Visa # 
Rubrik Träffar
18850103 - Fältkamrerarebefattningen 560
18850103 - Folkmängden 697
18850103 - Från sjön. 574
18850103 - Julafton 565
18850103 - Predikningar af Stockholms prester 579
18850103 - Revisorer 539
18850103 - Så kallad rösträtt. 622
18850103 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1289
18850103 - Till enkorna och barnen 565
18850103 - Till generaldirektör 636
18850107 - Ett nytt framsteg. 505
18850107 - Hamndirektionen 656
18850107 - SOFIA, 617
18850107 - Visby folkmängd 599
18850110 - Fregatten VANADIS 595
18850110 - Gotlands Tidning 622
18850110 - Rättegångs- och Polissaker. 566
18850114 - Auktion. 692
18850114 - Egendomsköp. 887
18850114 - Eldsvåda. 710
18850114 - Fångvårdsföreningen 604
18850114 - Fartygsköp. 624
18850114 - Haveriauktion. 837
18850114 - Stadsfullmäktige 561
18850117 - Bergningsväsendet i Östersjön. 564
18850117 - Dödsfall. 385
18850117 - Från Gammal-Svenskby 344
18850117 - Sjöfarten. 339
18850117 - Stadsfullmäktige 463
18850117 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1085
18850121 - Auktion. 476
18850121 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun. 318
18850121 - Bokauktion. 442
18850121 - Eldsvåda om bord å ångare. 346
18850121 - Jordfästning. 393
18850121 - Konungens födelsedag 319
18850124 - Auktion vid tallbostället i Ljugarn. 704
18850124 - Auktion. 881
18850124 - Bergningsångaren HERO, 1061
18850124 - Musik. 530
18850124 - Postkommunikationen 416
18850124 - Prins Oscar i Bangkok. 579
18850124 - Stadsläkaren, d:r Ramberg, 429
18850128 - Från sjön. 408
18850128 - Häktad postjensteman. 372
18850128 - Märkligt dödsfall. 431
18850128 - Postångaren SOFIA 467
18850128 - Rosendahls Mejeri 413
18850131 - Afsked 412
18850131 - Det gemenaste polismånsken 462
18850131 - Dödsfall. 1068
18850131 - Förordnad. 383
18850131 - Från sjön. 390
18850131 - Hushållningssällskapet. 474
18850131 - Litterär stöld. 328
18850131 - Postkommunikationen. 367
18850131 - Statsanslag 381
18850204 - Konkurs. 386
18850204 - Konungens befallninshafvande 423
18850204 - Postmästaren Moberg 347
18850204 - Uppgift å fångantalet 450
18850207 - Auktion. 372
18850207 - F. artilleristen Flygare 451
18850207 - Stadsfullmäktige 459
18850207 - Strandning. 1159
18850211 - Dödsfall. 502
18850211 - Från sjön. 995
18850211 - Laxfiskeribolaget härstädes 481
18850211 - Riksdagen. 853
18850211 - Stadsfullmäktige 397
18850211 - Till gode män 349
18850214 - Dyrt bröd. 501
18850214 - Hundskatt 439
18850214 - Predikan pr telefon. 352
18850214 - Stadsfullmäktiges 402
18850214 - Utnämning. 387
18850214 - Vid vetenskapsakademiens 318
18850218 - Död. 399
18850218 - Förlofvade. 358
18850218 - Väderleken 286
18850218 - Vinterupplagda fartyg 338
18850221 - Afsked. 403
18850221 - Aktieegarne i Visby Badhusaktiebolag 401
18850221 - Biskopsstolen i Visby. 389
18850221 - Borgenärerna 376
18850221 - Fastighetsförsäljning. 390
18850221 - Från sjön. 655
18850221 - Holmstrupska kapellets 391
