuset redan nu visat sig otillräckligt och därtill kommer att en förstärkning av såväl stabens som förvaltningarnas personal är avsedd att ske har det befunnits erforderligt att beräkna medel för en tillbyggnad av kanslihuset. I detta avses även att inrymma erforderliga expeditionslokaler för Fårösunds förrådsdepå. Då lägenheter i tillräckligt antal ej finnas att hyra i Fårösund eller i dess närhet har utredningen upptagit 1,330,000 kr. för att bygga tjänstebostäder, avsedda för 13 officerare och 37 underofficerare, inbegripet den för Fårösunds förrådsdepå avsedda personalen. Utredningen anser emellertid att det bör undersökas, huruvida ej den enskilda företagsverksamheten bör stimuleras genom lämpliga åtgärder för att få en minskning av dessa kostnader.

Sjunde militärområdet — Gotland. Större personal på militärbefälet.
Sjunde militärområdet skall enligt försvarsutredningens förslag omfatta Gotlands infanteriregemente med ett kompani ur Göta pansarlivgarde, samt Gotlands artillerikår med ett batteri ur Stockholms luftvårnsregemente.
Sjunde militärbefälsstaben, förlagd till Visby, föreslås ha i huvudsak nuvarande omfattning. Med hänsyn till att staben skall sköta de uppgifter, som av utredningen förutsättas på fastlandet åläggas nytillkommande försvarsområdesstaber, erfordras dock viss personalförstärkning. Främst gäller detta ifråga om fortifikationspersonal, beroende på att fortifikations-förvaltningen på Gotland föreslås vara gemensam för militärområdet
och kustartilleriförsvaret. Med hänsyn till de viktiga och omfattande uppgifter, som numera påvila även denna militä.rbefälsstab, bör därjämte tillkomma en kapten vid generalstabskåren. Militärbefälhavaren bör, med hänsyn till det ansvar, som påvilar honom, i likhet med övriga militärbefälhavare uppföras såsom generalmajor av första graden i lönegrad ob 3. Militärbefälhavaren avses samtidigt vara chef för Gotlands marindistrikt.
Sjunde militärbefälsstaben föreslås i övrigt erhålla följande sammansättning:
Militärbefälhavare: generalmajor av första graden.
Stab: Ordinarie tjänstemän: En regementsofficer vid generalstabskåråen, (kapten vid generalstabskåren), en adjunant (kompaniofficer på militärhefälsstabens stat), en tygofficer (major vid fälttygkåren), en tygskrivare ur tygstaten, en motoringenjör (arméingenjör vid arméingenjörkåren), en regementsofficer vid fortifikationskåren, två kompaniofficerare vid fortifikationskåren, en underofficer vid fortifikationskåren, en fortifikationskassör vid fortifikationskåren, en intendent (regementsofficer vid intendenturkåren), en läkare (fältläkare vid fältläkarkåren).
Pensionerad personal i arvodesbefattning: En hemvärnsofficer, en ammunitionsförvaltare (underofficer), en uppbördsman för rustningsmateriel (underofficer), tre expeditionsunderofficerare, en förrådsunderofficer vid intendenturförrådet i Tingstäde, en uppbördsman vid förplägnadsmagasinet i Tingstäde.
Icke-ordinarie personal m. fl.: En byggnadsingenjör, tillsatt av chefen för fortifikationskåren, en verkmästare av klass 2, en ritare av klass 2, en skogvaktare av klass 2, ett kontorsbiträde. två skrivbiträden, en kokerska vid bevakningsstyrkan vid Tingstäde, samt slutligen 90 civila vakter vid värn och förråd, årslön 150 kr.

