Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 819
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 1262
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 1289
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1585
19150102 - Från sjön. 1312
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 886
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 634
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 524
19150102 - Visby. Det nya året 571
19150104 - A. S. Frykman. 545
19150104 - Ändring af Valars fyr. 484
19150104 - Ändtligen kyla. 485
19150104 - Britternas klockboj 788
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 535
19150104 - Ett minornas offer ? 468
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 535
19150104 - Förbud mot flundrefiske 529
19150104 - Från landsbygden. 536
19150104 - Från sjön. 502
19150104 - Hafvet ger åter. 507
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 491
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 488
19150104 - Militärbrefkortens användning. 502
19150104 - Passagerarelista. 563
19150104 - Rådstupredikan 1369
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 329
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 1040
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 338
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 305
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 271
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 317
19150104 - Till statsgeologer 288
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 281
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 266
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 253
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 261
19150105 - Fältkrigsrätt 228
19150105 - Festeninleddes med ps. 55, 257
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 318
19150105 - Nya släktnamn. 262
19150105 - Sextiett år 255
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 219
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 226
19150105 - Sliteångaren Othem, 212
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 264
19150105 - Tack för godt arbete. 253
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 273
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 1783
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 741
19150107 - A. A. Leatz död. 572
19150107 - Båtarna. 3271
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1876
19150107 - Förlofningar. 337
19150107 - Från hamnen. 248
19150107 - G. Wahlberg död. 265
19150107 - I Konkurs 514
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 1620
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 263
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 1554
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 243
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 228
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 937
19150107 - Sällskapet D. B. V. 223
19150107 - Sjuttio år 236
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 568
19150107 - Som andre lärare 398
19150107 - Söndagsskolfest 252
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 1423
19150107 - Student- och realskolexamina. 237
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 262
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 941
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 1448
19150107 - Vid inställelse 263
19150107 - Vintern har kommit. 223
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 382
19150108 - Från landsbygden. 506
19150108 - Från sjön. 272
19150108 - Passagerarelista. 388
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 262
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 234
19150109 - Allmänna läroverken. 568
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 240
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 228
19150109 - Drätselkammaren 226
19150109 - F. K. P. R. i Visby 296
19150109 - Från sjön. 269
19150109 - Med Ansökan 251
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 292
19150109 - På sin 70-årsdag 310
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 266
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 259
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 241
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 232
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 244
19150109 - Smörmarknaden. 251
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 234
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 269
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 279
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 262
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 245
19150109 - Vintervädret fortfar 209
19150111 - Årsdagar. 254
19150111 - En anslående julfest 221
19150111 - Fastlandsbeväringen 277
19150111 - Från hamnen. 222
19150111 - Från sjön. 292
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 282
19150111 - Hastigt dödsfall. 230
19150111 - Julstämning 222
19150111 - Länsstyrelsen. 249
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 207
19150111 - När sparbössorna tömdes. 232
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 228
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 207
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 238
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 217
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 192
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 221
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 209
19150111 - Slädparti 256
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 219
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 231
