19130115 - Hushållningsgillena.

Hushållningsgillena.

Lummelunda hushållningsgille har till ledamot i bestyrelsen omvalt landtbrukaren C. Th. Anschütz i Binge och till suppleant landtbr. Ernst Björkegren, Pajse i Martebo. För val af ledamöter i nötpremieringsnämden utsågs hr Anschätz till ombud och till ombud för val af ledamöter i nämden för premiering af mindre jordbruk landtbr. G. O. Thorell, Kvie i Martebo, som äfven utsågs att närvara vid det beramade sammanträdet i svinslakthusfrågan. Till nya ledamöter af hushållningssällskapet för eslogos 4 personer.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11