19230507 - Epidemirapporterna.

Epidemirapporterna.

Till t. f. förste provinsialläkaren d:r S. Bissmarck ha nu inkommit rapporter rörande de epidemiska sjukdomarna i länet under senare hälften av april månad. Av dessa framgår, att av difteri inträffat 1 fall i Visby stad och 1 fall i Ljugarns provinsialläkaredistrikt. Någon annan epidemisk sjukdom har under sagda period icke förekommit inom länet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 Maj 1923
N:r 104