19130122 - Anmaning.

Anmaning.

De låntagare i Alskog Sparbank, som ej ännu inbetalt förfallna räntor och amorteringar, uppmanas härmed att desamma ovilkorligen inbetala före den 15 inst. februari för så vidt de önska få sina lån kvarstående. Sagda dag (den 15 februari) hålles extra sammanträde för att verkställa laga indrifning af hela de lån, där förfallna räntor och amorteringar restera.
OBS.! Enskild uppmaning lämnas ej.
Alskog den 13 januari 1913.
Sparbanksstyrelsen.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17