18850221 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 346
18850221 - Sökande till ledigblifna häradsskrifvaretjensten 306
18850221 - Spritvaru-aktiebolaget 376
18850225 - Eldsvåda vid norra klinten hos enkan Genberg 361
18850225 - En god affär. 345
18850225 - Rosendahls Mejeri 509
18850225 - Slite telegrafstation 948
18850225 - SOFIA 373
18850225 - Till revisorer 334
18850228 - Auktion i Krysselska huset. 368
18850228 - Auktion vid Strandgatan. 383
18850228 - Dödsfall. 364
18850228 - Gevärsbesigtningen. 407
18850228 - Landtbruksundervisningen. 922
18850304 - Biskopsvalet 417
18850304 - Från sjön. 379
18850304 - Fyrinrättningarne 1008
18850304 - Siltbergska urmakerirörelsen. 418
18850304 - Skepparegillet 344
18850304 - Uppgift å fångantalet 339
18850307 - Gotlands Enskilda Bank 406
18850307 - Spritbolagets styrelse 368
18850307 - Stadsfullmäktige 362
18850307 - Stadsfullmäktigeval 477
18850307 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1066
18850307 - Visby badhusaktiebolag 466
18850311 - Ångfartygsbolaget Gotland 379
18850311 - Döde. 437
18850311 - E. o. postexpedit. J. P. W. Weström 361
18850311 - Födde i Visby. 477
18850311 - Förteckning på n. v. Stadsfullmäktife. 460
18850314 - Ångaren Lybeck 406
18850314 - Från sjön. 334
18850314 - Oerhördt nidingsdåd. 403
18850314 - Om Stadsfullmäktigvalet 349
18850314 - Stadsfullmäktige 451
18850318 - Auktion. 390
18850318 - Hvem skall bli biskop 336
18850318 - Riksdagsmannen d:r A. J. Lyth 296
18850321 - Ångfartygsbefälhafvare-examen 319
18850321 - Auktion å Värdepapper. 396
18850321 - Fördelningen af biskopslönen 390
18850321 - Från sjön. 364
18850321 - Gotlands-jernvägens 345
18850321 - Konsulatet i Bilbato 959
18850321 - Militärbefälhafvaren 464
18850321 - Penningen är hufvudsaken. 387
18850321 - Stadsfullmäktigevalet 401
18850321 - Tjenstledighet 390
18850324 - Ångaren LYBECK 464
18850324 - Från sjön. 329
18850324 - Stadsfullmäktigevalet 308
18850326 - Afsked. 302
18850326 - Från sjön. 363
18850326 - Frihandelns seger. 345
18850326 - Inbrottsstöld 408
18850326 - K. Vitterhets- historie- och antiqvitetsakademien 443
18850326 - Pensionsbeloppet 327
18850326 - Postångaren SOFIA 376
18850326 - Riksdagsmännen 434
18850328 - Ångfartygsbolaget 1302
18850328 - Auktion vid Smedjegatan. 479
18850328 - Död. 695
18850328 - Dödsfall. 395
18850328 - Föredrag 353
18850328 - Från sjön. 332
18850328 - Härigenom utfästes en belöning 385
18850328 - Konrad Landegren. 937
18850328 - Offentlig auktion. 419
18850328 - Olyckshändelse. 304
18850328 - Uppbördsstämma. 350
18850331 - Auktion å Värdepapper. 327
18850331 - Auktion i Visby. 313
18850331 - Dödsfall. 290
18850331 - Förordnande 288
18850331 - Krigstecken. 481
18850331 - Stort fastighetsköp. 319
18850402 - Det populära föredrag 302
18850402 - Grafvårdsskändarne 292
18850402 - Till Alfva Sparbanks Direktion! 576
18850402 - Ytterligare krigstecken. 280
18850404 - 30,000 kr. stulna. 269
18850404 - Ångaren Gotland 246
