19130102 - Hushållningsgillena.

Hushållningsgillena.

Bro hushållningsigille har till ledamot af bestyrelsen valt landtbr. Hugo Hedström, Ekes i Bro och till suppleant landtbr. Johan Bodin, Kvie i Bro. Till ombud för utseende af ledamöter och suppleanter i premileringsnämderna valdes landtbr. E. Thomason i Hammars med landtbr. O. F. Lindström i Thomase som ersättare, och till ombud för gillet vid öfverläggnjngen angående uppförande af ett svinslakteri utsågos hrr O. F. Lindström i Thomase och Olof Olofsson i Kroks.

Rute hushållningsgille, hvars i måndags hållna sammanträde var talrikt besökt, utsåg till styrelseledamöter landtbrukarne P. Vetterlund och Reinh. Karlsson, båda i Fleringe, till ombud för val af ledamöter i pr emieringsnämderna landtbr. Otto Ahlqvist med d:o Carl Bergbom som suppleant samt till ombud i svinslakterifrågan hr O. Ahlqvist. Frågan om bildande e en tjurförening diskuterades samt bordlades för vidare utredning till nästa sammanträde. En trädgårdsodlareförening med hr Bergbom till
ledare bildades, och sex personer föreslogos till ledamöter af hushållningssällskapet.

Lina hushållningsgille har till ombud för val af ledamöter i premieringsnämderna utsett landtbr. Oskar Weström, Mörby i Hörsne, med O. V. Pettersson i Mattsarfve till ersättare samt till ombud i svinålakthusfrågan nämdeman Andersson, Anninge i Hörsne.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 januari 1913
N:r 1