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 197
19150111 - Till grafvens frid 251
19150111 - Till landtmannaskolan 576
19150111 - Töväder med regn och slask 390
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 302
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 285
19150112 - Från sjön. 282
19150112 - Kaffebjudning 307
19150112 - Kälkbacksåkningen 379
19150112 - Major Leatz griftefärd 410
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 347
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 394
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 339
19150112 - Slädföret 217
19150112 - Tingspredikan 280
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 260
19150113 - Afliden åldring. 304
19150113 - Allm. läroverken. 235
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 243
19150113 - Arfsynd, 233
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 213
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 241
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 233
19150113 - Domkapitlet 223
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 212
19150113 - Falskt alarm 265
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 243
19150113 - Från hamnen. 255
19150113 - Från landsbygden. 217
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 245
19150113 - I sitt 60:de år 264
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 214
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 232
19150113 - Interpellation. 224
19150113 - Landtmannavecka 215
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 241
19150113 - Minfaran. 237
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 243
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 324
19150113 - Passagerarelista. 246
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 273
19150113 - Som instruktör 264
19150113 - Stadsfullmäktige 247
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 252
19150113 - Telegramportot nedsättes. 242
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 232
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 264
19150113 - Till vice ordförande 196
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 240
19150114 - Ett godt slädfölje 253
19150114 - Från sjön. 294
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 444
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 247
19150114 - Lagfart 227
19150114 - Landstormskurserna. 223
19150114 - Neutralitetsvakten. 222
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 214
19150114 - Passagerarelista. 252
19150114 - Rapphönsen 216
19150114 - Sirius Biografteater. 256
19150114 - Temperatur och lufttryck i Visby 419
19150114 - Till riksdagen 225
19150114 - Tjänstledighet 225
19150114 - Vedboden 241
19150114 - Vintersporten i Visby 215
19150114 - Visby Biografteater. 232
19150114 - Visby friförsamling 257
19150116 - Ångf. Klintehamn 240
19150116 - Ett biografdrama, 189
19150116 - Hamndirektionen 281
19150116 - I den interimistiska turtabellen 197
19150116 - Mellan lif och död 278
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 244
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 219
19150116 - Red. af G. A 226
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 233
19150116 - Temperatur och lufttryck i Visby 228
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 223
19150116 - Venia 250
19150116 - Vid folk- och småskolorna 259
19150116 - Vid Visby högre flickskola 248
19150118 - 85 år. 238
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 214
19150118 - Åter natturer? 221
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 227
19150118 - Död i främmande land. 264
19150118 - En ansökan om anslag 243
19150118 - Ett svagt tecken 241
19150118 - Femtio år 272
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 256
19150118 - Från landsbygden. 252
19150118 - Från Stenkyrka 258
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 243
19150118 - I första förslagsrummet 290
19150118 - Konkursernas antal 250
19150118 - Neutralitetsvakten. 216
19150118 - Ny skolkökskurs 256
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 307
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 247
19150118 - Pensionsmöte 232
19150118 - Prästerligt förordnande. 247
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 189
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 241
19150118 - Som inspektör 293
19150118 - Till ordförande 241
19150118 - Till sjukbesökare 264
19150118 - Vintern har åter knäppt till 251
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 209
19150119 - E. o. kommunalstämma 215
19150119 - En nioårig gosse, 214
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 189
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 213
19150119 - Minfaran utanför Landsort 229
19150119 - Munhygienens betydelse 214
19150119 - Neutralitetsvakten. 194
19150119 - Olycksfall i halkan. 216
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 229
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 270
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 276
19150119 - Stipendium. 196
19150119 - Temperatur och lufttryck i Visby 213
19150119 - Till ordförande 282
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 248
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 184
19150119 - Venia 244
19150120 - Apoteken. 221
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 186
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 180
19150120 - Femtio år 201
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 261
19150120 - Förlofning 230
19150120 - Från landsbygden. 202
19150120 - Från sjön. 204
19150120 - I aktiebolagsregistret 451
19150120 - Lysning till äktenskap 222
