19130113 - Första förhör

Första förhör har i dag hållits inför rådhusrätten i bagaremästare J. O. Eskelunds konkurs. Starten upptog i tillgångar kr. 10,137:38 och i skulder kr. 10,434:67; en brist i boet alltså å kr. 297:29. Jämte skulderna  tilkomma borgensförbindelser till ett belopp af kr. 16,592. Till godemän utsågos stadisfiskal W. Remét och konsul Ax. Lundberg, och till rättens ombudsman förordnades notarien G. A. Broms.
I trädgårdsmästare Karl Lindahls i Veskinde konkurs hölls idag första förhörd inför norra häradsrätten. Till godemän utsågos därvid godsägare K. Jakobsson och t. f. stadsfogden Carl Lindström, Till rättens ombudsman förordnades landsfiskal Ph. Budin.Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9