Visa # 
Rubrik Träffar
18850103 - Fältkamrerarebefattningen 455
18850103 - Folkmängden 573
18850103 - Från sjön. 457
18850103 - Julafton 449
18850103 - Predikningar af Stockholms prester 464
18850103 - Revisorer 414
18850103 - Så kallad rösträtt. 491
18850103 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 1126
18850103 - Till enkorna och barnen 436
18850103 - Till generaldirektör 508
18850107 - Ett nytt framsteg. 391
18850107 - Hamndirektionen 534
18850107 - SOFIA, 496
18850107 - Visby folkmängd 481
18850110 - Fregatten VANADIS 472
18850110 - Gotlands Tidning 495
18850110 - Rättegångs- och Polissaker. 435
18850114 - Auktion. 557
18850114 - Egendomsköp. 739
18850114 - Eldsvåda. 569
18850114 - Fångvårdsföreningen 482
18850114 - Fartygsköp. 515
18850114 - Haveriauktion. 697
18850114 - Stadsfullmäktige 434
18850117 - Bergningsväsendet i Östersjön. 450
18850117 - Dödsfall. 312
18850117 - Från Gammal-Svenskby 277
18850117 - Sjöfarten. 268
18850117 - Stadsfullmäktige 386
18850117 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 947
18850121 - Auktion. 400
18850121 - Bergnings- och dykeribolaget Neptun. 254
18850121 - Bokauktion. 364
18850121 - Eldsvåda om bord å ångare. 284
18850121 - Jordfästning. 310
18850121 - Konungens födelsedag 252
18850124 - Auktion vid tallbostället i Ljugarn. 628
18850124 - Auktion. 777
18850124 - Bergningsångaren HERO, 917
18850124 - Musik. 459
18850124 - Postkommunikationen 353
18850124 - Prins Oscar i Bangkok. 484
18850124 - Stadsläkaren, d:r Ramberg, 320
18850128 - Från sjön. 342
18850128 - Häktad postjensteman. 316
18850128 - Märkligt dödsfall. 358
18850128 - Postångaren SOFIA 383
18850128 - Rosendahls Mejeri 354
18850131 - Afsked 344
18850131 - Det gemenaste polismånsken 385
18850131 - Dödsfall. 944
18850131 - Förordnad. 308
18850131 - Från sjön. 329
18850131 - Hushållningssällskapet. 419
18850131 - Litterär stöld. 260
18850131 - Postkommunikationen. 306
18850131 - Statsanslag 315
18850204 - Konkurs. 326
18850204 - Konungens befallninshafvande 352
18850204 - Postmästaren Moberg 283
18850204 - Uppgift å fångantalet 375
18850207 - Auktion. 310
18850207 - F. artilleristen Flygare 386
18850207 - Stadsfullmäktige 383
18850207 - Strandning. 1017
18850211 - Dödsfall. 420
18850211 - Från sjön. 847
18850211 - Laxfiskeribolaget härstädes 400
18850211 - Riksdagen. 743
18850211 - Stadsfullmäktige 330
18850211 - Till gode män 284
18850214 - Dyrt bröd. 426
18850214 - Hundskatt 371
18850214 - Predikan pr telefon. 294
18850214 - Stadsfullmäktiges 326
18850214 - Utnämning. 319
18850214 - Vid vetenskapsakademiens 257
18850218 - Död. 329
18850218 - Förlofvade. 296
18850218 - Väderleken 231
18850218 - Vinterupplagda fartyg 276
18850221 - Afsked. 324
18850221 - Aktieegarne i Visby Badhusaktiebolag 336
18850221 - Biskopsstolen i Visby. 329
18850221 - Borgenärerna 323
18850221 - Fastighetsförsäljning. 326
18850221 - Från sjön. 556
18850221 - Holmstrupska kapellets 322