19150120 - Mossodlare på Gotland 194
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 179
19150120 - Omslag i vädret 214
19150120 - Postverket. 279
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 462
19150120 - Sjuttiotre år 268
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 193
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 214
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 214
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 185
19150121 - Apoteket i Hemse 200
19150121 - Ättling af gamla Gotland 186
19150121 - Audiens hos konungen 212
19150121 - En högtidlig begrafning 222
19150121 - Fältkrigsrätt 251
19150121 - Folkskoleväsendet. 211
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 192
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 227
19150121 - Från domkapitlet. 199
19150121 - Från hamnen. 231
19150121 - Från Sjön. 197
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 224
19150121 - Halkan 205
19150121 - Ingen nämvärd förändring 182
19150121 - Jordfästningen 235
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 170
19150121 - Passagerarelista. 184
19150121 - Rikstelefonen 198
19150121 - Silferbröllop 205
19150121 - Skolrådet 170
19150121 - Slite. 227
19150121 - Sliteångaren Othem, 172
19150121 - Som extra polisman 229
19150121 - Tjänstledighet 252
19150121 - Venia 188
19150121 - Vinterpostföringen. 179
19150122 - Bonniers månadshäften 182
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 186
19150122 - Från hamnen. 190
19150122 - Hamnuppbörden 171
19150122 - Knut Arnelius 162
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 160
19150122 - Militärbefälhafvaren 160
19150122 - På Visbybiografen 158
19150122 - Tänk på småfåglarna! 213
19150122 - Temperatur och lufttryck i Visby 177
19150122 - Till sekreterare 235
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 173
19150122 - Venia 185
19150123 - Arbetareföreningens 178
19150123 - Dagens postbåt 204
19150123 - Domkapitlets yttrande 206
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 167
19150123 - Fårösunds framtid. 214
19150123 - Femtio år 200
19150123 - För utevaro 221
19150123 - Gotlands missionsförening 176
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 200
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 206
19150123 - Passagerarelista. 190
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 213
19150123 - Temperatur och lufttryck i Visby 207
19150123 - Vinterpostfarten. 164
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 214
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 220
19150125 - Bröderna Gullbergs 254
19150125 - Dödsfall. 252
19150125 - För lösdrifveri 188
19150125 - Från hamnen. 287
19150125 - Från landsbygden. 212
19150125 - Högre allmänna läroverket. 168
19150125 - Konkursärende. 200
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 228
19150125 - På 50-årsdagen 166
19150125 - Sällskapet G. G. 208
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 201
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 261
19150125 - Slädföret 189
19150125 - Som adjungerad ledamot 248
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 201
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 228
19150125 - T. f. växelprotestant. 193
19150125 - Temperatur och lufttryck i Visby 235
19150125 - Visby skyttegille 271
19150125 - Visby teater 208
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 173
19150126 - Årsfest 209
19150126 - Från landsbygden. 238
19150126 - Från Sjön. 178
19150126 - Halare än någonsin 234
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 178
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 199
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 175
19150126 - På villande haf. 192
19150126 - Temperatur och lufttryck i Visby 164
19150126 - Visbybion 177
19150127 - A-klassarnas krigslön. 212
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 211
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 236
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 210
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 215
19150127 - En häst stupade 193
19150127 - Ett rikligt snöfall 186
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 205
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 192
19150127 - Femtio år 230
19150127 - Förre telegrafdirektören 214
19150127 - Från hamnen. 284
19150127 - Från landsbygden. 252
19150127 - Halkan i våra gator 223
19150127 - Hälsovårdsnämden 233
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 260
19150127 - Passagerarelista. 214
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 206
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 231
19150127 - Postverket. 244
19150127 - Som chefläkare 267
19150127 - Svea hofrätt 252
19150127 - Temperatur och lufttryck i Visby 284
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 210
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 193
19150128 - Femtio år 224
19150128 - Från landsbygden. 230
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 228
19150128 - Passagerarelista. 235
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 218
19150128 - Sjökaptenssociteten 216
19150128 - Temperatur och lufttryck i Visby 196
19150128 - Till hospitalsläkare 203
19150128 - Till kronoarrendator 225
19150128 - Tjänstledighet 233
19150128 - Vid inställelse 236
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 198
19150129 - Efterlysta 199
19150129 - Femtio år 228
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 233
19150129 - Från landsbygden. Levide. 186
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 201
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 204
19150129 - Sjökaptenssociteten 209