En fältläkare vid milltärbefälsstaben.
För varje militärbefälsstab bör liksom hittills för arméfördelnings-staberna beräknas en fältläkare, framhåller försvarsutredningen. Tidigare har någon sådan fältläkare icke funnits vid militärbefälsstaben på Gotland, där befattningen såsom stabsläkare upprätthållits av regementsläkaren vid Gotlands infanteriregemente vid sidan av hans ordinarie tjänst vid regementet. Den ökade första tjänstgöringen för de värnpliktiga och omläggningen av inskrivningsväsendet komma emellertid, säger utredningen, att pålägga stabsläkaren ökade arbetsuppgifter. Krigsförberedelsearbetet för sjukvårdstjänsten på Gotland har även tagit ökad omfattning. På grund härav synes en särskild beställningshavare böra avses för stabsläkartjänsten även vid militärbefälsstaben på Gotland, vilket även torde ha sin betydelse i betraktande av de svårigheter att vid behov åstadkomma en förstärkning av läkarpersonalen på Gotland, som kunna uppträda i ett avspärrningsläge.

Gotlands artillerikår får även överstelöjtnant.
Utbildningens omfattning bör medföra att samtliga sju artilleriregementen böra organiseras på regementsstab och tre divisioner samt de båda artillerikårerna på kårstab och två divisioner, uttalar försvarsutredningen i sitt betänkande. Som följd av denna organisation bör på staten för Gotlands artillerikår uppföras ytterligare en regementsofficersbeställning, avsedd för en divisionschef. En sådan ökning är även betingad av krigsorganisatoriska skäl. Utredningen föreslår för sin del att den nya beställningen uppföres såsom en överstelöjtnantsbeställning, enär någon sådan f. n. icke finnes vid Gotlands artillerikår.
Utredningen har också funnit att vid förvaltningen av kårens skjut- fält och säkerhetstjänsten vid skjutövningar kräver en skjutfältofficer (pensionerad officer) och en skjutfältunderofficer (pensionerad underofficer), av vilka den förres även synes kunna bestrida befattningen såsom kasernofficer. För motortjänsten vid kustartillerikåren fordras också en motorofficer och en motorunderofficer, båda aktiva.

Pansartrupperna.
Det för Gotland avsedda kompaniet ur Göta pansarlivgarde bör organiseras redan den 1 juli 1943, föreslår försvarsutredningen. Då regementet emellertid då ännu ej är organiserat föreslås att kompaniet provisoriskt tilldelas Södermanlands pansarregemente och överflyttas till Göta pansarlivgarde vid detta regementes uppsättande det påföljande året.
Göta pansarlivgardes gotlandskompani har försvarsutredningen beräknat till 50,000 kr. Till samma belopp beräknas också motsvarande kostnad för luftvärnsbatteriet på Gotland.

Luftvärnet på Gotland överföres till artillerikåren.
I och med att luftvärnet organiseras som ett särskilt truppslag inom armén synes det utredningen lämpligt att luftvärnsförbanden på Gotland, utom de för kustartillerianläggningarna avsedda, överföras frän marinen till armén och organiseras såsom ett till Gotlands artillerikår förlagt och chefen för kåren underställt detacherat batteri ur Stockholms Luftvärnsregemente.
Organisationen av det nytillkommande luftvärnsbatteriet på Gotland, detacherat från Stockholms luftvärnsregemente, och ingående i Gotlands artillerikår, föreslå försvarsutredningen äga rum i april 1944, då kasernförläggning för batteriet torde kunna påräknas. (TT spec.)

I 18:s befälsbehov.
Enligt den av försvarsutredningen förutsatta utbildningsorganisationen och det beräknade behovet av befäl skulle flertalet infanteriregementen organiseras på regementsstab och tre bataljoner. Befälsbehovet vid ett normalinfanteriregemente, till vilket hänföres Gotlands infanteriregemente, beräknas på följande sätt: en överste (enligt nuv. stat en), två överstelöjtnanter, därav en inskrivningschef (1), majorer fyra (4), kaptener 23 (19), subalternofficerare 35 (—), regementskassör en (1), fanjunkare 16 (16), sergeanter 24 (23), furirer 86 (60) och korpraler 40 (38). (P.)

Roma flygfält måste bli större.
Vid flygvapnets övningsplatser behövs vissa kompletterande byggnads- och flygfältsarbeten, meddelar försvarsutredningen. Vid Roma erfordras sålunda utökning av flygfältet. (TT- spec.)Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14