Visa # 
Rubrik Träffar
19150102 - Begrafning, P. A. Nilsson 676
19150102 - En söndagsresa med Hansa. 1168
19150102 - Folkmängden i Visby stad. 1162
19150102 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1450
19150102 - Från sjön. 1170
19150102 - Massprotest mot det ifrågasatta rusdrycksförbudet. 780
19150102 - Rättegångs- och Polissaker. 540
19150102 - Temperatur och lufttryck i Visby 440
19150102 - Visby. Det nya året 485
19150104 - A. S. Frykman. 465
19150104 - Ändring af Valars fyr. 415
19150104 - Ändtligen kyla. 410
19150104 - Britternas klockboj 712
19150104 - Ett enstaka fall af barnförlamning 466
19150104 - Ett minornas offer ? 408
19150104 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 466
19150104 - Förbud mot flundrefiske 453
19150104 - Från landsbygden. 470
19150104 - Från sjön. 429
19150104 - Hafvet ger åter. 440
19150104 - Högre passagerareafgifter under kriget? 418
19150104 - Kyrkoherdevalet i Alfva 423
19150104 - Militärbrefkortens användning. 433
19150104 - Passagerarelista. 494
19150104 - Rådstupredikan 1187
19150104 - Rättegångs- och Polissaker. 253
19150104 - Simkunnigheten i folkskolorna. 891
19150104 - Småskollärarna och folkpensioneringen. 268
19150104 - Sökande till domkyrkoorganist 241
19150104 - Tekninśka skolans styrelse 207
19150104 - Temperatur och lufttryck i Visby 248
19150104 - Till statsgeologer 222
19150104 - Utprickningen vid Ronehamn ändras. 215
19150104 - Vårt idrottsplaneförslag. 203
19150105 - En populär skrift om praktiska bärgningsmetoder. 174
19150105 - Ett afsevärdt afbräck 197
19150105 - Fältkrigsrätt 161
19150105 - Festeninleddes med ps. 55, 189
19150105 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 230
19150105 - Nya släktnamn. 195
19150105 - Sextiett år 193
19150105 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 158
19150105 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 165
19150105 - Sliteångaren Othem, 147
19150105 - Som elever i den utbildningskurs i kulsprutetjänst, 201
19150105 - Tack för godt arbete. 188
19150105 - Telegram till Gotlands Allehanda 201
19150105 - Temperatur och lufttryck i Visby 1547
19150105 - Vid ett präktigt kaffebord 601
19150107 - A. A. Leatz död. 368
19150107 - Båtarna. 2719
19150107 - Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd 1250
19150107 - Förlofningar. 228
19150107 - Från hamnen. 177
19150107 - G. Wahlberg död. 195
19150107 - I Konkurs 418
19150107 - Inryckningstider för värnpliktiga. 1447
19150107 - Kyrkan och mobiliseringen. 190
19150107 - Landstormsbefälskurserna. 1289
19150107 - Med ansökningar om nyodlingslån 172
19150107 - Om passionsgudstjänsternas 159
19150107 - Privatbankernas in- och utlåningssatser. 600
19150107 - Sällskapet D. B. V. 156
19150107 - Sjuttio år 171
19150107 - Slite. Eldsvåda utbröt i måndags. 432
19150107 - Som andre lärare 215
19150107 - Söndagsskolfest 183
19150107 - Statsverkets skogsmedel 1914. 1161
19150107 - Student- och realskolexamina. 170
19150107 - Telegram till Gotlands Allehanda. 189
19150107 - Temperatur och lufttryck i Visby 763
19150107 - Trafikhinder å järnvägen 836
19150107 - Vid inställelse 190
19150107 - Vintern har kommit. 156
19150108 - Åttaårig gosse öfverkörd och dödad. 287
19150108 - Från landsbygden. 405
19150108 - Från sjön. 207
19150108 - Passagerarelista. 317
19150108 - Rättegångs- och Polissaker. 195
19150108 - Temperatur och lufttryck i Visby 168
19150109 - Allmänna läroverken. 492
19150109 - Arbetareföreningens ledamöter 175
19150109 - Bokhandelspriset är 2 kr. 163
19150109 - Drätselkammaren 164
19150109 - F. K. P. R. i Visby 230
19150109 - Från sjön. 207
19150109 - Med Ansökan 188
