19130113 - Från landsbygden. Vallstena.

Från landsbygden.

VALLSTENA, 7 jan.
Et mängd nidingsdåd af gröfre och mindre art har föröfvata i socknen under ett par månaders tid. Gärdsgårdar och staket ha upprifvits, fönsterluckor sönderslagits och fredliga personer blifvit instängda i sina boningar m. m. Vore det icke på tiden, att vederbörande blandade sig i leken för att stäfja Intaget och taga reda på fridstörarne? Tillståndet i socknen är verkligen för närvarafnda alldeles olidligtGotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9