18850404 - Bedräglig gäldenär. 241
18850404 - Postångaren Sofia 239
18850404 - Prins Carl 298
18850404 - Stadsingneiören 316
18850404 - Telegrafverket. 271
18850404 - Till medlemmar 271
18850409 - 44 aktier i ångfartygsbolaget 275
18850409 - Ångaren Gotland 268
18850409 - Befälhafvareplatsen 241
18850409 - Från sjön. 272
18850409 - I Gotlands länsfängelse 298
18850409 - Prins Carls sjukdom. 248
18850409 - Profresa 274
18850411 - Ångfartygsbolaget Gotlands ångbåtar 337
18850411 - Auktion. 334
18850411 - Från sjön. 290
18850411 - Herrar Stadsfullmäktige 302
18850411 - Konungens och drottningens resa. 299
18850411 - Passagerare. 262
18850411 - Prins Carls reskamrat 288
18850411 - Stadsfullmäktige 244
18850411 - Visby läroverks gymnastikförening 376
18850414 - Konungen 280
18850414 - Lotsångaren Ring 298
18850414 - Notable resande. 265
18850414 - Passagerare 265
18850414 - Prins Carls sjukdom 277
18850414 - Prins Eugen. 271
18850414 - Ryska dykarefartyget Volga 239
18850416 - Ångbåtsmissöde. 245
18850416 - Gymnastikföreningens 286
18850416 - Konsularbefattningarna 234
18850416 - Meddelande från allmänheten. 274
18850418 - Ångfartyget Tjelvar 318
18850418 - Fastighetsförsäljning. 283
18850418 - Gotlands försvar. 289
18850418 - Gotlands-jernvägens inkomster 286
18850418 - Militäriskt. 717
18850418 - Morbrandsmålet. 299
18850418 - Passagerare. 235
18850418 - Slödskolan. 267
18850418 - Stadsfullmäktige 296
18850418 - Svenska flottan. 743
18850423 - Ångaren Tjelvar 299
18850423 - Belos. 275
18850423 - Berningsångaren 262
18850423 - Bref från Klintehamn. 979
18850423 - Gotlands länsstyrelse 327
18850423 - Handelsföreningen 230
18850423 - Konungen 258
18850423 - Köpmansgillets behållning 293
18850423 - Krigets 1024
18850423 - Kronobåten Astrid 277
18850423 - Lastångaren Lybeck 351
18850423 - Militärbefälet 1254
18850423 - Passagerare. 326
18850423 - Rustningarna. 305
18850423 - Und. för sjöfarande. 687
18850423 - Utnämningar. 719
18850425 - De kungliga i Konstantinopel. 311
18850425 - Gotlands försvar. 280
18850425 - Gotlands mejeribolag 283
18850425 - Groft brott. 300
18850425 - Helgdagarnes afskaffande. 291
18850425 - Konungen 278
18850425 - Kriget. 298
18850425 - Passagerare. 255
18850425 - Prins Carls sjukdom. 309
18850425 - Telegrafstationerna 1027
18850425 - Vår beväpnade neutralitet. 341
18850430 - I morgon, första maj 299
18850430 - Muraren Joh. Chr. El. Holmgren 387
18850430 - Neutralitets-rustningarna. 1033
18850430 - Till Loydsagent 272
18850430 - Vådeld uppkom 288
18850502 Auktion efter aflidne urfabrikören. 295
18850502 Auktion för Skyddsföreningen. 303
18850502 Auktion i Cramérska magasinet. 388
18850502 Dödsfall. 248
18850502 Första maj 298
18850502 Kriget. 347
18850502 Neutralitets-rustningarna. 891
18850502 Skogsplantering. 256
18850502 Und. för sjöfarande. 241
18850502 Utnämningar. 208
18850502 Väderleken 215
18850502 Vid Visby navigationsskola 307
18850502 Visby. 397
18850507 Fårösund 1095