18850221 - Skeppsredare och fartygsbefälhafvare 275
18850221 - Sökande till ledigblifna häradsskrifvaretjensten 241
18850221 - Spritvaru-aktiebolaget 321
18850225 - Eldsvåda vid norra klinten hos enkan Genberg 298
18850225 - En god affär. 291
18850225 - Rosendahls Mejeri 427
18850225 - Slite telegrafstation 792
18850225 - SOFIA 304
18850225 - Till revisorer 272
18850228 - Auktion i Krysselska huset. 302
18850228 - Auktion vid Strandgatan. 309
18850228 - Dödsfall. 296
18850228 - Gevärsbesigtningen. 351
18850228 - Landtbruksundervisningen. 785
18850304 - Biskopsvalet 338
18850304 - Från sjön. 289
18850304 - Fyrinrättningarne 867
18850304 - Siltbergska urmakerirörelsen. 349
18850304 - Skepparegillet 284
18850304 - Uppgift å fångantalet 291
18850307 - Gotlands Enskilda Bank 342
18850307 - Spritbolagets styrelse 309
18850307 - Stadsfullmäktige 302
18850307 - Stadsfullmäktigeval 396
18850307 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 933
18850307 - Visby badhusaktiebolag 392
18850311 - Ångfartygsbolaget Gotland 324
18850311 - Döde. 361
18850311 - E. o. postexpedit. J. P. W. Weström 300
18850311 - Födde i Visby. 417
18850311 - Förteckning på n. v. Stadsfullmäktife. 399
18850314 - Ångaren Lybeck 330
18850314 - Från sjön. 274
18850314 - Oerhördt nidingsdåd. 348
18850314 - Om Stadsfullmäktigvalet 283
18850314 - Stadsfullmäktige 377
18850318 - Auktion. 324
18850318 - Hvem skall bli biskop 285
18850318 - Riksdagsmannen d:r A. J. Lyth 237
18850321 - Ångfartygsbefälhafvare-examen 250
18850321 - Auktion å Värdepapper. 324
18850321 - Fördelningen af biskopslönen 319
18850321 - Från sjön. 296
18850321 - Gotlands-jernvägens 280
18850321 - Konsulatet i Bilbato 826
18850321 - Militärbefälhafvaren 403
18850321 - Penningen är hufvudsaken. 313
18850321 - Stadsfullmäktigevalet 337
18850321 - Tjenstledighet 336
18850324 - Ångaren LYBECK 405
18850324 - Från sjön. 267
18850324 - Stadsfullmäktigevalet 242
18850326 - Afsked. 235
18850326 - Från sjön. 296
18850326 - Frihandelns seger. 285
18850326 - Inbrottsstöld 338
18850326 - K. Vitterhets- historie- och antiqvitetsakademien 385
18850326 - Pensionsbeloppet 272
18850326 - Postångaren SOFIA 316
18850326 - Riksdagsmännen 349
18850328 - Ångfartygsbolaget 1131
18850328 - Auktion vid Smedjegatan. 379
18850328 - Död. 602
18850328 - Dödsfall. 332
18850328 - Föredrag 281
18850328 - Från sjön. 266
18850328 - Härigenom utfästes en belöning 326
18850328 - Konrad Landegren. 793
18850328 - Offentlig auktion. 354
18850328 - Olyckshändelse. 239
18850328 - Uppbördsstämma. 284
18850331 - Auktion å Värdepapper. 270
18850331 - Auktion i Visby. 246
18850331 - Dödsfall. 214
18850331 - Förordnande 224
18850331 - Krigstecken. 391
18850331 - Stort fastighetsköp. 255
18850402 - Det populära föredrag 243
18850402 - Grafvårdsskändarne 230
18850402 - Till Alfva Sparbanks Direktion! 491
18850402 - Ytterligare krigstecken. 221
18850404 - 30,000 kr. stulna. 205
18850404 - Ångaren Gotland 182
