19130114 - Hoburgens lifräddningstation,

Hoburgens lifräddningstation,

hvilken som bekant är upprättad af Sv. Sällskapet för räddning af skeppsbrutna, inspekterades i söndags på sällskapets begäran af lotsförman rman Nils Friberg härstädes, h var vid öfning anställes med användande af såväl i lifbåten som raketapparaten. Allt fungerade till belåtenhet. Manskapet vid räddningsstationen utgöres af frivilliga af kustbefolkningen, och som uppsyningsman tjänstgör fyrbiträdet Emil Berggren vid Hoburgs fyrinrättning.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 januari 1913
N:r 10