Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 498
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 782
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 798
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1022
19150102 - Från sjön. 851
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 661
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 453
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 366
19150102 - Visby. Det nya året 410
19150104 - A. S. Frykman. 390
19150104 - Ändring af Valars fyr. 375
19150104 - Ändtligen kyla. 369
19150104 - Britternas klockboj 653
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 427
19150104 - Ett minornas offer ? 371
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 424
19150104 - Förbud mot flundrefiske 410
19150104 - Från landsbygden. 427
19150104 - Från sjön. 387
19150104 - Hafvet ger åter. 401
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 383
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 381
19150104 - Militärbrefkortens användning. 398
19150104 - Passagerarelista. 455
19150104 - Rådstupredikan 863
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 215
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 575
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 235
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 207
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 172
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 214
19150104 - Till statsgeologer 188
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 176
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 172
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 127
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 162
19150105 - Fältkrigsrätt 129
19150105 - Festeninleddes med ps. 55, 143
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 163
19150105 - Nya släktnamn. 150
19150105 - Sextiett år 141
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 115
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 131
19150105 - Sliteångaren Othem, 111
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 164
19150105 - Tack för godt arbete. 155
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 166
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 1183
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 329
19150107 - A. A. Leatz död. 300
19150107 - Båtarna. 2025
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 797
19150107 - Förlofningar. 188
19150107 - Från hamnen. 141
19150107 - G. Wahlberg död. 160
19150107 - I Konkurs 298
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 456
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 135
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 447
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 127
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 122
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 437
19150107 - Sällskapet D. B. V. 121
19150107 - Sjuttio år 139
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 270
19150107 - Som andre lärare 178
19150107 - Söndagsskolfest 146
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 594
19150107 - Student- och realskolexamina. 133
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 135
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 453
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 765
19150107 - Vid inställelse 156
19150107 - Vintern har kommit. 119
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 181
19150108 - Från landsbygden. 266
19150108 - Från sjön. 172
19150108 - Passagerarelista. 273
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 158
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 128
19150109 - Allmänna läroverken. 446
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 137
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 123
19150109 - Drätselkammaren 131
19150109 - F. K. P. R. i Visby 194
19150109 - Från sjön. 172
19150109 - Med Ansökan 154
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 193
19150109 - På sin 70-årsdag 211
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 144
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 152
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 149
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 136
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 143
19150109 - Smörmarknaden. 152
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 137
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 169
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 186
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 158
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 148
19150109 - Vintervädret fortfar 111
19150111 - Årsdagar. 153
19150111 - En anslående julfest 121
19150111 - Fastlandsbeväringen 183
19150111 - Från hamnen. 128
19150111 - Från sjön. 167
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 175
19150111 - Hastigt dödsfall. 142
19150111 - Julstämning 121
19150111 - Länsstyrelsen. 147
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 112
19150111 - När sparbössorna tömdes. 130
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 121
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 108
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 139
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 116
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 93
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 122
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 116
19150111 - Slädparti 165
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 130
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 140
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 100
19150111 - Till grafvens frid 154
19150111 - Till landtmannaskolan 469
19150111 - Töväder med regn och slask 258
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 205
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 186
19150112 - Från sjön. 183
19150112 - Kaffebjudning 217
19150112 - Kälkbacksåkningen 276
19150112 - Major Leatz griftefärd 301
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 248
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 273
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 234
19150112 - Slädföret 131
19150112 - Tingspredikan 183
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 163
19150113 - Afliden åldring. 203
19150113 - Allm. läroverken. 147
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 154
19150113 - Arfsynd, 131
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 118
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 147
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 135
19150113 - Domkapitlet 130
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 115
19150113 - Falskt alarm 164
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 148
19150113 - Från hamnen. 156
19150113 - Från landsbygden. 119
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 149
19150113 - I sitt 60:de år 169
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 121
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 145
19150113 - Interpellation. 129
19150113 - Landtmannavecka 121
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 141
19150113 - Minfaran. 123
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 150
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 226
19150113 - Passagerarelista. 152
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 178
19150113 - Som instruktör 172
19150113 - Stadsfullmäktige 151
