jarnvagsstation-tingstade-60-talet.jpg

19420130 - Landsbygden. När.

Landsbygden.

NÄR.
Närs lutherska missionsförening hade lördags sitt årsmöte. Förhandlingarna leddes av ordf. J. O. Kullander. Från protokollet kan antecknas: Av tillgängliga medel anslogs till yttre och inre missionen 230 kr. till vardera, till reparationsfonden avsattes 162 kr. Sparbössorna tömdes och befunnos innehålla 200 kr som skal lämnas till hednamissionen I kollekter hade under det gångna året influtit, 203: 75 kr. De avgående styrelseledamöterna J. O. Kullander, Anton Pettersson och Otto Johansson omvaldes, likaså revisorerna Olof. Joh:s Jakobsson och Hj. Thomsson.
På kvällen hade årsfest anordnats i missionshuset under medverkan av predikanter Hedman och Håkansson samt av en för tillfället inövad sångkör. På grund av ihållande yrväder och köld blev denna fest fåtaligt besökt, behållningen av festen, som tillfaller hjälpverksamheten för Finlands barn, uppgick tillsammans med en för samma ändamål upptagen kollekt till 155 kr.Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Januari 1942
N:r 24