19130122 - Ferdinand Slitberg, Burgsvik.

Ferdinand Slitberg, Burgsvik.

Vi Svenska Manufakt. Akt.-Bolag, Hudiksvall, halva genom vårt hufvudombud Martin Svensson, antagit ofvannämda, person som vårt ombud för sydöstra delen af Gotland till och med Burs. Och äger han att älven göra byte med ull och ylle af våra öfver hela Sverige välkända artiklar i Linne, Ylle, Bomull och Filtar.
Med högaktning
För Svenska Manufakt. Akt.-Bol.
Hudiksvall
Martin Svensson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17