19420120 - Från våra Gotländska bygder. Fårösund.

 

Från våra Gotländska bygder.

FÅRÖSUND.
Norra Gotlands Missionsförening höll sin årshögtid på soldathemmet i söndags. Högtiden begynte med gudstjänst kl. 12 midd. då past. P. Sundin höll en god och tankeväckande predikan över dagens text. Sång utfördes av manskören som sjöng "Helig" av Schubert samt "Jesus är min enda ro" av H. Wetterling. Folkskoll. Kåks sjö ng en solosång.
Det enskilda årsmötet hölls omedelbart efter f. m.-mötet. Past. Österberg inledde med ett kort anförande, varpå distriktets ordf. förklarade årsmötet öppnat och hälsade samtliga välkomna. Till att leda dagens förhandlingar valdes V. Ringbom med fru S. Ringbom vid protokollet. Så föredrogos års- och revisionsberättelserna och ansvarsfrihet beviljades. Ordf. framförde därefter distriktets tack till past. Österberg för hans arbete under det gångna året. Av årsberättelsen framgick att ganska regelbunden verksamhet utövats under året i distriktets sex församlingar. På en del platser har verksamheten varit särskilt livlig och omfattande. Detta gäller
gäller i synnerhet Fårösund. Andra åter ha haft en del svårigheter att bemästra, för att hålla verksamheten i gång. I Slite t. ex. har församl:s lokal också detta år varit upptagen för militära ändamål, och är ännu icke användbar för gudstjänster, trots att militären utrymde den d. 31 aug. När församlingar på detta sätt berövas sina arbetsmöjligheter är det givetvis svårt att uppehålla ordnad verksamhet. — I Hangvar har under året startats en söndagsskola, som förestås av fru A. Påhlsson, Olarve. Mötet beslöt uttala ett särskilt tack till fru Påhlssop för hennes uppoffrande arbete. — Distriktets kassa har omslutit 3,047: 62.
Vid styrelsevalet omvaldes V. Ringbom, Fårösund, och J. T. Karlsson, Lärbro, vilka voro i tur att avgå, samt nyvaldes Karin Malmros, Martebo, efter Ingrid Malmros, som undanbett, sig återval. Till suppl. valdes Eva Karlsson, Lärbro, samt H. Jonsson, Fårösund. Revisorer blevo fru H. Stenström och fru T. Österberg.
Distriktets församlingar meddelade de anslag, som de beslutat till distriktets kassa. Beslöts att den bordlagda frågan om byggande av predikantbostad, skulle ställas på framtiden t. v. Ett erbjudande från församlingen i Slite, att ställa bostaden i sitt missionshus till förfogande ät predikanten, om han själv önskade flytta dit, mottogs med tacksamhet. På styrelsens förslag beslutade mötet att höja dyrtidstillägget på pastorns lön med ytterligare 200: —, samt att i likhet med föregående år bevilja 30: — till cykelslitning 1 En fråga om "Syskonbandets" fortsat- ta verksamhet bordlades till nästa distriktsmöte, som hålles i Slite d. 26 april. — Årsmötet avslutades med bön av past. Karlsson samt sång.
Kl. 6 e. m .hölls åter offentlig gudstjänst, vilken hade samlat så mycket folk, som lokalen kunde rymma. Inspirerande och kraftfulla predikningar höllos av pastorerna J. T. Karlsson, G. Henmark och S. Larsson. Församlas pastor ledde mötet. Manskören sjöng "Jag har en lots" av H. Brander — B. D. Ackley, samt "Herren står vid hjärtats dörr" av H. Werner. Musikföreningen sjöng sången "Vi måste bedja mer" och duettsången "O låt mig gå" av E. Eklund sjöngs av dvilvpl. Kåks och Bäckman.
En gammaldags, mäktig väckelse-ande vilade över mötet. I kollekter insamlades under dagen omkr. 45: — till distriktets verksamhet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15