18850511 Åtal mot embetsman. 348
18850511 Auktion hos skomakaren J. F. Dahlbergs enka. 280
18850511 Branden i Skanör. 283
18850511 Chefsfartyget Drott 257
18850511 Drottningen 222
18850511 Eldsvåda. 501
18850511 Ett förslagslån 270
18850511 Ett jordfynd 519
18850511 Flottan. 254
18850511 Från sjön. 267
18850511 Grundstötning. 223
18850511 HERRAR Stadsfullmäktige 226
18850511 Konungen afreser 223
18850511 Kyrkoherdevalet 534
18850511 Med folkhögskolan 813
18850511 Passagerare 1. 273
18850511 Passagerare 2. 232
18850511 Sjöolyckor. 227
18850511 Skeppet Marie Louise 248
18850511 Strandad ångare. 225
18850511 Svenska fiskeribolaget 287
18850511 Till Fårösund 1026
18850511 Uppgift rörande fångantalet 317
18850511 Utnämningar. 285
18850511 Vanadis hemkomst 253
18850511 Värnpligtsfrågan 207
18850516 - Genom auktion 235
18850516 - Hvad har riksdagen beslutit! 244
18850516 - Mönstringen 254
18850516 - Offentlig auktion. 273
18850516 - Passagerare. 209
18850516 - Postförbindelsen 227
18850516 - Stadsfullmäktige 216
18850516 - Teater. 334
18850516 - Till landstingsmän 1025
18850822 - Befälhafvarebyten. 288
18850822 - Befälhafvareplatsen 220
18850822 - D:r Carl Johan Bergman 246
18850822 - Dödsfall. 303
18850822 - Eldsvåda 302
18850822 - En mängd kyrkliga fornsaker 496
18850822 - Fastighetsköp. 277
18850822 - Föreningen för blindas 229
18850822 - Föreslagna prisbelöningar. 227
18850822 - Från sjön. 212
18850822 - Fröken Anna Cramérs 242
18850822 - Fru Anna Eriksson 216
18850822 - Landshöfding Poignant 233
18850822 - Levyska kapellet 285
18850822 - Notabla resande. 238
18850822 - Nya fyren på Stenkyrkehuk. 903
18850822 - Postångaren Sofia 243
18850822 - Prins Eugen 200
18850822 - Prins Oskar 237
18850822 - Prinsen och prinsessan 211
18850822 - Sjöolyckor. 240
18850822 - Tjenstledighet 282
18850822 - Tullstaten. 974
18850822 - Utnämningar. 250
18850822 - Väderläken. 250
18850822 - Velocipedtur till Antwerpen. 604
18850822 - Visby bollklubb 327
18850902 - Carlsö jagtbolag 544
18850902 - Festlig tillställning 414
18850902 - Haveri-Auktion. 248
18850902 - Mjältbrandssjukdomen 225
18850902 - Ordensväsendet. 251
18850902 - Postärenden. 814
18850902 - Prinsessan Eugenie 317
18850902 - Rättegångs- och Polissaker. 300
18850902 - Till direktör 242
18850902 - Uppgift rörande fångantalet 260
18850902 - Väderleken 244
18850905 - Auktion å Rosendal i Follingbo. 550
18850905 - Biskop v. Schéele 210
18850905 - Från sjön. 288
18850905 - Gotlands Läns Landsting 388
18850905 - Gotlands natio albeväring. 252
18850905 - Jägaregillets medalj 468
18850905 - Något om ordningsväsendet. 288
18850905 - Stadsfullmäktige 237
18850909 - Auktion. 263
18850909 - Biskop v. Schéele 279
18850909 - Den stora sedelförfalskningen. 227
18850909 - Dödsfall. 268
18850909 - Gotlands läns landsting 292
18850909 - Konkurs, Handl. Herm. Wickman 346
18850909 - Passagerare. 256
18850909 - Sjöolycka. 729
18850909 - Strandningar. 248
18850909 - Styrmansexamen 204
