19420122 - Gotländska telefontrafiken ökar.

Gotländska telefontrafiken ökar.
Rekordanslutning 1941.
Minst 8 miljoner samtal på ön i fjol.

Så anlitad som telefonen nu för tiden är hade man anledning vänta att telefonväsendet även på Gotland skulle ha utvecklats under fjolåret och vid Gotlands Allehandas förf rågan hos telegrafkommissarie G. Dahlin bekräftas också att så är fallet — ökning förekommer både Ifråga om apparater, samtal och telegram.
Utvecklingen av telefonväsendet på Gotland har under det gångna året varit livligare an någonsin. Sålunda uppsattes under år 1941 824 telefonapparater mot 475 år 1940 595 år 1939. ökningen under år 1941 med 824 apparater år den största som förekommit på Gotland och utgör 12,7 proc. av apparatbeståndet vid 1940 års slut. Denna ökning ligger dock långt under det svenska rekordet, som i år torde ligga betydligt över 20 proc. Orsaken till den starka apparat- resp. abonnentökningen beror på god penningtillgång hos den stora allmänheten eller kanske mest på den låga inträdesavgift å 20 kr., som telegrafverket nu hållit under en lång följd av år.
Växelstationerna ha under det gångna året undergått en del förändringar. Sålunda indrogs Sylfaste station den 1 januari och abonnenterna överflyttades till Barlingbo. 2-kilometers frikrets har utbyggts vid Barlingbo, Eskelhem, Gotlands Tofta, Havdhem, Lokrume, Roma och Vall. Samtidigt med införande av taxa I har telegrafverket helt övertagit bekostandet av driften vid stationerna i Gotlands Ala, Hejde, Hellvi, Lokrume och Othemars samt från 1 jan. i år även Fide.

Automatiseringen fortsätter.
Automatisering har påbörjats av stationen i Hejde och arbetet med den nyanlagda automatstationen i Endre har fortskridit så långt, att den väntas kunna intagas i trafik i slutet av mars. Den myckna snön och även kylan har här verkat avsevärt hämmande på arbetet i all synnerhet som en hel mängd nya stolplinjer åt olika håll måste resas. Dndrestationens kapacitet blir på högst 90 abonnenter och redan vid starten komma omkring 60 st. att inkopplas.
Av automatiska abonnentväxlar har Gotland fått ytterligare en, nämligen på Sockerfabriken i Roma, vadan hela antalet automatiska abonnentväxlar på ön utgör 5 st.
Av nya mellanortsledningar ha tillkommit ett antal, som mer än väl motsvarar abonnentökningen.

632 abonnenter pratade för mycket i fjol.
Abonnenternas kvartalsavgifter äro ju alltid underkastade en del jämkningar, både uppåt och nedåt. Under fjolåret ha justeringar verkställts för 1,194 abonnenter. Av dessa höjdes 632 och sänktes 562. Det övervägande antalet av dessa omtaxeringar gällde de båda lägsta abonnemangsklasserna på resp. 17:50 och 22:50 kr.
Trafiken å de olika avdelningarna har även visat en stadig tillväxt. Lokalsamtalens antal vid Visby telefonstation uppgick till 4,443,000 mot 4,202,000 år 1940. För Gotland i dess helhet föreligga ännu inga siffror, men antalet torde försiktigtvis kunna uppskattas till omkring 8,000,000. Härvid hör bemärkas, att en del större abonnenter skaffat sig egna växlar och därmed ej behövt anlita telefonstation för en stor mängd av sina samtal.
Den avgående rikstrafiken har ökat från 543,000 samtal år 1940 till 565,000 år 1941, alltså med 22,000. Av dessa 565,000 utgjordes 1/3 av samtal till fastlandet och 2/3 av rikssamtal inom Gotland. Ökningen, som endast utgör 4 proc., verkar ju mycket blygsam men får under nuvarande förhållanden anses synnerligen tillfredsställande.

Telegramtrafiken har ökat med 15,000.
Telegramtrafiken slutligen har ökat ganska kraftigt i det antalet telegramexpeditioner stigit från 98,000 år 1940 till 113,000 år 1941, alltså med 15,000 expeditioner.
Av de större arbetena i 1942 års arbetsplan må nämnas utbyggandet av 2-kilometers frikretsar i Etelhem, Hablingbo, Hangvar, Kappelshamn, Källunge, Ljugarn, Rosendal, Stora Karlsö och Stånga. Därjämte skall - som förut nämnts - automatiseringsarbetena i Endre och Hejde avslutas.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Januari 1942
N:r 17