Visa # 
Rubrik Träffar
18850103 - Fältkamrerarebefattningen 508
18850103 - Folkmängden 635
18850103 - Från sjön. 515
18850103 - Julafton 507
18850103 - Predikningar af Stockholms prester 526
18850103 - Revisorer 483
18850103 - Så kallad rösträtt. 557
18850103 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1211
18850103 - Till enkorna och barnen 506
18850103 - Till generaldirektör 582
18850107 - Ett nytt framsteg. 447
18850107 - Hamndirektionen 595
18850107 - SOFIA, 557
18850107 - Visby folkmängd 540
18850110 - Fregatten VANADIS 532
18850110 - Gotlands Tidning 563
18850110 - Rättegångs- och Polissaker. 500
18850114 - Auktion. 625
18850114 - Egendomsköp. 807
18850114 - Eldsvåda. 643
18850114 - Fångvårdsföreningen 547
18850114 - Fartygsköp. 565
18850114 - Haveriauktion. 766
18850114 - Stadsfullmäktige 498
18850117 - Bergningsväsendet i Östersjön. 506
18850117 - Dödsfall. 352
18850117 - Från Gammal-Svenskby 315
18850117 - Sjöfarten. 304
18850117 - Stadsfullmäktige 430
18850117 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1013
18850121 - Auktion. 444
18850121 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun. 289
18850121 - Bokauktion. 413
18850121 - Eldsvåda om bord å ångare. 319
18850121 - Jordfästning. 363
18850121 - Konungens födelsedag 290
18850124 - Auktion vid tallbostället i Ljugarn. 673
18850124 - Auktion. 836
18850124 - Bergningsångaren HERO, 996
18850124 - Musik. 502
18850124 - Postkommunikationen 391
18850124 - Prins Oscar i Bangkok. 533
18850124 - Stadsläkaren, d:r Ramberg, 355
18850128 - Från sjön. 383
18850128 - Häktad postjensteman. 347
18850128 - Märkligt dödsfall. 398
18850128 - Postångaren SOFIA 437
18850128 - Rosendahls Mejeri 384
18850131 - Afsked 376
18850131 - Det gemenaste polismånsken 433
18850131 - Dödsfall. 1010
18850131 - Förordnad. 347
18850131 - Från sjön. 363
18850131 - Hushållningssällskapet. 448
18850131 - Litterär stöld. 298
18850131 - Postkommunikationen. 340
18850131 - Statsanslag 355
18850204 - Konkurs. 357
18850204 - Konungens befallninshafvande 384
18850204 - Postmästaren Moberg 319
18850204 - Uppgift å fångantalet 418
18850207 - Auktion. 345
18850207 - F. artilleristen Flygare 421
18850207 - Stadsfullmäktige 432
18850207 - Strandning. 1088
18850211 - Dödsfall. 465
18850211 - Från sjön. 920
18850211 - Laxfiskeribolaget härstädes 445
18850211 - Riksdagen. 811
18850211 - Stadsfullmäktige 372
18850211 - Till gode män 322
18850214 - Dyrt bröd. 465
18850214 - Hundskatt 407
18850214 - Predikan pr telefon. 329
18850214 - Stadsfullmäktiges 373
18850214 - Utnämning. 356
18850214 - Vid vetenskapsakademiens 292
18850218 - Död. 372
18850218 - Förlofvade. 330
18850218 - Väderleken 264
18850218 - Vinterupplagda fartyg 313
18850221 - Afsked. 373
18850221 - Aktieegarne i Visby Badhusaktiebolag 373
18850221 - Biskopsstolen i Visby. 361
18850221 - Borgenärerna 354
18850221 - Fastighetsförsäljning. 362
18850221 - Från sjön. 612
18850221 - Holmstrupska kapellets 360
18850221 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 313
18850221 - Sökande till ledigblifna häradsskrifvaretjensten 279
18850221 - Spritvaru-aktiebolaget 352
18850225 - Eldsvåda vid norra klinten hos enkan Genberg 333
18850225 - En god affär. 319
18850225 - Rosendahls Mejeri 469
18850225 - Slite telegrafstation 865
18850225 - SOFIA 340
18850225 - Till revisorer 308
18850228 - Auktion i Krysselska huset. 341
18850228 - Auktion vid Strandgatan. 343
18850228 - Dödsfall. 333
18850228 - Gevärsbesigtningen. 381
18850228 - Landtbruksundervisningen. 857
18850304 - Biskopsvalet 387