18850404 - Bedräglig gäldenär. 179
18850404 - Postångaren Sofia 178
18850404 - Prins Carl 234
18850404 - Stadsingneiören 248
18850404 - Telegrafverket. 209
18850404 - Till medlemmar 207
18850409 - 44 aktier i ångfartygsbolaget 220
18850409 - Ångaren Gotland 210
18850409 - Befälhafvareplatsen 191
18850409 - Från sjön. 212
18850409 - I Gotlands länsfängelse 240
18850409 - Prins Carls sjukdom. 195
18850409 - Profresa 200
18850411 - Ångfartygsbolaget Gotlands ångbåtar 275
18850411 - Auktion. 252
18850411 - Från sjön. 224
18850411 - Herrar Stadsfullmäktige 242
18850411 - Konungens och drottningens resa. 235
18850411 - Passagerare. 199
18850411 - Prins Carls reskamrat 225
18850411 - Stadsfullmäktige 187
18850411 - Visby läroverks gymnastikförening 315
18850414 - Konungen 213
18850414 - Lotsångaren Ring 233
18850414 - Notable resande. 198
18850414 - Passagerare 199
18850414 - Prins Carls sjukdom 217
18850414 - Prins Eugen. 212
18850414 - Ryska dykarefartyget Volga 189
18850416 - Ångbåtsmissöde. 184
18850416 - Gymnastikföreningens 216
18850416 - Konsularbefattningarna 181
18850416 - Meddelande från allmänheten. 218
18850418 - Ångfartyget Tjelvar 264
18850418 - Fastighetsförsäljning. 204
18850418 - Gotlands försvar. 230
18850418 - Gotlands-jernvägens inkomster 214
18850418 - Militäriskt. 584
18850418 - Morbrandsmålet. 218
18850418 - Passagerare. 178
18850418 - Slödskolan. 212
18850418 - Stadsfullmäktige 223
18850418 - Svenska flottan. 612
18850423 - Ångaren Tjelvar 225
18850423 - Belos. 200
18850423 - Berningsångaren 184
18850423 - Bref från Klintehamn. 836
18850423 - Gotlands länsstyrelse 249
18850423 - Handelsföreningen 170
18850423 - Konungen 200
18850423 - Köpmansgillets behållning 228
18850423 - Krigets 857
18850423 - Kronobåten Astrid 205
18850423 - Lastångaren Lybeck 277
18850423 - Militärbefälet 1111
18850423 - Passagerare. 248
18850423 - Rustningarna. 234
18850423 - Und. för sjöfarande. 587
18850423 - Utnämningar. 598
18850425 - De kungliga i Konstantinopel. 243
18850425 - Gotlands försvar. 213
18850425 - Gotlands mejeribolag 224
18850425 - Groft brott. 238
18850425 - Helgdagarnes afskaffande. 228
18850425 - Konungen 213
18850425 - Kriget. 226
18850425 - Passagerare. 195
18850425 - Prins Carls sjukdom. 236
18850425 - Telegrafstationerna 884
18850425 - Vår beväpnade neutralitet. 269
18850430 - I morgon, första maj 237
18850430 - Muraren Joh. Chr. El. Holmgren 306
18850430 - Neutralitets-rustningarna. 860
18850430 - Till Loydsagent 198
18850430 - Vådeld uppkom 226
18850502 Auktion efter aflidne urfabrikören. 210
18850502 Auktion för Skyddsföreningen. 232
18850502 Auktion i Cramérska magasinet. 315
18850502 Dödsfall. 192
18850502 Första maj 234
18850502 Kriget. 264
18850502 Neutralitets-rustningarna. 741
18850502 Skogsplantering. 195
18850502 Und. för sjöfarande. 187
18850502 Utnämningar. 164
18850502 Väderleken 158
18850502 Vid Visby navigationsskola 236
18850502 Visby. 326
18850507 Fårösund 941
