19130110 - Vid Visby högre flickskola

Vid Visby högre flickskola

börjar vårterninen fredagen den 17 dennes, då inträdessökande böra infna sig kl. 10 f. m. Allmänt upprop samma dag, kl. 1 e. m.
Terminsafgifterna utgå med samma belopp, som förra terminen. För dem, som önska nedsättning i eller befrielse från afgift i den egentliga skolan, böra ansökningar därom, åtföljda af bevis om behofvet af afgiftslindringen, aflämnas senast ofvannämda dag till föreståndarinnan, som träffas hvarje dag från och med den 14 dennes kl. 12 f. m.-2 e. m.
Alla argifterna skola ovilkorligen erläggas tisdagen d. 4 febr., kl. 4-5 e. m. i skolans lokal.
Visby den 10 jan. 1913.
STYRELSEN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 januari 1913
N:r 7