19130129 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

Fängelse för oredlighet mot borgenärer.
I ett från hofrättan återförvisadt mål, väckt af firman G. Lagerstadt & i Göteborg, dömde rådhusrätten i Hudiksvall handlandena Hammarlund och F. E. Hammarlund till resp. 4 och 3 månaders fängelse för oredlighet mot borgenärer. Brottet har bestått däri, att Hammarlund senior vid iråkadt obestånd öfverlatit sin altandom på sonen, som var medveten om det oredliga i förfarandet.

Patient på Eolshäll stämmer läkaren för ärekränkning.
En af patienterna vid Eolshäll, Adam Ranft, har uttagit stämning på anstaltens läkare d:r Henrik Berg för ärekränkning. Berg skulle vittnens närvaro ha kallat Ranft »ett degeneradt kräk» samt flera gånger uppträdt ringaktande och kränkande mot Ranft. Han yrkar, att Berg måtte dömas till ansvar enligt par. 16 strafflagen samt förpliktas utge skadestånd, som han förbinder sig skänka till något allmängagneligt ändamål.

Revolvermannen inför rätta.
Vid Upsala straffängelse ransakades på måndag middag den för mordförsöket på fabrikören vid Industrifabriken C. G. Forsberg häktade förre arbetaren vid fabriken, agenten Oskar Fredrik Löfström. Rörande omständigheterna vid mordförsökets begående hänvisa vi till livad förut därom relaterats. Dan anklagade, hvilken före räddesaf försvars, advokat, föreföll fullkomligt lugn och likgiltig för det hela. Han fick redogöra för huru vid mordförsöket tillgått, äfvensom för orsaken till detsamma, hvarvid han vidhöll san förut lämnade uppgift att han af fabrikör Forsberg nekats återtaga sitt arbete vid fabriken. För öfrigt framkom intet nytt af vikt vid ransakningen.
I afvaktan på läkares utlåtande rörande beskaffenheten af den sjukdom, som åsamkats fabrikör Forsberg genom detta mordförsök, uppsköts målet tills vidare.

Fahlanderska växelmålet förekom åter i måndags.
Enligt andre stadsläkarens intyg hade F. under den tid han varit häktad icke visat tecken till Sinnessjukdom eller alkoholism. Af omständigheterna framgår, om ock icke med tydlighet, att F. vid brottets begående befunnit sig i ett sjukligt sinnestillstånd, som fördunklat hans omdömesförmåga, F:s biträde ansåg, att F. förfalskat sin förmyndares namn i ett svagt ögonblick, därtill uppmanad af sina egennyttiga, kamrater. Han anhöll om vilkorlig dom eller, om detta ej kunde beviljas? att straffat måtte bli fängelse. Förmyndaren framhöll som förklaring till sin angifvelse, att han för sin del ansett detta som enda sättet att befria F. ur dan depraverande sällskapskrets, hvari han indragits. Han hemställde om vilkorlig dom. Afven grosshandlaren Tystberg öfverlämnade målet, yrkande rasvar och ersättning. Målsägaren Ekström har återtagit sin
ansvarstialan. Åklagaren tog tillbaka, sitt ansvarsyrkande för svikligt förfarande men vidhöll yrkandet om ansvar för förfalskning samt bestred vilkorlig dom.
Utslag 3 febr.

Nya aktiebolagslagens rätta tolkning.
Vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i aktiebolaget Joh. Ohlssons tekniska fabrik yppade sig skilda meningar vid val af revisorer, och måste fördenskull omröstning företagas. I denna deltog, två personer som från årets början till bolagsstämman varit suppleanter i styrelsen. Deras röster inverkade på valets utgång. Ingenjör John Ohlsson uttog stämning å bolaget med yrkande om valets upphäfvande på den grund att två personer hvilkas förvaltnmg skulle granskas af revisorerna deltagit i revisorsvalet. Bolaget sökte göra gällande att ifrågavarande personer icke deltagit i någon förvaltningsåtgärd, hvarför de varit berättigade deltaga i valet af revisorer. Rådhusrätten upphäfde emellertid valet, då styrelsesuppleanter icke äga deltaga, i val af revsorlar för granskning af förvaltningen under den tid de varit suppleanter.
Vid samma tillfälle beslöt bolagsstämmans majoritet att såsom gäfva till en person utom bolaget disponera 100 kr. Ingenjör Ohlsson, som våd tillfället föreslog att gåfvan skulle ske genom frivillig insamling, hvar i han älven vore villig bidraga, yrkade äfven upphärvande af detta beslut, därvid åberopande aktiebolagslagens förbud för slik disposidon af bolagsmedel. Rådhusräten upphäfle äfven detta beslut.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23