18850304 - Från sjön. 338
18850304 - Fyrinrättningarne 947
18850304 - Siltbergska urmakerirörelsen. 392
18850304 - Skepparegillet 318
18850304 - Uppgift å fångantalet 318
18850307 - Gotlands Enskilda Bank 380
18850307 - Spritbolagets styrelse 341
18850307 - Stadsfullmäktige 335
18850307 - Stadsfullmäktigeval 442
18850307 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1009
18850307 - Visby badhusaktiebolag 437
18850311 - Ångfartygsbolaget Gotland 354
18850311 - Döde. 393
18850311 - E. o. postexpedit. J. P. W. Weström 333
18850311 - Födde i Visby. 450
18850311 - Förteckning på n. v. Stadsfullmäktife. 432
18850314 - Ångaren Lybeck 373
18850314 - Från sjön. 313
18850314 - Oerhördt nidingsdåd. 380
18850314 - Om Stadsfullmäktigvalet 321
18850314 - Stadsfullmäktige 422
18850318 - Auktion. 359
18850318 - Hvem skall bli biskop 315
18850318 - Riksdagsmannen d:r A. J. Lyth 269
18850321 - Ångfartygsbefälhafvare-examen 286
18850321 - Auktion å Värdepapper. 362
18850321 - Fördelningen af biskopslönen 359
18850321 - Från sjön. 335
18850321 - Gotlands-jernvägens 323
18850321 - Konsulatet i Bilbato 894
18850321 - Militärbefälhafvaren 438
18850321 - Penningen är hufvudsaken. 359
18850321 - Stadsfullmäktigevalet 377
18850321 - Tjenstledighet 369
18850324 - Ångaren LYBECK 439
18850324 - Från sjön. 296
18850324 - Stadsfullmäktigevalet 278
18850326 - Afsked. 269
18850326 - Från sjön. 332
18850326 - Frihandelns seger. 319
18850326 - Inbrottsstöld 382
18850326 - K. Vitterhets- historie- och antiqvitetsakademien 419
18850326 - Pensionsbeloppet 302
18850326 - Postångaren SOFIA 349
18850326 - Riksdagsmännen 397
18850328 - Ångfartygsbolaget 1223
18850328 - Auktion vid Smedjegatan. 440
18850328 - Död. 655
18850328 - Dödsfall. 364
18850328 - Föredrag 323
18850328 - Från sjön. 300
18850328 - Härigenom utfästes en belöning 362
18850328 - Konrad Landegren. 863
18850328 - Offentlig auktion. 394
18850328 - Olyckshändelse. 274
18850328 - Uppbördsstämma. 322
18850331 - Auktion å Värdepapper. 300
18850331 - Auktion i Visby. 288
18850331 - Dödsfall. 258
18850331 - Förordnande 258
18850331 - Krigstecken. 439
18850331 - Stort fastighetsköp. 293
18850402 - Det populära föredrag 274
18850402 - Grafvårdsskändarne 263
18850402 - Till Alfva Sparbanks Direktion! 541
18850402 - Ytterligare krigstecken. 252
18850404 - 30,000 kr. stulna. 246
18850404 - Ångaren Gotland 220
18850404 - Bedräglig gäldenär. 215
18850404 - Postångaren Sofia 216
18850404 - Prins Carl 274
18850404 - Stadsingneiören 288
18850404 - Telegrafverket. 242
18850404 - Till medlemmar 243
18850409 - 44 aktier i ångfartygsbolaget 251
18850409 - Ångaren Gotland 243
18850409 - Befälhafvareplatsen 219
18850409 - Från sjön. 246
18850409 - I Gotlands länsfängelse 274
18850409 - Prins Carls sjukdom. 227
18850409 - Profresa 245
18850411 - Ångfartygsbolaget Gotlands ångbåtar 309
18850411 - Auktion. 301
18850411 - Från sjön. 259
18850411 - Herrar Stadsfullmäktige 271
18850411 - Konungens och drottningens resa. 273
18850411 - Passagerare. 237
18850411 - Prins Carls reskamrat 263
18850411 - Stadsfullmäktige 220
18850411 - Visby läroverks gymnastikförening 350
18850414 - Konungen 251
18850414 - Lotsångaren Ring 268
18850414 - Notable resande. 237
18850414 - Passagerare 236
18850414 - Prins Carls sjukdom 250
18850414 - Prins Eugen. 246
18850414 - Ryska dykarefartyget Volga 218
18850416 - Ångbåtsmissöde. 223
18850416 - Gymnastikföreningens 263
18850416 - Konsularbefattningarna 209
18850416 - Meddelande från allmänheten. 250
18850418 - Ångfartyget Tjelvar 293
