19130118 - Folkskollärare förbereder

Folkskollärare förbereder
sig till prästexamen.

Folkskolläraren G. B. Andersson vid Holkaryds skola i Vrigstads skoldistrikt är född år 1868. Sina studier började han i sin tidiga ungdom men måste på grund af sjukdom och bristande tillgångar afbryta dem, Efter ett par år återupptog han emellertid studierna och tag studentexamen samt teol. fil. kandidatexamen. Åter voro hans tillgångar slut hvarför studierna än en gång måste afbrytas, och år 1903 aflade han folkskollärareexamen och har sedan tjänstgjort som sådan.
För några år sedan tjänstgjorde han som predikobiträde åt en pastor i Alsheda, och då vaknade på nytt hågen att blifva präst, och han återupptog därför studierna. Under fjolårets höst låg han i Upsala, men sedan har han under tiden 1 december-15 januari haft ansällning som predikobiräde i Follingbo pastorat. Kandidat A. är familjefar med många barn och har inga andra nämvärda tillgångar än dem han på detta sätt erhåller.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14