19130107 - Fattigvårdsstyrelsen

Fattigvårdsstyrelsen

får till vederbörandes kännedom härigenom meddela följande:
att staden i fattigvårdshänseende är indelad i sju distrikt, hvilka handhafvas af följande styrelseledamöter, nämligen:

1:a distriktet, som omfattar Strandroten och S:t Havsroten, af fabrikören J. Ödin;

2:a d:o, som utgöres af Norderroten, af handlanden Carl Johansson;

3:e d:o, som består af 1:a, 2:a och 3:e kvarteren af Klinteroten, af fabrikören Joh. Strömberg;

4:e d:o, som utgöres af Klinterotens 4:e kvarter söder om Kyrktrappan och Murgränd af slöjdskoleföreståndaren Åke Pettersson;

5:e d:o, som består af Klinte-rotens 4:e kvarter norr om Kyrktrappan och Murgränd, af grosshandlaren C. 1. Kol-
modin;

6:e d:o, som omfattar öster och norr om staden belägna områden, af handlanden Å, Thorkelson;

7:e d:o, som utgöres af söder om staden befintliga förstadssamhällen och lägenheter, af arrendatorn Ludv. Andersson å Länna;

att sysslomannen vid fattigvårds-anstalten Fristad, herr Gustaf Sundström, säkrast träffas på sitt expeditionsrum och per telefon hvarje helgfri dag kl. 10-11 f. m. och 2 —3,30 e. m.;

att fattigvårdsanstalten är tillgänglig för personer, som önska besöka därstädes intagna försörjningstagare,
endast kl. 10-11,30 f. m. och 2 —4 e. m.;

att undertecknad träffas i sin bostad, Nya torget n:o 1, alla helgfria dagar kl. 2,16-3,16 e. m.
Visby den 7 januari 1913.
På fattigvårdsstyrelsens vägnar :
P. J. Gerdén.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 januari 1913
N:r 4