18850418 - Fastighetsförsäljning. 256
18850418 - Gotlands försvar. 263
18850418 - Gotlands-jernvägens inkomster 259
18850418 - Militäriskt. 651
18850418 - Morbrandsmålet. 275
18850418 - Passagerare. 212
18850418 - Slödskolan. 242
18850418 - Stadsfullmäktige 266
18850418 - Svenska flottan. 680
18850423 - Ångaren Tjelvar 267
18850423 - Belos. 237
18850423 - Berningsångaren 229
18850423 - Bref från Klintehamn. 916
18850423 - Gotlands länsstyrelse 302
18850423 - Handelsföreningen 206
18850423 - Konungen 230
18850423 - Köpmansgillets behållning 269
18850423 - Krigets 936
18850423 - Kronobåten Astrid 252
18850423 - Lastångaren Lybeck 324
18850423 - Militärbefälet 1181
18850423 - Passagerare. 292
18850423 - Rustningarna. 274
18850423 - Und. för sjöfarande. 649
18850423 - Utnämningar. 667
18850425 - De kungliga i Konstantinopel. 284
18850425 - Gotlands försvar. 252
18850425 - Gotlands mejeribolag 257
18850425 - Groft brott. 274
18850425 - Helgdagarnes afskaffande. 262
18850425 - Konungen 246
18850425 - Kriget. 261
18850425 - Passagerare. 229
18850425 - Prins Carls sjukdom. 280
18850425 - Telegrafstationerna 950
18850425 - Vår beväpnade neutralitet. 314
18850430 - I morgon, första maj 272
18850430 - Muraren Joh. Chr. El. Holmgren 359
18850430 - Neutralitets-rustningarna. 949
18850430 - Till Loydsagent 249
18850430 - Vådeld uppkom 260
18850502 Auktion efter aflidne urfabrikören. 263
18850502 Auktion för Skyddsföreningen. 277
18850502 Auktion i Cramérska magasinet. 359
18850502 Dödsfall. 222
18850502 Första maj 274
18850502 Kriget. 317
18850502 Neutralitets-rustningarna. 814
18850502 Skogsplantering. 229
18850502 Und. för sjöfarande. 214
18850502 Utnämningar. 187
18850502 Väderleken 193
18850502 Vid Visby navigationsskola 277
18850502 Visby. 367
18850507 Fårösund 1015
18850511 Åtal mot embetsman. 321
18850511 Auktion hos skomakaren J. F. Dahlbergs enka. 256
18850511 Branden i Skanör. 250
18850511 Chefsfartyget Drott 231
18850511 Drottningen 205
18850511 Eldsvåda. 471
18850511 Ett förslagslån 243
18850511 Ett jordfynd 492
18850511 Flottan. 227
18850511 Från sjön. 246
18850511 Grundstötning. 201
18850511 HERRAR Stadsfullmäktige 207
18850511 Konungen afreser 202
18850511 Kyrkoherdevalet 497
18850511 Med folkhögskolan 754
18850511 Passagerare 1. 247
18850511 Passagerare 2. 205
18850511 Sjöolyckor. 201
18850511 Skeppet Marie Louise 219
18850511 Strandad ångare. 197
18850511 Svenska fiskeribolaget 259
18850511 Till Fårösund 932
18850511 Uppgift rörande fångantalet 289
18850511 Utnämningar. 264
18850511 Vanadis hemkomst 232
18850511 Värnpligtsfrågan 184
18850516 - Genom auktion 215
18850516 - Hvad har riksdagen beslutit! 221
18850516 - Mönstringen 231
18850516 - Offentlig auktion. 247
18850516 - Passagerare. 189
18850516 - Postförbindelsen 205
18850516 - Stadsfullmäktige 191
18850516 - Teater. 300
18850516 - Till landstingsmän 957
18850822 - Befälhafvarebyten. 259
18850822 - Befälhafvareplatsen 198
18850822 - D:r Carl Johan Bergman 224
18850822 - Dödsfall. 278
18850822 - Eldsvåda 279
18850822 - En mängd kyrkliga fornsaker 467
18850822 - Fastighetsköp. 253
18850822 - Föreningen för blindas 205
18850822 - Föreslagna prisbelöningar. 206
18850822 - Från sjön. 188
18850822 - Fröken Anna Cramérs 220
18850822 - Fru Anna Eriksson 195
18850822 - Landshöfding Poignant 209
18850822 - Levyska kapellet 254
18850822 - Notabla resande. 209
18850822 - Nya fyren på Stenkyrkehuk. 838
18850822 - Postångaren Sofia 212
18850822 - Prins Eugen 172
18850822 - Prins Oskar 212
18850822 - Prinsen och prinsessan 187
18850822 - Sjöolyckor. 216
