19461210 - Från hushållningssällskapet.

Från hushållningssällskapet.

Förvaltningsutskottet har vid sammanträde omvalt för åren 1947-50 till ledamot av lantbruksskolans styrelse landshövding E. Nylander och till suppleant i styrelsen lantbr. K. E. Olofsson, Nickarve i Vänge.
Till uppskattningsman för kronoegendomar (tidigare kallad domänvärderingsman) har för åren 1947-50 omvalts nämndeman Arvid Collberg, Follingbo, med landstingsman Johan Ahlsten, Alva, som suppleant.
På förslag hos lantbruksstyrelsen till tjurbesiktningsman uppfördes konsulent Bengt Ljunggren med hr Adolf Gahne som suppleant.
Förvaltningsutskottet beslöt hemställa hos lantbruksstyrelsen om anordnande under 1947 av kurser och demonstrationer i hovvård och hovbeslag.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287