18850909 - Utnämningar. 212
18850912 - Auktion. 309
18850912 - Biskop v. Schéele 219
18850912 - En uppvaktningsfråga. 209
18850912 - Sjunken ångare. 216
18850916 - Försvarsfrågan. 217
18850916 - HAVERI-AUKTION. 495
18850916 - Konkurser. 261
18850916 - Kreatursmarknaden 230
18850916 - Lindring i hamnafgifter. 202
18850916 - Rättegångssaker. 203
18850916 - Resande. 205
18850916 - Strandning. 221
18850916 - Tjenstledighet 187
18850919 - Från sjön. 203
18850919 - Kronprinsessan af Sverige-Norge 187
18850919 - Prins Oskars helsotillstånd 206
18850919 - Resande. 250
18850919 - Sjöolycka. 220
18850923 - Auktion hos Oskar Niklasson. 365
18850923 - Distriktchefen, majoren O. Zander 362
18850923 - Fastighetsköp. 262
18850923 - Förfärlig olyckshändelse. 224
18850923 - Förordnanden. 285
18850923 - Försvarsfrågan. 332
18850923 - Från sjön. 257
18850923 - Haveri-auktion. 487
18850923 - Rättegångssaker. 244
18850923 - Resande. 262
18850923 - Staten i handl. Herm. Wickmans konkurs 278
18850923 - Strandning. 252
18850926 - Brandstodsuppbörd. 344
18850926 - Dödsfall. 304
18850926 - För statens räkning 301
18850926 - Försvarsfrågan 1133
18850926 - Olyckshändelse. 277
18850926 - Prinsessan Eugenie 257
18850926 - Resande. 277
18850930 - Ett större fyrverkeri 333
18850930 - Fångantalet i Gotlands Länsfängelse 306
18850930 - Gotlands-jernvägens 236
18850930 - Landstinget sammanträdde 253
18850930 - Planterings-Gillet 233
18850930 - Rättegångssaker. 250
18850930 - Resande. 271
18851003 - Dödsfall. 529
18851003 - Från sjön. 655
18851003 - Genom offentlig auktion, 339
18851003 - HÄGG & JOHANSSON 332
18851003 - Offentlig auktion. 299
18851003 - Rättegångssaker. 225
18851003 - Resande. 252
18851003 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 233
18851003 - Underrättelser för sjöfarande. 522
18851008 - Återkommen svensk krigare. 261
18851008 - Den stora sedelförfalskningen. 299
18851008 - Frälsningsarméns 307
18851008 - Landshöfding Poignant 307
18851008 - Resande. 355
18851008 - Vid kyrkostämman 325
18851015 - Beriktigande. 402
18851015 - Från Sjön. 885
18851015 - Resande. 348
18851015 - Sökande 257
18851015 - Stadsfullmäktige 288
18851015 - Stockholmsbref. 385
18851015 - Till justeringskontrollör 241
18851019 - Ångaren Malmöhus återfunnen. 370
18851019 - Auktion i Westergarn. 485
18851019 - Auktion vid Trappgatan. 336
18851019 - Bröllop 358
18851019 - Genom offentlig auktion 328
18851019 - Resande. 325
18851019 - Sista stormen. 948
18851019 - Strandning. 329
18851019 - Utnämning. 272
18851022 - Årets skörd 236
18851022 - Båtsmansrekryteringsafgiften 313
18851022 - Biskop v. Schéele 473
18851022 - Bokaaktion. 312
18851022 - Dödsfall. 308
18851022 - Förordnande. 542
18851022 - Första snön 372
18851022 - Från sjön. 888
18851022 - Landshöfding Poignant 315
18851022 - Militäriskt tjenstejubileum. 227
18851022 - Passagerare. 248
18851022 - Sjelfmord. 709
18851022 - Strandning. 514
18851022 - Till kasernmästare 290