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 156
19150113 - Telegramportot nedsättes. 148
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 141
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 170
19150113 - Till vice ordförande 106
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 149
19150114 - Ett godt slädfölje 153
19150114 - Från sjön. 183
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 281
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 151
19150114 - Lagfart 125
19150114 - Landstormskurserna. 121
19150114 - Neutralitetsvakten. 124
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 115
19150114 - Passagerarelista. 150
19150114 - Rapphönsen 118
19150114 - Sirius Biografteater. 163
19150114 - Temperatur och lufttryck i Visby 307
19150114 - Till riksdagen 129
19150114 - Tjänstledighet 130
19150114 - Vedboden 138
19150114 - Vintersporten i Visby 124
19150114 - Visby Biografteater. 137
19150114 - Visby friförsamling 160
19150116 - Ångf. Klintehamn 142
19150116 - Ett biografdrama, 103
19150116 - Hamndirektionen 172
19150116 - I den interimistiska turtabellen 110
19150116 - Mellan lif och död 185
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 145
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 127
19150116 - Red. af G. A 124
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 141
19150116 - Temperatur och lufttryck i Visby 130
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 128
19150116 - Venia 154
19150116 - Vid folk- och småskolorna 154
19150116 - Vid Visby högre flickskola 149
19150118 - 85 år. 133
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 128
19150118 - Åter natturer? 126
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 137
19150118 - Död i främmande land. 167
19150118 - En ansökan om anslag 149
19150118 - Ett svagt tecken 141
19150118 - Femtio år 172
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 145
19150118 - Från landsbygden. 147
19150118 - Från Stenkyrka 160
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 148
19150118 - I första förslagsrummet 188
19150118 - Konkursernas antal 154
19150118 - Neutralitetsvakten. 120
19150118 - Ny skolkökskurs 163
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 213
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 150
19150118 - Pensionsmöte 147
19150118 - Prästerligt förordnande. 159
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 99
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 151
19150118 - Som inspektör 202
19150118 - Till ordförande 150
19150118 - Till sjukbesökare 172
19150118 - Vintern har åter knäppt till 162
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 116
19150119 - E. o. kommunalstämma 123
19150119 - En nioårig gosse, 116
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 98
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 118
19150119 - Minfaran utanför Landsort 129
19150119 - Munhygienens betydelse 119
19150119 - Neutralitetsvakten. 101
19150119 - Olycksfall i halkan. 115
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 131
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 174
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 170
19150119 - Stipendium. 98
19150119 - Temperatur och lufttryck i Visby 121
19150119 - Till ordförande 182
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 150
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 92
19150119 - Venia 142
19150120 - Apoteken. 122
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 86
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 83
19150120 - Femtio år 91
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 156
19150120 - Förlofning 114
19150120 - Från landsbygden. 94
19150120 - Från sjön. 97
19150120 - I aktiebolagsregistret 353
19150120 - Lysning till äktenskap 130
19150120 - Mossodlare på Gotland 102
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 89
19150120 - Omslag i vädret 114
19150120 - Postverket. 182
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 284
19150120 - Sjuttiotre år 158
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 107
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 104
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 112
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 97
19150121 - Apoteket i Hemse 107
19150121 - Ättling af gamla Gotland 94
19150121 - Audiens hos konungen 110
19150121 - En högtidlig begrafning 122
19150121 - Fältkrigsrätt 153
19150121 - Folkskoleväsendet. 119
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 98
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 131
19150121 - Från domkapitlet. 103
19150121 - Från hamnen. 132
19150121 - Från Sjön. 98
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 126
19150121 - Halkan 108
19150121 - Ingen nämvärd förändring 86
19150121 - Jordfästningen 129
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 81
19150121 - Passagerarelista. 92
19150121 - Rikstelefonen 95
19150121 - Silferbröllop 105
19150121 - Skolrådet 77
19150121 - Slite. 122
19150121 - Sliteångaren Othem, 79
19150121 - Som extra polisman 135
19150121 - Tjänstledighet 144
19150121 - Venia 84
19150121 - Vinterpostföringen. 91
19150122 - Bonniers månadshäften 79
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 98
19150122 - Från hamnen. 91
19150122 - Hamnuppbörden 76
19150122 - Knut Arnelius 73
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 70
19150122 - Militärbefälhafvaren 82
19150122 - På Visbybiografen 68
19150122 - Tänk på småfåglarna! 112
19150122 - Temperatur och lufttryck i Visby 83
19150122 - Till sekreterare 147
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 85
19150122 - Venia 89
19150123 - Arbetareföreningens 85
19150123 - Dagens postbåt 98
19150123 - Domkapitlets yttrande 110
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 72
19150123 - Fårösunds framtid. 119
19150123 - Femtio år 104
19150123 - För utevaro 120
19150123 - Gotlands missionsförening 83
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 101
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 110
19150123 - Passagerarelista. 96
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 125
19150123 - Temperatur och lufttryck i Visby 101
19150123 - Vinterpostfarten. 74
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 117
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 126
19150125 - Bröderna Gullbergs 160
19150125 - Dödsfall. 145
19150125 - För lösdrifveri 92
19150125 - Från hamnen. 187
19150125 - Från landsbygden. 122
19150125 - Högre allmänna läroverket. 71
19150125 - Konkursärende. 102
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 140
19150125 - På 50-årsdagen 70
19150125 - Sällskapet G. G. 114
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 97
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 162
19150125 - Slädföret 95
19150125 - Som adjungerad ledamot 148
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 104
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 133
19150125 - T. f. växelprotestant. 95
19150125 - Temperatur och lufttryck i Visby 138
19150125 - Visby skyttegille 166
19150125 - Visby teater 106
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 64
19150126 - Årsfest 103
19150126 - Från landsbygden. 130
19150126 - Från Sjön. 79
19150126 - Halare än någonsin 127
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 72
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 93
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 70
19150126 - På villande haf. 98
19150126 - Temperatur och lufttryck i Visby 70