18850511 Åtal mot embetsman. 279
18850511 Auktion hos skomakaren J. F. Dahlbergs enka. 216
18850511 Branden i Skanör. 207
18850511 Chefsfartyget Drott 199
18850511 Drottningen 176
18850511 Eldsvåda. 423
18850511 Ett förslagslån 213
18850511 Ett jordfynd 439
18850511 Flottan. 194
18850511 Från sjön. 218
18850511 Grundstötning. 162
18850511 HERRAR Stadsfullmäktige 176
18850511 Konungen afreser 171
18850511 Kyrkoherdevalet 443
18850511 Med folkhögskolan 694
18850511 Passagerare 1. 214
18850511 Passagerare 2. 160
18850511 Sjöolyckor. 163
18850511 Skeppet Marie Louise 196
18850511 Strandad ångare. 171
18850511 Svenska fiskeribolaget 215
18850511 Till Fårösund 855
18850511 Uppgift rörande fångantalet 248
18850511 Utnämningar. 241
18850511 Vanadis hemkomst 191
18850511 Värnpligtsfrågan 154
18850516 - Genom auktion 188
18850516 - Hvad har riksdagen beslutit! 174
18850516 - Mönstringen 201
18850516 - Offentlig auktion. 212
18850516 - Passagerare. 151
18850516 - Postförbindelsen 172
18850516 - Stadsfullmäktige 163
18850516 - Teater. 250
18850516 - Till landstingsmän 877
18850822 - Befälhafvarebyten. 211
18850822 - Befälhafvareplatsen 171
18850822 - D:r Carl Johan Bergman 186
18850822 - Dödsfall. 247
18850822 - Eldsvåda 238
18850822 - En mängd kyrkliga fornsaker 421
18850822 - Fastighetsköp. 222
18850822 - Föreningen för blindas 170
18850822 - Föreslagna prisbelöningar. 178
18850822 - Från sjön. 157
18850822 - Fröken Anna Cramérs 188
18850822 - Fru Anna Eriksson 171
18850822 - Landshöfding Poignant 178
18850822 - Levyska kapellet 221
18850822 - Notabla resande. 175
18850822 - Nya fyren på Stenkyrkehuk. 753
18850822 - Postångaren Sofia 174
18850822 - Prins Eugen 148
18850822 - Prins Oskar 176
18850822 - Prinsen och prinsessan 157
18850822 - Sjöolyckor. 177
18850822 - Tjenstledighet 219
18850822 - Tullstaten. 811
18850822 - Utnämningar. 190
18850822 - Väderläken. 190
18850822 - Velocipedtur till Antwerpen. 482
18850822 - Visby bollklubb 259
18850902 - Carlsö jagtbolag 475
18850902 - Festlig tillställning 337
18850902 - Haveri-Auktion. 194
18850902 - Mjältbrandssjukdomen 154
18850902 - Ordensväsendet. 193
18850902 - Postärenden. 684
18850902 - Prinsessan Eugenie 247
18850902 - Rättegångs- och Polissaker. 241
18850902 - Till direktör 174
18850902 - Uppgift rörande fångantalet 195
18850902 - Väderleken 183
18850905 - Auktion å Rosendal i Follingbo. 461
18850905 - Biskop v. Schéele 153
18850905 - Från sjön. 225
18850905 - Gotlands Läns Landsting 299
18850905 - Gotlands natio albeväring. 190
18850905 - Jägaregillets medalj 382
18850905 - Något om ordningsväsendet. 225
18850905 - Stadsfullmäktige 182
18850909 - Auktion. 203
18850909 - Biskop v. Schéele 213
18850909 - Den stora sedelförfalskningen. 171
18850909 - Dödsfall. 209
18850909 - Gotlands läns landsting 222
18850909 - Konkurs, Handl. Herm. Wickman 291
18850909 - Passagerare. 191
18850909 - Sjöolycka. 599
18850909 - Strandningar. 183
18850909 - Styrmansexamen 145
