19130128 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

Mångårig posttjuf ändtligen fast.
Sedan några år har upprepade anmälningar om bortkomna brefförsändelsar inkommit till polisen i Göteborg. Oaktadt energiska spaningar har man icke förrän nu kunnat få någon klarhet i något af de anmälda fallen. I lördags anhölls af detektiva polisen postiljonen J. A. E. Johansson, född 1886, hvilken varit anstäld i postverket sedan 'några år. Han har befunnits gjort sig skyldig till tillgrepp af en hel del försändelser  årens lopp. Han torde genom dysa tillgrepp ha åtkommit iomkring 2,000 kr., enligt hvad man hittills kunnat upptäcka. Han har införpassats till cellfängelset.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22