19150109 - Minfaran alltjämt öfverhängande. 227
19150109 - På sin 70-årsdag 247
19150109 - Passionsgudstjänsterna på aftnarna. 201
19150109 - Pensionsstyrelsens ombud på Gotland. 189
19150109 - Predikantmöte och uppbyggelsekonferens 180
19150109 - Ringmärkta måsar återfunna. 170
19150109 - Skridskobanan i Blekhagen 177
19150109 - Smörmarknaden. 187
19150109 - Temperatur och lufttryck i Visby 171
19150109 - Uppflyttade i högre lönegrad. 207
19150109 - Uti landstormsbefälskursen på Visborgs slätt, 214
19150109 - Våra flygare rustade för vinterkampanj. 197
19150109 - Vice pastorn K. F. Andersson 185
19150109 - Vintervädret fortfar 147
19150111 - Årsdagar. 189
19150111 - En anslående julfest 158
19150111 - Fastlandsbeväringen 217
19150111 - Från hamnen. 161
19150111 - Från sjön. 219
19150111 - Fyrskeppet Kopparstenarna! 215
19150111 - Hastigt dödsfall. 171
19150111 - Julstämning 158
19150111 - Länsstyrelsen. 185
19150111 - Minnen från mobiliseringen 1904. 146
19150111 - När sparbössorna tömdes. 167
19150111 - Posttrafiken och minfaran. 162
19150111 - Premiär på Visby biografteater. 146
19150111 - Rättegångs- och Polissaker. 178
19150111 - Riksförsäkringsanstalten 156
19150111 - Sedvanlig jul- och nyårsfest 129
19150111 - Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget 160
19150111 - Skridskobanan i Blekhagen 150
19150111 - Slädparti 200
19150111 - Släpp inga främmande in i ladugårdarna! 161
19150111 - Sök ej arbete i Tyskland! 174
19150111 - Temperatur och lufttryck i Visby 134
19150111 - Till grafvens frid 188
19150111 - Till landtmannaskolan 516
19150111 - Töväder med regn och slask 314
19150111 - Ytterligare en tysk ångare förlorad. 241
19150112 - Fartygens Turtabell 13-16 jan. 1915. 221
19150112 - Från sjön. 219
19150112 - Kaffebjudning 246
19150112 - Kälkbacksåkningen 314
19150112 - Major Leatz griftefärd 345
19150112 - Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby. 284
19150112 - På Arbetareföreningens biografteater 323
19150112 - Skridskobanan i Blekhagen 270
19150112 - Slädföret 162
19150112 - Tingspredikan 215
19150112 - Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring. 198
19150113 - Afliden åldring. 241
19150113 - Allm. läroverken. 179
19150113 - Arbetareföreningens Biografteater. 186
19150113 - Arfsynd, 167
19150113 - Auktion å ved i Hejdeby. 155
19150113 - Auktion hos Landtbrukaren Gunnar Gardell, 182
19150113 - Baltiska utställningens minnesmedalj. 171
19150113 - Domkapitlet 166
19150113 - Entreprenadauktion hålles i Levide prästgård. 151
19150113 - Falskt alarm 203
19150113 - Faststäldt reglemente för gasförbrukning. 183
19150113 - Från hamnen. 192
19150113 - Från landsbygden. 156
19150113 - Husdjuren och vinterkölden. 183
19150113 - I sitt 60:de år 205
19150113 - Infäste har af stadsfullmäktige 152
19150113 - Ingen emigrant från Gotland. 176
19150113 - Interpellation. 165
19150113 - Landtmannavecka 157
19150113 - Maximiprisen på spanmål komma? 182
19150113 - Minfaran. 163
19150113 - Norra kyrkogårdens markbehof. 184
19150113 - Olyckshändelse eller själfmord? 265
19150113 - Passagerarelista. 185
19150113 - Som elever i kulsprutekursen 215
19150113 - Som instruktör 205
19150113 - Stadsfullmäktige 183
19150113 - Stadsfullmäktige konstituera sig. 189
19150113 - Telegramportot nedsättes. 182
19150113 - Till ledamöter i beredningsutskottet 175
19150113 - Till ledamöter i taxeringsnämden 204
19150113 - Till vice ordförande 137
19150113 - Vid den fältkrigsrätt, 181
19150114 - Ett godt slädfölje 189
19150114 - Från sjön. 232
19150114 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 353
19150114 - Inträdessökande vid läroverket 182