18850909 - Utnämningar. 158
18850912 - Auktion. 240
18850912 - Biskop v. Schéele 163
18850912 - En uppvaktningsfråga. 148
18850912 - Sjunken ångare. 146
18850916 - Försvarsfrågan. 146
18850916 - HAVERI-AUKTION. 417
18850916 - Konkurser. 204
18850916 - Kreatursmarknaden 169
18850916 - Lindring i hamnafgifter. 147
18850916 - Rättegångssaker. 143
18850916 - Resande. 153
18850916 - Strandning. 147
18850916 - Tjenstledighet 134
18850919 - Från sjön. 134
18850919 - Kronprinsessan af Sverige-Norge 133
18850919 - Prins Oskars helsotillstånd 151
18850919 - Resande. 173
18850919 - Sjöolycka. 152
18850923 - Auktion hos Oskar Niklasson. 283
18850923 - Distriktchefen, majoren O. Zander 291
18850923 - Fastighetsköp. 211
18850923 - Förfärlig olyckshändelse. 164
18850923 - Förordnanden. 220
18850923 - Försvarsfrågan. 257
18850923 - Från sjön. 198
18850923 - Haveri-auktion. 394
18850923 - Rättegångssaker. 187
18850923 - Resande. 204
18850923 - Staten i handl. Herm. Wickmans konkurs 218
18850923 - Strandning. 191
18850926 - Brandstodsuppbörd. 277
18850926 - Dödsfall. 250
18850926 - För statens räkning 233
18850926 - Försvarsfrågan 941
18850926 - Olyckshändelse. 213
18850926 - Prinsessan Eugenie 197
18850926 - Resande. 212
18850930 - Ett större fyrverkeri 261
18850930 - Fångantalet i Gotlands Länsfängelse 241
18850930 - Gotlands-jernvägens 187
18850930 - Landstinget sammanträdde 187
18850930 - Planterings-Gillet 180
18850930 - Rättegångssaker. 204
18850930 - Resande. 216
18851003 - Dödsfall. 440
18851003 - Från sjön. 523
18851003 - Genom offentlig auktion, 271
18851003 - HÄGG & JOHANSSON 264
18851003 - Offentlig auktion. 243
18851003 - Rättegångssaker. 174
18851003 - Resande. 181
18851003 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 179
18851003 - Underrättelser för sjöfarande. 433
18851008 - Återkommen svensk krigare. 204
18851008 - Den stora sedelförfalskningen. 226
18851008 - Frälsningsarméns 245
18851008 - Landshöfding Poignant 242
18851008 - Resande. 289
18851008 - Vid kyrkostämman 266
18851015 - Beriktigande. 322
18851015 - Från Sjön. 743
18851015 - Resande. 266
18851015 - Sökande 208
18851015 - Stadsfullmäktige 215
18851015 - Stockholmsbref. 300
18851015 - Till justeringskontrollör 192
18851019 - Ångaren Malmöhus återfunnen. 292
18851019 - Auktion i Westergarn. 403
18851019 - Auktion vid Trappgatan. 273
18851019 - Bröllop 289
18851019 - Genom offentlig auktion 267
18851019 - Resande. 246
18851019 - Sista stormen. 784
18851019 - Strandning. 260
18851019 - Utnämning. 223
18851022 - Årets skörd 188
18851022 - Båtsmansrekryteringsafgiften 255
18851022 - Biskop v. Schéele 387
18851022 - Bokaaktion. 243
18851022 - Dödsfall. 249
18851022 - Förordnande. 444
18851022 - Första snön 308
18851022 - Från sjön. 737
18851022 - Landshöfding Poignant 259
18851022 - Militäriskt tjenstejubileum. 178
18851022 - Passagerare. 199
18851022 - Sjelfmord. 605
18851022 - Strandning. 425
18851022 - Till kasernmästare 232
