19130117 - Genom offentlig auktion,

Genom offentlig auktion,

som förrättas i Spenarfve s. k. Skoghagen, belägen midt för Gimrings kvior i Hafdhem, måndagen den 27 innevarande januari id 11 f. m., låter herr Johan Jacobsson styckvis försälja 605 st vackra furuträd Omedelbart därefter försäljes 90 st. furuträd i s. k. Stjärthagen under Kruse hemman i Alba och belägen snedt emot Dahlboms bostad å Hafvor i Hafdbem.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande september.
Hemse den 11 januari 1913.
Emil Eneman.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13