19130205 - Rättegångs- och Polissaker.

Rättegångs- och Polissaker.

För 21 växelförfalskningar
dömdes folkskolläraren V. Vallgren i Måndags af Oskarshamns rådhusrätt tal två års och sju månaders straffarbete.

Trolöshet mot hufvudman.
K. m:t har faststält Göta hofrätts utslag i målet mellan Wilson Sons & C:o Ltd och Stockholms rederiaktiebolag Svea å ena samt grosshandlaren E. Ringborg å andra sidan för trolöshet mot hufvudman. Hofrätten dömde Ringborg till 6 mån. fängelse och att utge i skadestånd jämte räntor sammanlagdt omkring 190,000 kr.

Försatt på fri fot.
Enligt till Karlstad ingången telegrafisk order från Svea hofrätt har utgifvaren af Bergslagernas Nyheter, boktryckaren Agaton Eriksson, hvilken 9 januari af Filipstads rådhusrätt dömdes för mened till två års straffarbete och ständig vanfräjd samt för vårdslöshet mot borgenärer till en månads fängelse, genast försatts på fri fot.

Förskingring från fackförbund.
Svenska sågverksindusstriförbundet i Gäfle har till polisen anmält kassören i förbundet, Olof Danielsson d. y., för förskingring. Danielsson hade afvikit från Gäfle på nyårsaftonen. När han ej afhörts fattade man misstankar att allt ej stod rätt till. Undersökning af de af Danielsson omhänderhafda räkenskaperna företogs därför. Vid denna upptäcktes en brist på öfver 1,200 kr. Man ingaf då omedelbart anmälan till polisen. Den försvunne är född i Gäfle 1882.

Reseräkningarna gå igen.
P. fanjunkaren O. Hamrin ingaf i november 1912 en klagoskrifvelse mot kaptenen i Helsinge regementes reserv P. H. Söderberg, för att denne under åren 1908 och 1909 genom falska reseräkningar uttagit reseersättning och dagtraktamenten för mönstringsresor, hvilka Söderberg aldrig verkstält, utan klaganden i hans ställe fått fullgöra. De belopp kapt. Söderberg på detta sätt orätt bekommit uppgingo till summa kr. 127:60. Denna summa har han sedan återburit till Jämtlands fältjägareragementes regementskassa. Med framhållande häraf och under påstående att han på god tro attesterat åsyftade reseräkningar hemställer han, att klagomålen icke måtte till någon vidare åtgärd, föranleda. J. O. har emellertid funnit skäligt anbefalla krigafiskarien att vid krigshofrätten väcka åtal mot kapt. Söderberg för hans förhållande i denna sak.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29