18851022 - Till ledamot 190
18851026 - Ångfartygsb:get Gotlands ångbåtar! 203
18851026 - Bergningen af "Ceres" besättning. 210
18851026 - Dödsfall. 433
18851026 - Från sjön. 187
18851026 - Gotlands jernvägens 159
18851026 - Rättegångs- och Polissaker. 208
18851029 - Auktion. 217
18851029 - Dödsfall. 275
18851029 - Från sjön. 234
18851029 - Genom offentlig auktion, 461
18851029 - Gymnastikläraretjensten 203
18851029 - Notabla resande. 190
18851029 - Resande. 177
18851029 - Vinterpostföringen. 221
18851102 - Ångaren TJELVAR 213
18851102 - Ångfartygsb:get GOTLANDS ångbåtar! 238
18851102 - Danska ångaren SVEA. 229
18851102 - Danska briggen ODIN, 494
18851102 - De allm. husförhören 249
18851102 - Död. 239
18851102 - Fartygsauktion. 239
18851102 - Frälsningsarmén 267
18851102 - Hushållningssällskapet 673
18851102 - Komministervalet 810
18851102 - Resande. 255
18851102 - Stenkyrkefyren 670
18851102 - Tidtabell för Gotlands Jernväg. 784
18851102 - Uppgift om fångantalet 314
18851102 - Vid kyrkostämman 212
18851102 - Vintertrafiken 210
18851105 - Auktion. 239
18851105 - Död. 531
18851105 - Ett femtio-års-jubileum. 293
18851105 - Finska briggen CERES, 299
18851105 - Från sjön. 309
18851105 - Gotlands jernvägens 815
18851105 - Herrar Stadsfullmäktige 302
18851105 - Hertigen af Gotland, 199
18851105 - Kapten G. E. Arvidson, 248
18851105 - Nya fyren å Stenkyrkehuk 739
18851105 - Utnämningar. 255
18851210 - Eldsvåda. 694
18851210 - Förordnanden. 312
18851210 - I konkurs 243
18851210 - Konkursstater. 259
18851210 - Nordiska muséets lotteri. 148
18851210 - Ordensutnämningar. 263
18851210 - Postångaren SOFIA 200
18851210 - Skeppsombudsmannabefattningen 264
18851210 - Stadsfullmäktige 257
18851210 - Uppgift å fångantalet 213
18851210 - Vägrad edgång. 172
18851214 - Auktion. 203
18851214 - Beriktigande. 241
18851214 - Donation. 286
18851214 - Från sjön. 193
18851214 - Handelsföreningen 219
18851214 - I konkurs 820
18851214 - Kommunalskatten 319
18851214 - SKULDER 225
18851214 - Tullstaten. 399
18851214 - Underrättelser för sjöfarande. 461
18851214 - Visbys spritvaruförsäljn:s aktiebolag 232
18851217 - Borgenärerna 313
18851217 - Dödsfall. 454
18851217 - Dödsfall. Oskar af Klint. 467
18851217 - Konkurs. 232
18851217 - Köpmans-Gillet 303
18851217 - Liqvidsanmaningar. 293
18851217 - Sill Auktion. 305
18851217 - Skulder 274
18851221 - Borgenärerna 251
18851221 - Från sjön. 282
18851221 - Höstterminen 286
18851221 - Konkursstater. 256
18851221 - Kyrkoherden i Wall 539
18851221 - Sällskapet G. G. (Gotlands Gillet) 293
18851221 - Underrättelser för sjöfarande. 797
18851221 - Visby Bollklubb 492
18851224 - Från sjön. 771
18851224 - Genom auktion, 274
18851224 - Skorstenseld. 264
18851224 - Staten i repslagare J. C. Kryssells 260
18851231 - Hvit vinter 237
18851231 - Musik 284
18851231 - Ny tidning 270
18851231 - Olyckshändelser. 298
18851231 - Provinsialläkaren 502
18851231 - Underrättelse för sjöfarande. 422