18851022 - Till ledamot 237
18851026 - Ångfartygsb:get Gotlands ångbåtar! 259
18851026 - Bergningen af "Ceres" besättning. 270
18851026 - Dödsfall. 538
18851026 - Från sjön. 247
18851026 - Gotlands jernvägens 218
18851026 - Rättegångs- och Polissaker. 263
18851029 - Auktion. 274
18851029 - Dödsfall. 342
18851029 - Från sjön. 305
18851029 - Genom offentlig auktion, 589
18851029 - Gymnastikläraretjensten 277
18851029 - Notabla resande. 249
18851029 - Resande. 236
18851029 - Vinterpostföringen. 279
18851102 - Ångaren TJELVAR 276
18851102 - Ångfartygsb:get GOTLANDS ångbåtar! 296
18851102 - Danska ångaren SVEA. 293
18851102 - Danska briggen ODIN, 618
18851102 - De allm. husförhören 317
18851102 - Död. 315
18851102 - Fartygsauktion. 296
18851102 - Frälsningsarmén 326
18851102 - Hushållningssällskapet 809
18851102 - Komministervalet 896
18851102 - Resande. 331
18851102 - Stenkyrkefyren 802
18851102 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 922
18851102 - Uppgift om fångantalet 394
18851102 - Vid kyrkostämman 275
18851102 - Vintertrafiken 268
18851105 - Auktion. 300
18851105 - Död. 632
18851105 - Ett femtio-års-jubileum. 355
18851105 - Finska briggen CERES, 364
18851105 - Från sjön. 386
18851105 - Gotlands jernvägens 985
18851105 - Herrar Stadsfullmäktige 365
18851105 - Hertigen af Gotland, 253
18851105 - Kapten G. E. Arvidson, 315
18851105 - Nya fyren å Stenkyrkehuk 874
18851105 - Utnämningar. 316
18851210 - Eldsvåda. 836
18851210 - Förordnanden. 370
18851210 - I konkurs 297
18851210 - Konkursstater. 316
18851210 - Nordiska muséets lotteri. 202
18851210 - Ordensutnämningar. 315
18851210 - Postångaren SOFIA 257
18851210 - Skeppsombudsmannabefattningen 311
18851210 - Stadsfullmäktige 325
18851210 - Uppgift å fångantalet 265
18851210 - Vägrad edgång. 223
18851214 - Auktion. 265
18851214 - Beriktigande. 296
18851214 - Donation. 342
18851214 - Från sjön. 244
18851214 - Handelsföreningen 289
18851214 - I konkurs 968
18851214 - Kommunalskatten 386
18851214 - SKULDER 287
18851214 - Tullstaten. 482
18851214 - Underrättelser för sjöfarande. 551
18851214 - Visbys spritvaruförsäljn:s aktiebolag 300
18851217 - Borgenärerna 377
18851217 - Dödsfall. 541
18851217 - Dödsfall. Oskar af Klint. 549
18851217 - Konkurs. 290
18851217 - Köpmans-Gillet 369
18851217 - Liqvidsanmaningar. 348
18851217 - Sill Auktion. 364
18851217 - Skulder 337
18851221 - Borgenärerna 311
18851221 - Från sjön. 354
18851221 - Höstterminen 361
18851221 - Konkursstater. 328
18851221 - Kyrkoherden i Wall 646
18851221 - Sällskapet G. G. (Gotlands Gillet) 403
18851221 - Underrättelser för sjöfarande. 963
18851221 - Visby Bollklubb 620
18851224 - Från sjön. 895
18851224 - Genom auktion, 343
18851224 - Skorstenseld. 326
18851224 - Staten i repslagare J. C. Kryssells 313
18851231 - Hvit vinter 295
18851231 - Musik 351
18851231 - Ny tidning 343
18851231 - Olyckshändelser. 375
18851231 - Provinsialläkaren 582
18851231 - Underrättelse för sjöfarande. 520