19130201 - Till en månads suspension

Till en månads suspension för försummelse i tjänsten har domkapitlet dömt kyrkoherde Gustaf Hedgren i Veskinde. Försummelsen bestod i upprepad uraktlåtenhet att insända föreskrifna uppgifter till Statistiska centralbyrån. Utslaget har af domkapitlet öfversändts till k. bfhde för att genom dess försarg tillställas kyrkoherde Hedgren.Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26