19150114 - Lagfart 164
19150114 - Landstormskurserna. 153
19150114 - Neutralitetsvakten. 158
19150114 - Oskadliggjord flytmina. 151
19150114 - Passagerarelista. 186
19150114 - Rapphönsen 153
19150114 - Sirius Biografteater. 195
19150114 - Temperatur och lufttryck i Visby 344
19150114 - Till riksdagen 164
19150114 - Tjänstledighet 164
19150114 - Vedboden 173
19150114 - Vintersporten i Visby 156
19150114 - Visby Biografteater. 169
19150114 - Visby friförsamling 197
19150116 - Ångf. Klintehamn 175
19150116 - Ett biografdrama, 133
19150116 - Hamndirektionen 210
19150116 - I den interimistiska turtabellen 141
19150116 - Mellan lif och död 215
19150116 - Nytt reglemente för kustartilleriet. 182
19150116 - På inbjudan af hushållningssällskapets 159
19150116 - Red. af G. A 160
19150116 - Skidlöpningsföreningens varulotteri 174
19150116 - Temperatur och lufttryck i Visby 164
19150116 - Tillstyrkt ansökan. 160
19150116 - Venia 183
19150116 - Vid folk- och småskolorna 189
19150116 - Vid Visby högre flickskola 188
19150118 - 85 år. 166
19150118 - Äfven tvålen blir dyrare, 158
19150118 - Åter natturer? 155
19150118 - Det mindre jordbrukets kreditfråga. 169
19150118 - Död i främmande land. 201
19150118 - En ansökan om anslag 181
19150118 - Ett svagt tecken 174
19150118 - Femtio år 210
19150118 - Fögderiförvaltningens omorganisation 194
19150118 - Från landsbygden. 186
19150118 - Från Stenkyrka 194
19150118 - Häradshöfding Th. af Ekenstam 182
19150118 - I första förslagsrummet 223
19150118 - Konkursernas antal 188
19150118 - Neutralitetsvakten. 149
19150118 - Ny skolkökskurs 194
19150118 - Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begrafningskassas 245
19150118 - Passionsgudstjänsterna förläggas till aftnarna. 183
19150118 - Pensionsmöte 174
19150118 - Prästerligt förordnande. 190
19150118 - Rättegångs- och Polissaker. 129
19150118 - Sjukvården vid Gotlands trupper. 182
19150118 - Som inspektör 233
19150118 - Till ordförande 181
19150118 - Till sjukbesökare 202
19150118 - Vintern har åter knäppt till 191
19150119 - De nya krigsdomstolarna. 147
19150119 - E. o. kommunalstämma 155
19150119 - En nioårig gosse, 151
19150119 - Fårösunds kustpositions vara eller icke-vara. 128
19150119 - Ingen telefonkabel förrän efter krigets slut. 150
19150119 - Minfaran utanför Landsort 162
19150119 - Munhygienens betydelse 150
19150119 - Neutralitetsvakten. 130
19150119 - Olycksfall i halkan. 146
19150119 - Potatisbrödet har utfallit till belåtenhet. 168
19150119 - Rättegångs- och Polissaker. 212
19150119 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 215
19150119 - Stipendium. 133
19150119 - Temperatur och lufttryck i Visby 152
19150119 - Till ordförande 216
19150119 - Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet. 185
19150119 - Våra biografer insatte i går afton nytt program. 124
19150119 - Venia 178
19150120 - Apoteken. 158
19150120 - Doktor J. O. Klintberg 122
19150120 - Ett nytt fall af barnförlamning 119
19150120 - Femtio år 138
19150120 - Fil. d:r E. Fagerholm 199
19150120 - Förlofning 173
19150120 - Från landsbygden. 144
19150120 - Från sjön. 143
19150120 - I aktiebolagsregistret 388
19150120 - Lysning till äktenskap 161
19150120 - Mossodlare på Gotland 134
19150120 - Olyckshändelserna i halkan. 120
19150120 - Omslag i vädret 150
19150120 - Postverket. 219
19150120 - Rättegångs- och Polissaker. 363
19150120 - Sjuttiotre år 194
19150120 - Skola vi äfven hotas af tändsticksbrist? 136
19150120 - Smittosamma sjukdomar skola omedelbart anmälas. 147
19150120 - Vilhelm Theodor Unge. 157
19150121 - Ändrade bestämmelser ang. flundrefisket i länet. 134