19150129 - Temperatur och lufttryck i Visby 191
19150129 - Till hospitalsläkare 204
19150129 - Till kronoarrendator 219
19150129 - Tjänstledighet 224
19150129 - Vid inställelse 223
19150130 - Aflagd examen. 241
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 283
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 200
19150130 - Fångtransport 207
19150130 - Från ordensvärlden. 231
19150130 - Passagerarelista. 202
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 209
19150130 - Pensionskonferens 218
19150130 - Räfskinnen 242
19150130 - Temperatur och lufttryck i Visby 203
19150130 - Till kapten 240
19150130 - Till två månaders fängelse 232
19150130 - Val af tillfälliga utskott 215
19150130 - Vinterpostfarten. 239
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 218
19150202 - Passagerarelista. 217
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 219
19150204 - För första gången i elden. 208
19150205 - Passagerarelista. 192
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 220
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 204
19150206 - Passagerarelista. 214
19150208 - Passagerarelista. 202
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 199
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 205
19150212 - Passagerarelista. 210
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 218
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 659
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 236
19150213 - Dagens postbåt, 182
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 435
19150213 - En allvarsam olycka, 294
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 458
19150213 - Fartygsauktion. 244
19150213 - Fodret får bortföras. 537
19150213 - Från de östra slagfälten. 339
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 398
19150213 - Från sjön. 207
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 668
19150213 - Hjältegrafvar 206
19150213 - I styrelsen 174
19150213 - Karl Liljeborg, 189
19150213 - Kriget. 310
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 416
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 190
19150213 - Postkontoret i Visby 190
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 178
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 298
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 212
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 386
19150213 - Student- och realskoleexamina. 219
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 227
19150213 - Temperatur och lufttryck 223
19150213 - Till insamlingen för belgierna 567
19150213 - Till ordförande 211
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 459
19150213 - Upprop. 289
19150213 - Visby-Bios 236
19150215 - Afsked 294
19150215 - Arvid Jansson 334
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 565
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 265
19150215 - Böndagar 1916. 434
19150215 - Emil Levedahl 512
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 225
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 326
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 594
19150215 - Från odlingslånefonden 276
19150215 - Gotlands biodlaretörening 244
19150215 - Historien om de förtennade 224
19150215 - Högre allmänna läroverket. 217
19150215 - Hospitalen. 238
19150215 - Hvems är kofferten? 221
19150215 - I krigsskolans officerskurs 218
19150215 - I urarfva konkurs 253
19150215 - Inställelse 243
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 284
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 313
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 604
19150215 - Passagerarelista. 327
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 291
19150215 - Rektorsförordnande 201
19150215 - Sökande till en notarietjänst 185
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 164
19150215 - Till folkskollärare 178
19150215 - Till kommendörkapten 182
19150215 - VÄTE, 13 febr. 190
19150215 - Vid första förhöret 187
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 185
19150215 - Vid skolköket i Visby 172
19150215 - Vinterbåtarna. 189
19150215 - Visby Varpklubb 187
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 135
19150216 - Dagens postbåt 188
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 152
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 173
19150216 - EKE, 15 februari. 191
19150216 - Fridlysningstid 195
19150216 - Kollekt 265
19150216 - Nils Per Ohlsson 522
19150216 - Passagerarelista. 241
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 211
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 221
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 190
19150216 - Temperatur och lufttryck 194
19150216 - Till revisor 210
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 189
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 333
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 200
19150217 - Det var ingen mina. 206
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 212
19150217 - Förlofning 183
19150217 - Från hamnen. 179
19150217 - Från sjön. 210
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 171
19150217 - Gotlands nation 339
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 187
19150217 - I aktiebolagsregistret 206
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 270
19150217 - Passagerarelista. 209
19150217 - Postångaren Polhem 177
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 172
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 157
19150217 - Stadens markprocesser. 202
19150217 - Till sin hedersledamot 232
19150217 - Värdefull auktion. 258
19150217 - Venia 216
19150217 - Visby teater. 209