19130104 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.
Norra häradsrätten.

Slutransakning mad drängen Andars Emil Rupert Johansson från Tomteby på Öland, hvilken, såsom förut omtalats, häktats såsom skäligen misstänkt för en del småstölder af penningar vid Bengts i Östergarn, har i dag hållits å kronhäktet.
Svar., som vid förra ransakningen nekade för tillgreppen, har vid enskildt förhör, som under gårdagen hölls med honom af allm. åklagarean, kommissarien A. Jacobsson funnit för godt att erkänna, det han a olika tider under juli och november månader förra året olofligen tillägnat. sig sammanlagdt 66 kr. 50 öre, tillhöriga drängen Otto Kolmodin och ogifta Jenny Lingström vid Bengts i nämda socken. Efter det sista tillgreppet afdunstada Johansson från orten och begaf sig via Visby till Klinte i Follingbo, där han skaffade sig arbete, tills han ett par dagar senare reste hem till Öland. Svar, vidhöll sin bekännelse, man bestred däremot ihärdigt att ha gjort sig skyldig till ett par andra småstölder, för hvilka han jämväl misstänkts. De stulna penningarna hade han användt bl. a. till Inköp af bränvin.
Svar dömdes för 1:sta resan stöld till 3 månaders straffarbete.

Sedlighetaförbrytelserna i Halmstad.
Efter ransakning i förgår rörande sedlighetsförbrytelserna i Halmstad blef en af de häktade, bokhållaren W. Andersson, försatt på fri fot. De öfriga, fingo kvarstanna i häktet.

Hustru lifsfarligt misshandlad af sin man.
För lifsfarligt våld mot am hustru, hvilket möjligen kommer att kosta henne lifvet, har polisen i Malmö häktat bokbindare Henrik Samuel Wirén. Han har förut flerfaldiga gånger misshandlat henne och senast natten mellan 9 och 10 december skurit henne i armen med en fällknif och därefter slagit henne i hufvndet med en gevärskolf. Hustrun, som afförts till lasarettet, sväfvar mellan lif och död. Wirén är född 1869 i Malmö.

Morddramat i Hälsingborg.
Den för mordet på sin svåger nyårsdagen häktade Esbjörnsson blef förd från sjukhuset till häktet. Han och hans hustru förklara, att dramat tillgått så, att sedan de samtalat med Liljenberg i ett par timmars tid hade denne tagit fram en låda cigarrer och bjudit svågern en cigarr. Samtidigt tog han fram en knif och låtsades vilja skära af cigarren, men sprang plötsligt på, systern och stack henne v halsen. Makarna sprungo då ut, hvarefter
berg enligt deras utsago med en rakknif skulle ha beröfvat sig lifvet. Dessa uppgifter ha emellertid visat sig fullständigt oriktiga. Vid företagen undersökning har bland annat någon rak, knif ej kunnat påträffas.
Vid konfrontation å bårhuset med den Mördades lik yttrade Esbjörns som endast: Det var förfärligt hvad han ser illa tilltygad ut, men vidhöll i öfrigt sin relation af det passerad. Ansatt med frågor och sedan man förklarat det omöjliga i att Lilienberg i saknad af aspen skulle kunnat begå själfmord, yttrade han: Ja, då måste antingenjag eller min hustru ha gjort dat. Därefter försjönk han i tystnad.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 januari 1913
N:r 3