18850822 - Tjenstledighet 257
18850822 - Tullstaten. 887
18850822 - Utnämningar. 223
18850822 - Väderläken. 223
18850822 - Velocipedtur till Antwerpen. 552
18850822 - Visby bollklubb 295
18850902 - Carlsö jagtbolag 516
18850902 - Festlig tillställning 378
18850902 - Haveri-Auktion. 223
18850902 - Mjältbrandssjukdomen 197
18850902 - Ordensväsendet. 227
18850902 - Postärenden. 752
18850902 - Prinsessan Eugenie 290
18850902 - Rättegångs- och Polissaker. 268
18850902 - Till direktör 218
18850902 - Uppgift rörande fångantalet 235
18850902 - Väderleken 215
18850905 - Auktion å Rosendal i Follingbo. 513
18850905 - Biskop v. Schéele 183
18850905 - Från sjön. 263
18850905 - Gotlands Läns Landsting 340
18850905 - Gotlands natio albeväring. 225
18850905 - Jägaregillets medalj 433
18850905 - Något om ordningsväsendet. 258
18850905 - Stadsfullmäktige 211
18850909 - Auktion. 238
18850909 - Biskop v. Schéele 255
18850909 - Den stora sedelförfalskningen. 203
18850909 - Dödsfall. 244
18850909 - Gotlands läns landsting 261
18850909 - Konkurs, Handl. Herm. Wickman 319
18850909 - Passagerare. 228
18850909 - Sjöolycka. 663
18850909 - Strandningar. 220
18850909 - Styrmansexamen 179
18850909 - Utnämningar. 189
18850912 - Auktion. 283
18850912 - Biskop v. Schéele 195
18850912 - En uppvaktningsfråga. 187
18850912 - Sjunken ångare. 188
18850916 - Försvarsfrågan. 190
18850916 - HAVERI-AUKTION. 464
18850916 - Konkurser. 236
18850916 - Kreatursmarknaden 202
18850916 - Lindring i hamnafgifter. 171
18850916 - Rättegångssaker. 175
18850916 - Resande. 179
18850916 - Strandning. 190
18850916 - Tjenstledighet 164
18850919 - Från sjön. 173
18850919 - Kronprinsessan af Sverige-Norge 163
18850919 - Prins Oskars helsotillstånd 183
18850919 - Resande. 217
18850919 - Sjöolycka. 185
18850923 - Auktion hos Oskar Niklasson. 327
18850923 - Distriktchefen, majoren O. Zander 329
18850923 - Fastighetsköp. 240
18850923 - Förfärlig olyckshändelse. 199
18850923 - Förordnanden. 262
18850923 - Försvarsfrågan. 299
18850923 - Från sjön. 227
18850923 - Haveri-auktion. 451
18850923 - Rättegångssaker. 218
18850923 - Resande. 231
18850923 - Staten i handl. Herm. Wickmans konkurs 255
18850923 - Strandning. 226
18850926 - Brandstodsuppbörd. 321
18850926 - Dödsfall. 281
18850926 - För statens räkning 270
18850926 - Försvarsfrågan 1042
18850926 - Olyckshändelse. 251
18850926 - Prinsessan Eugenie 232
18850926 - Resande. 246
18850930 - Ett större fyrverkeri 307
18850930 - Fångantalet i Gotlands Länsfängelse 279
18850930 - Gotlands-jernvägens 217
18850930 - Landstinget sammanträdde 222
18850930 - Planterings-Gillet 212
18850930 - Rättegångssaker. 231
18850930 - Resande. 246
18851003 - Dödsfall. 495
18851003 - Från sjön. 592
18851003 - Genom offentlig auktion, 309
18851003 - HÄGG & JOHANSSON 303
18851003 - Offentlig auktion. 274
18851003 - Rättegångssaker. 201
18851003 - Resande. 217
18851003 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 208
18851003 - Underrättelser för sjöfarande. 489
18851008 - Återkommen svensk krigare. 238
18851008 - Den stora sedelförfalskningen. 260
18851008 - Frälsningsarméns 280
18851008 - Landshöfding Poignant 279
18851008 - Resande. 328
18851008 - Vid kyrkostämman 298
18851015 - Beriktigande. 374
18851015 - Från Sjön. 816
18851015 - Resande. 313
18851015 - Sökande 238
18851015 - Stadsfullmäktige 254
18851015 - Stockholmsbref. 342
18851015 - Till justeringskontrollör 219
18851019 - Ångaren Malmöhus återfunnen. 345
18851019 - Auktion i Westergarn. 451
18851019 - Auktion vid Trappgatan. 309
18851019 - Bröllop 329
