19130113 - Täckdikningslån.

Täckdikningslån.

Gotlands läns hushållningssällskap utlämnar till jordbrukare, hvilkas odlade jord icke öfverstiger 12 hektar, lån för täckdikning med 100 kronor pr hektar att återbetalas under åtta år med 1/8 årligen och med 3 % ränta å oguldna kapitalet.
De jordbrukare, som önska komma i åtnjutande af ofvannämnda förmåner, torde med det snaraste därom göra anmälan till Förvaltningsutskottet, adr. Visby.
Närmare upplysningar om vilkoren för lånens erhållande lämnas å Hushållningssällskapets expedition samt af landtbruksingeniören E. Berggren, Visby, och jordbrukskonsulenten A. Eklund, Hemse.
Förvaltningsutskottet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9