19130221 - Från landsbygden. Lärbro.

Från landsbygden.

LÄRBRO, 17 febr.
Ordinarie årssammanträde hölls i söndags med Lärbro skyttegilles medlemmar vid Skär. Års- och revisionsberättelserna upplästes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Af årsberättelsen framgick, att medlemsantalet förra året var 115, hvaraf 4 kvinliga; antalet nyinskrifna var 32 samt afgångna 21. Under året hafva lossats 9,320 protokollförda skott, däraf vid fältskjutning 2,260. Vid företaget val af styrelse m. fl. åtarvaldes till ordförande mjölharen Svante Hellgren samt utsägos till styrelseledamöter Birger Pettersson, Arvid Pettersson, Alfr. Nordberg och Albin Liljeström, den sistnäde nyvald. Till instruktörer valdes vid hufvudbanan Ture Falk samt vid Storungs Arvid Jansson: till materialförvaltare och laddare Sigurd Hellgren till föreståndare för Storungsafdelningen H. Gotberg; till representanter vid förbundsmötet W. Persson, A. Pettrsson, H. Pettersson och T. Lundin Sedan sammanträdet afslutats utdelades skyttemärken åt de skyttar som eröfrat sådana, nämligen årtalsmärke åt B. Pettersson, guldmärke åt I. Gardell, H. Pettersson, G. J. Berg och H. Gotberg; silfermärket åt T. Lundin, L. Pettersson, J. Olofsson, K. Berg. G. Nordström, K. Johansson och Hj. Johansson samt bronsmärke åt R. Nordal, O. Lyth, S. Johansson, K. Jansson, N. Kellgren, S. Hejdström, B. Andersson, H. Lindlöf samt K. Ringvall. Därpå trakterades skyttarna med kaffe af syföreningen »Enighetens» medlemmar, hvilka på detta sätt villa uppmuntra skyttarna.
A—d.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 februari 1913
N:r 43