18851019 - Genom offentlig auktion 305
18851019 - Resande. 298
18851019 - Sista stormen. 867
18851019 - Strandning. 305
18851019 - Utnämning. 250
18851022 - Årets skörd 213
18851022 - Båtsmansrekryteringsafgiften 288
18851022 - Biskop v. Schéele 440
18851022 - Bokaaktion. 278
18851022 - Dödsfall. 283
18851022 - Förordnande. 503
18851022 - Första snön 345
18851022 - Från sjön. 821
18851022 - Landshöfding Poignant 292
18851022 - Militäriskt tjenstejubileum. 208
18851022 - Passagerare. 225
18851022 - Sjelfmord. 666
18851022 - Strandning. 477
18851022 - Till kasernmästare 263
18851022 - Till ledamot 216
18851026 - Ångfartygsb:get Gotlands ångbåtar! 236
18851026 - Bergningen af "Ceres" besättning. 245
18851026 - Dödsfall. 490
18851026 - Från sjön. 215
18851026 - Gotlands jernvägens 194
18851026 - Rättegångs- och Polissaker. 236
18851029 - Auktion. 248
18851029 - Dödsfall. 316
18851029 - Från sjön. 280
18851029 - Genom offentlig auktion, 531
18851029 - Gymnastikläraretjensten 245
18851029 - Notabla resande. 220
18851029 - Resande. 201
18851029 - Vinterpostföringen. 252
18851102 - Ångaren TJELVAR 248
18851102 - Ångfartygsb:get GOTLANDS ångbåtar! 268
18851102 - Danska ångaren SVEA. 270
18851102 - Danska briggen ODIN, 560
18851102 - De allm. husförhören 287
18851102 - Död. 286
18851102 - Fartygsauktion. 266
18851102 - Frälsningsarmén 294
18851102 - Hushållningssällskapet 740
18851102 - Komministervalet 860
18851102 - Resande. 299
18851102 - Stenkyrkefyren 739
18851102 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 855
18851102 - Uppgift om fångantalet 362
18851102 - Vid kyrkostämman 247
18851102 - Vintertrafiken 241
18851105 - Auktion. 272
18851105 - Död. 596
18851105 - Ett femtio-års-jubileum. 333
18851105 - Finska briggen CERES, 336
18851105 - Från sjön. 360
18851105 - Gotlands jernvägens 904
18851105 - Herrar Stadsfullmäktige 338
18851105 - Hertigen af Gotland, 229
18851105 - Kapten G. E. Arvidson, 279
18851105 - Nya fyren å Stenkyrkehuk 809
18851105 - Utnämningar. 296
18851210 - Eldsvåda. 766
18851210 - Förordnanden. 343
18851210 - I konkurs 274
18851210 - Konkursstater. 290
18851210 - Nordiska muséets lotteri. 180
18851210 - Ordensutnämningar. 288
18851210 - Postångaren SOFIA 231
18851210 - Skeppsombudsmannabefattningen 294
18851210 - Stadsfullmäktige 300
18851210 - Uppgift å fångantalet 242
18851210 - Vägrad edgång. 200
18851214 - Auktion. 240
18851214 - Beriktigande. 271
18851214 - Donation. 320
18851214 - Från sjön. 219
18851214 - Handelsföreningen 261
18851214 - I konkurs 899
18851214 - Kommunalskatten 359
18851214 - SKULDER 263
18851214 - Tullstaten. 450
18851214 - Underrättelser för sjöfarande. 519
18851214 - Visbys spritvaruförsäljn:s aktiebolag 275
18851217 - Borgenärerna 352
18851217 - Dödsfall. 509
18851217 - Dödsfall. Oskar af Klint. 517
18851217 - Konkurs. 261
18851217 - Köpmans-Gillet 343
18851217 - Liqvidsanmaningar. 326
18851217 - Sill Auktion. 339
18851217 - Skulder 313
18851221 - Borgenärerna 288
18851221 - Från sjön. 327
18851221 - Höstterminen 336
18851221 - Konkursstater. 300
18851221 - Kyrkoherden i Wall 602
18851221 - Sällskapet G. G. (Gotlands Gillet) 342
18851221 - Underrättelser för sjöfarande. 888
18851221 - Visby Bollklubb 556
18851224 - Från sjön. 838
18851224 - Genom auktion, 321
18851224 - Skorstenseld. 298
18851224 - Staten i repslagare J. C. Kryssells 290
18851231 - Hvit vinter 271
18851231 - Musik 325
18851231 - Ny tidning 317
18851231 - Olyckshändelser. 343
18851231 - Provinsialläkaren 558
18851231 - Underrättelse för sjöfarande. 484