19130130 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

Metodistpastorns sinnesbeskaffenhet.
Medicinalstyrelsens yttrande har af Göta hofrätt infordrats rörande för sedlighetsbrott tilltalade matodistpastor E. Halvorsens från Kristiania sinnesbeskaffenhet. Styrelsen i fråga har beglutat infordra ett Utförligt utlåtande från fängelseläkaren i Jönköping.

Mordbrännaren otillräknelig.
Medicinalstyrelsen har i till domhafvanden i Södra Roslags domsaga afgifvet utlåtande rörande mordbrännaren förra drängen Karl August Jansson från Dalby förklarat honom vara en i hög grad samhällsvådlig individ som på grund af ofullständig psykisk utveckling vid åtalade brottets begående har varit i saknad af förståndets bruk.

Borgmästare Ahlstrand får böta.
Hofrätten har på onsdagen meddelat utslag i ett af de mål, som af advokatfiskalen vid hofrätten efter anmodan af justitiekanslärn anhängiggjorts mot borgmästaren Ahlstrand i Umeå. Åtalet gälde i detta fall försummelse att meddela utslag i ett vid rådhusrätten i Umeå handlagdt mål. Borgmästare Ahlstrand dömdes att sona förseelsen med 50 kronors böter.

Gammalt mordbrandsbrott slutdömdt.
Genom utslag 14 septamber förra året dömde Själevads och Arnäs' domsagas häradsrätt förre gårdsägaran Per Olof Wikman i Järfed för mordbrand till 8 års straffarbete. Wikman hade 27 nov. 1899 anlagt eld i en honom tillhörig, i Järfed belägen trevåningsbygnad, inrymmande bryggeri och bostadslägenheter, hvilken jämte tillhörande uthus nedbrunnit till grundarn. Häradsrättens utslag faststäldes af hofrätten och har nu älven faststälts af högsta domstolen.

Landstingsman Johansson är outtröttlig.
Landstingsman A. Johansson fortsätter outtröttligt sitt hopplösa arbete att få de mångomtalade bref som skola bevisa Helga de la Braches furstliga börd och som enligt hans förmenande skola befinna sig i den Bernadotteska ättens händer. I en skrifvelse till konungen, inlämnad till justitievisionen, anmäler han nu missnöje öfver hela Svea hofrätts vägran att för brefvens utbekommande instämma Lovisa af Danmark till Stockholms rådhusrätt Han vill ha detta utslag upphäfdt och sitt yrkande om stämning till rådhusrätten bifallet.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24