19130116 - De Ekenbergska torfpatenten.

De Ekenbergska torfpatenten.

Sedan nu Ekenbergska tarfkolsbole,gen genom bildningen af A.-B. Lina myr äfven utsträckt sitt verksamhetsområde till vårt land har det blifvit ett intresse också här att närmare följa med den vidare utveoklingen af denna i den danska pressen på senaste tiden lifligt diskuterade affär.
Den danska spekulationen med Ekenbergs torfpatent synes komma att väcka ännu mer uppseende än förut. Danmarks generalkonsul i London hade varnat sina landsmän för spekulationerna. Det engelska bolagets representant i Danmark direktör Pegner har med anledning häraf angripit general konsuln och förklarat att hans uppträlanda är en fullkomlig skandal. Direktör Pegner har nämligen nyligen
åtetkommit från London, där - han undersökt bolagets ställning. Han säger att detta har ett aktiekapital af kr. 3,800.000 för att tillvarataga turfven i den stora danska Armssen som inköpts. Af preferensaktierna, 1,800,000 kronor, har inbetalts hälften, af de andra aktierna 10 proc. Man beräknar att fabriksanläggningen vid Amossen skall kosta sammanlagdt 1 milj. kr. Direktör Pegner anser att en shillings-aktie af preferensaktierna under vissa förhållanden kan vara värd 300 kr. Att jobbarna drifvit upp priset kan han ej hjälpa.
Man anser att dir. P. handlar i god tro. Det kan erinras om Ekenbarga mjönrbolag, som bildats i London med miljoner. Engelsmännen redde sig bra från affären, men en hel del svenskar förlorade hundratusentals kronor.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12