19130121 - Landtmannaveckan i Dalhem.

Landtmannaveckan i Dalhem.

Den af    hushållningssällskapets förvaltningsutskott innevarande år anordnade föreläsningskursen för i mindre jordbruk deltagande män och kvinnor, den s. k. landtmannaveckan, tog i går eftermiddag sin början i Dalhems folkskola och fortgår dagligen mellan kl. 3 och 6 e. m. till och med lördagen 25 dennes.
Kursen öppnades af dir. R. Löfvenberg, som i närvaro af ett talrikt auditorium höll ett sakrikt och instruktivt föredrag om »åkerjordens afdikning», hvarefter han omedelbart föreläste om »gödselmedlen och åkerjordens gödsling». Sista föredraget i går hölls af jordbrukskonsulenten A. Eklund öfver ämnet »nötboskapens afvel och utfodring».
I dag fortsättas föreläsningarna öfver de båda sistnämda ämnena, och därefter håller hr Eklund den första af sina tvänne föreläsningar om »en lönande svinskötsel».Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16