19150121 - Apoteket i Hemse 140
19150121 - Ättling af gamla Gotland 127
19150121 - Audiens hos konungen 154
19150121 - En högtidlig begrafning 157
19150121 - Fältkrigsrätt 187
19150121 - Folkskoleväsendet. 154
19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper. 135
19150121 - För postpersonalens sjukaflöning. 168
19150121 - Från domkapitlet. 143
19150121 - Från hamnen. 170
19150121 - Från Sjön. 141
19150121 - Gotländskt jordbruk för femtio år sedan. 161
19150121 - Halkan 145
19150121 - Ingen nämvärd förändring 121
19150121 - Jordfästningen 166
19150121 - Koncessionen för banan Tingstäde-Fårösund 113
19150121 - Passagerarelista. 126
19150121 - Rikstelefonen 130
19150121 - Silferbröllop 144
19150121 - Skolrådet 107
19150121 - Slite. 164
19150121 - Sliteångaren Othem, 113
19150121 - Som extra polisman 169
19150121 - Tjänstledighet 192
19150121 - Venia 123
19150121 - Vinterpostföringen. 124
19150122 - Bonniers månadshäften 125
19150122 - En äfventyrlig seglats, som slutade lyckligt. 133
19150122 - Från hamnen. 131
19150122 - Hamnuppbörden 113
19150122 - Knut Arnelius 106
19150122 - Mera järnvägsvagnar. 104
19150122 - Militärbefälhafvaren 104
19150122 - På Visbybiografen 97
19150122 - Tänk på småfåglarna! 151
19150122 - Temperatur och lufttryck i Visby 120
19150122 - Till sekreterare 179
19150122 - Trafikinkomsten å Gotlands järnväg 116
19150122 - Venia 121
19150123 - Arbetareföreningens 112
19150123 - Dagens postbåt 135
19150123 - Domkapitlets yttrande 140
19150123 - Efterbetalningarna till Pansarbåtsföreningen. 104
19150123 - Fårösunds framtid. 150
19150123 - Femtio år 134
19150123 - För utevaro 153
19150123 - Gotlands missionsförening 115
19150123 - Magistraterna och kronouppbörden. 134
19150123 - Öfverstlöjtnant Bouveng 143
19150123 - Passagerarelista. 128
19150123 - Rättegångs- och Polissaker. 155
19150123 - Temperatur och lufttryck i Visby 140
19150123 - Vinterpostfarten. 102
19150125 - Aktiebolaget Gotlands Banks nettoinst 151
19150125 - Bättre säkerhetsförhållanden på biograferna. 158
19150125 - Bröderna Gullbergs 193
19150125 - Dödsfall. 185
19150125 - För lösdrifveri 127
19150125 - Från hamnen. 222
19150125 - Från landsbygden. 153
19150125 - Högre allmänna läroverket. 102
19150125 - Konkursärende. 133
19150125 - Osäkerheten på våra gator. 168
19150125 - På 50-årsdagen 104
19150125 - Sällskapet G. G. 148
19150125 - Skolpojke på rymmarstråt. 129
19150125 - Skridskolof åtnjuta idag 197
19150125 - Slädföret 128
19150125 - Som adjungerad ledamot 186
19150125 - Svenska flottans stoltaste fartyg 138
19150125 - Systrarna följdes åt i döden. 165
19150125 - T. f. växelprotestant. 128
19150125 - Temperatur och lufttryck i Visby 171
19150125 - Visby skyttegille 209
19150125 - Visby teater 144
19150126 - Afsked ur stadens poliskår 107
19150126 - Årsfest 143
19150126 - Från landsbygden. 163
19150126 - Från Sjön. 111
19150126 - Halare än någonsin 169
19150126 - Hur många hundar fins det i stan? 108
19150126 - Mötet afslutades med en angenäm tésupe. 129
19150126 - Om kapten Arnelius jordfästning, 109
19150126 - På villande haf. 130
19150126 - Temperatur och lufttryck i Visby 102
19150126 - Visbybion 108
19150127 - A-klassarnas krigslön. 147
19150127 - Beträffande Burs handelsaktiebolag 142
19150127 - Dagturerna, minfaran och k. m:t. 171
19150127 - Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad. 150
19150127 - En fastighet som ingen vill ha. 146
19150127 - En häst stupade 135
19150127 - Ett rikligt snöfall 126
19150127 - Exekutivt försåldes i middags 141
19150127 - Extra provinsialläkaretjänsten 130
19150127 - Femtio år 168
19150127 - