19130116 - Den allmänna pensionsförsäkringen.

Den allmänna pensionsförsäkringen.

Härom yttrar civilministern i årets statsverksproposition, att han hyser förhoppning om att denna synnerligen betydelsefulla och svårlösta fråga inom den närmaste framtiden skall kunna unr derställas k. m:t. Innan de inkomna yttrandena hunnit bearbetas, är det icke möjligt att exakt angifva, det anslag som behöfves, utan det kan endast förslagsvis beräknas, och civilministern äskar på extra stat för 1914 5 mill. kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12