19130109 - Visby

Visby

Hamndirektionen har till ordförande för året återvalt bankkamrer Ant. Pettersson samt till vice ordförande disp. A. de Jounge och till kassaförvaltare grosshandl. Hj. Klint.

Länsmanstjänsten i norra fögderiets mellersta distrikt uppehålles af e. o. landskanslisten K. Liljeborg under den tid af två månader fr. o. in 16 d:s, hvarunder ord. innehafvaren landsfiskalen Ph. Budin sköter annan tjänst.

Såsom kommisionärer hos k bfhde äro tills vidare under innevarande år förordnade landskanslisten, notarie G. A. Broms och landskontoristen R. Svensson, den förre å landskansliet och den senare å landskontoret.

Till domkapitlet har teol. lic. A. Klint inkommit med ansökan om erhållande af långvakansförordnandet i Källunge pastorat.

För medborgerlig förtjänst K. m:t har tilldelat inspektionskonstapeln, vid stadens poliskår J. P. A. Jakobsson medaljen i silfver åttonde storleken med inskriften: »För medborgerlig förtjänst» att i högblått band bäras å bröstet.

Förordnande att verkställa växelprotest innehafves fortfarande af i Klintehamn folkskolläraren August Lingström, i Hemse förre folkhögskoleför eståndaren, d:r Th. A. Sätervall och i. Slite kontoristen Johan Olsson.

A. B. Gotlands Banks nettovinst för sistförflutna år utgör kronor 242,490:10 mot kr. 202,884:15 året förut.

Styrelsen lär komma att föreslå 6 proc. utdelning mot 5 1/2 procent föregående år.

Till besiktningsman, för automobiler kr fortfarande förordnad velocipedreparatören Hugo W igström i Visby.

Uppmuntran af vetenskapligt författarskap. K. m:t har af det på ordinarie stat för Sveriges geo logiska undersökning uppförda anslag å 1,000 kr. till uppmuntran af vetenskapligt författarskap tilldelat bl. a. statsgeologerna E. Hedström 315 kr. och H. Munthe 50 kr.

De prästerliga tjänsterna å Gotska Sandön. Lotsstyrelsen har meddelat domkapitlet, att den träffat öfverenskommelse med pastoratsadjunkt J. Söderberg, rörande åtgärder för tillhandagående åt befolkningen å Gotska Sandön nued erfordeirliga prästerliga tjänster.

Sökande till stadsarkitekts befattningen i Upsala, är bl. a. härifrån härdige arkitekten Carl R. Lindström därstädes.

Jordfästning. F. d. protokollssekreteraren Johan Wilhelm Bergmans jordfästning ägde rum i tisdags i Oscarskyrkan, dit kistan inbars under tonerna, af Chopins sorgmarsch. Officiant var kyrkoherden SvenNilson, och den stämningsfulla aktens högtidlighet förhöjdes' med solosång af direktör Gentzel, som efter jordfästningen sjöng »Mina lefnadstimmar stupa» 'och Händels Largo. Medan så till slut Karl XV:s sorgmarsch spelades från orgeln, utbars kistan för att föras till Nya kyrkogården, där grafsättningen sedan ägde rum vid fackelsken i familjegrafven Lindhagens kulle. Till båren hade sändts kransar förutom från släktingar och vänner från Nedre justitierevisionen samt från allmänna hypoteksbankens styrelse och tjänstemän.

Lokalafdelningen n:r 250 af Svenska Arbetarres Allmänna Sjuk-och Begrafningskassa samt Begrafningsfond i Visby har under det gångna året utbetalat sjukhjälp i olika klasser med kr. 508. Kassans inkomat under året har varit 1,051 kr. 45 öre. Begrafningsfondens inkomster för året ha varit 324 kr. Som lokalstyrelse valdes för år 1913: ordf. A. V. Bokström, Södervärn, sekreterare trädgårdsmästare G. Karnell, nyvalde, kassör G. Andersson, Furulund. Suppleanter blefvo Albert Andersson och A. V. Haack, revisorer Olof Petters, son och Oskar Strömberg, sjukbesökare C. J. Persson, Furulund, V. Malan, Södervärn, Axel Andersson, Herman Nilson och fru Hulda Bokström.

Väghinder. I och för omläggning af en bro å bygdevägen från Ekes i Bro socken till Lokrume kyrka, är nämda väg aflyst från trafik under tisdagen 14 och onsdagen 15 d:s. Vägfarande äro under tiden anvisade att i stället taga landsvägen emellan Ekes i Bro och Hammars i Lokrume och därifrån bygdevägen till Lokrume kyrka.

50 aktier i Aktiebolaget Snäckgärdsbaden inköptes i går på den .auktion, som då hölls å Arbetareföreningen, af Visby bryggeribolag för 21 kr. pr styck.

Friluftsmuseet i Bunge har gjorts till föremål för en liten sympatiskt skrifven och rikt illustrerad uppsats, som linnes införd i fjolårets junihäfte af den berömda tidskriften »The British Museum's Journal» och som har till författare den framstående och här på Gotland Väl bekante forskaren F. A. Bath er i Washington. T uppsatsen, som sedan utgifvits i särtryck, beskrifves museets tillblifvele och lämnas en ;redogörelse för dess kulturhistoriska samlingar. Museets skapare, »the parish schoolmaster» Th. Erlandsson, får af förf. ett ampelt erkännande för sitt verk.

Brefbäringen utanför norr tar sin början i instundande februari på sätt förut nänts. För ändamålet afsedda breflådor tillhandahållas allmänheten å postkontoret härstädes till ett moderat pris.

Jul- och nyårsmärkena. Försäljningen af Nationalföreningens mot tuberkulos jul- och nyårsmärken, hvilken nu torde kunna anses vara i det närmaste afslutad, har här på Gotland uppgått till 11,462 stycken, hvaraf å härvarande postkontor försålts 7,687 direkt till allmänheten.
Af föreningens välgörenhetsbrefkort ha 2,117 stycken gått åt.
Försäljningen i sin helhet har sålunda inbragt omkring 400 kr.

Lagfart beviljades af rådstufvurätten härstädes under sistlidna december månad å, följande fastigheter nära. liten: hus och tomt under n:r 16 i Strandrot. 3 kv. å fri grund, som mask. K. Andersson för 8.000 kr. köpt af garf. K. J. Jansson;
ett med n:r I betecknadt frijords-område om 692 kvm af ägefig. n:r 12 i nya sk., som Maria Ulrika Nilsson köpt för 7,500 kr. af byggmäst. J. A. Berglunds konkursbo;
ett frijordsområde om 1017 kvm af ägofig. n:r 1544 i nya sk., motsvarande tomten nr 4 i kv. II a söder om staden, som handl. Alex. Pettersson jämte annan fastighet köpt af handl. J. 0. Petter: zon för 28,000 kr;
ett med n:r 5 betecknadt frijords-område om 32,9 ar, utgörande delar af ägofig. nr 64 och 175 i nya sk. som landskamrer 0. Molin för 214 kr. köpt af frkn Ingrid Melin och ett med nr 12 betecknadt frijordsområde om 422 kvkm af ärofig. n:r 1265 i nya sk., som änkan Hilma gren för 5,500 kr. köpt af sågverksägaren J. A. Andersson.

Af vinterbåtarna hitlände ång. Polhem från Nynäs kl. 7 i morse, medan ångf. Hansa uppkom till Stockholm kl. 9,45 i förmiddags.

Från hamnen. I går e. m. afgick ång. Frode, kapt. T. Johansson, härifrån till Riga med cementlast.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 januari 1913
N:r 6