19150126 - Visbybion 74
19150127 - A-klassarnas krigslön. 115
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 103
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 139
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 118
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 114
19150127 - En häst stupade 105
19150127 - Ett rikligt snöfall 93
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 110
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 100
19150127 - Femtio år 137
19150127 - Förre telegrafdirektören 122
19150127 - Från hamnen. 188
19150127 - Från landsbygden. 155
19150127 - Halkan i våra gator 129
19150127 - Hälsovårdsnämden 137
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 153
19150127 - Passagerarelista. 110
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 115
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 141
19150127 - Postverket. 149
19150127 - Som chefläkare 168
19150127 - Svea hofrätt 151
19150127 - Temperatur och lufttryck i Visby 182
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 117
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 100
19150128 - Femtio år 119
19150128 - Från landsbygden. 136
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 132
19150128 - Passagerarelista. 139
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 114
19150128 - Sjökaptenssociteten 108
19150128 - Temperatur och lufttryck i Visby 104
19150128 - Till hospitalsläkare 108
19150128 - Till kronoarrendator 132
19150128 - Tjänstledighet 139
19150128 - Vid inställelse 129
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 105
19150129 - Efterlysta 99
19150129 - Femtio år 125
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 134
19150129 - Från landsbygden. Levide. 91
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 106
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 108
19150129 - Sjökaptenssociteten 110
19150129 - Temperatur och lufttryck i Visby 100
19150129 - Till hospitalsläkare 109
19150129 - Till kronoarrendator 123
19150129 - Tjänstledighet 123
19150129 - Vid inställelse 123
19150130 - Aflagd examen. 139
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 185
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 108
19150130 - Fångtransport 113
19150130 - Från ordensvärlden. 128
19150130 - Passagerarelista. 101
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 112
19150130 - Pensionskonferens 120
19150130 - Räfskinnen 142
19150130 - Temperatur och lufttryck i Visby 104
19150130 - Till kapten 147
19150130 - Till två månaders fängelse 137
19150130 - Val af tillfälliga utskott 119
19150130 - Vinterpostfarten. 133
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 119
19150202 - Passagerarelista. 124
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 124
19150204 - För första gången i elden. 116
19150205 - Passagerarelista. 93
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 126
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 112
19150206 - Passagerarelista. 118
19150208 - Passagerarelista. 103
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 102
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 103
19150212 - Passagerarelista. 104
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 101
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 342
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 109
19150213 - Dagens postbåt, 85
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 180
19150213 - En allvarsam olycka, 178
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 227
19150213 - Fartygsauktion. 101
19150213 - Fodret får bortföras. 266
19150213 - Från de östra slagfälten. 154
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 221
19150213 - Från sjön. 96
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 432
19150213 - Hjältegrafvar 79
19150213 - I styrelsen 61
19150213 - Karl Liljeborg, 75
19150213 - Kriget. 118
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 222
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 78
19150213 - Postkontoret i Visby 83
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 70
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 136
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 98
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 210
19150213 - Student- och realskoleexamina. 95
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 99
19150213 - Temperatur och lufttryck 112
19150213 - Till insamlingen för belgierna 268
19150213 - Till ordförande 85
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 195
19150213 - Upprop. 150
19150213 - Visby-Bios 120
19150215 - Afsked 195
19150215 - Arvid Jansson 214
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 364
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 166
19150215 - Böndagar 1916. 310
19150215 - Emil Levedahl 303
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 122
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 213
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 378
19150215 - Från odlingslånefonden 157
19150215 - Gotlands biodlaretörening 124
19150215 - Historien om de förtennade 122
19150215 - Högre allmänna läroverket. 115
19150215 - Hospitalen. 128
19150215 - Hvems är kofferten? 121
19150215 - I krigsskolans officerskurs 113
19150215 - I urarfva konkurs 142
19150215 - Inställelse 151
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 174
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 208
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 362
19150215 - Passagerarelista. 224
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 188
19150215 - Rektorsförordnande 98
19150215 - Sökande till en notarietjänst 87
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 75
19150215 - Till folkskollärare 85
19150215 - Till kommendörkapten 82
19150215 - VÄTE, 13 febr. 85
19150215 - Vid första förhöret 92
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 83
19150215 - Vid skolköket i Visby 75
19150215 - Vinterbåtarna. 91
19150215 - Visby Varpklubb 85
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 43
19150216 - Dagens postbåt 90
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 57
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 77
19150216 - EKE, 15 februari. 94
19150216 - Fridlysningstid 93
19150216 - Kollekt 156
19150216 - Nils Per Ohlsson 321
19150216 - Passagerarelista. 143
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 105
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 110
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 78
19150216 - Temperatur och lufttryck 102
19150216 - Till revisor 106
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 87
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 230
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 101
19150217 - Det var ingen mina. 108
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 113
19150217 - Förlofning 87
19150217 - Från hamnen. 87
19150217 - Från sjön. 111
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 67
19150217 - Gotlands nation 200
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 94
19150217 - I aktiebolagsregistret 106
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 166
19150217 - Passagerarelista. 99
19150217 - Postångaren Polhem 81
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 80
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 68
19150217 - Stadens markprocesser. 94
19150217 - Till sin hedersledamot 127
19150217 - Värdefull auktion. 153
19150217 - Venia 113
19150217 - Visby teater. 113