19420131 - Landsfiskalerna.

Landsfiskalerna.

Hos k. m:t har landsfiskalen i Tryde distrikt Erik Deljemo, vilken tidigare hade landsfiskalsförordnande i Burgsviks distrikt på Gotland, ansökt om traktamentsersättning under nuv. tjänstgöring. Då, dennas varaktighet ej kunnat på förhand beräknas har han ej ansett sig böra definitivt flytta från familjens bostad i Havdhem. Härigenom ha levnadskostnaderna stigit, däremot ej inkomsterna. Länsstyrelsen i Kristianstads län vitsordar, att Deljemo åsamkas extra kostnader för bosättning å två orter, Ehuru. han författningsenligt ej är berättigad till begärd ersättning finner länsstyrelsen tillighetskäl tala för att han beredes gottgörelse, svarande mot dylikt traktamente, och påpekar därvid, att statsverket ju sparar flyttningsersättning genom Deljemos förfarande. (P)Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Januari 1942
N:r 25