19130103 - Auktion i Väte.

Auktion i Väte.

Genom auktion, som förrättas vid Mölner i Väte fredagen den 10 instundande januari klockan XI f. m., låta vederborande ägare försälja J. O. Jacobsson förut tillhöriga 6163/16000 mantal Mölner i Väte med underlydande Smits i Hejde socken. Egendomen, som är väl bebygd och består af omkring 65 tunnland åker, 30 tunnland äng, 40 tunnland torrlagd myrmark samt 60 tunnland hagmark, utbjuder såväl i mindre lotter som styckad med ägarne förbehållen pröningsrätt.
Vilkoren för egendomens tillträdande m. m. meddelas vid, auktionen.
Äfven försäljes med betalningsanstånd till den 1 nästkommande september följande egendom: ett såghus samt ett maskinhus till bortflyttning, sikt-, torrmäld- och grynkvarn med tillhörande hus att antingen flytlas eller kvarstå, i senare fallet med det jordområde en köpare önskar åt sig upplåtet, en 7 hkr. lokomobil, en själfafläggande skördemaskin, ämnesvirke, spannmål m. m.
Klintehamn den 31 december 1912.
M. E. SVALLINSON.Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2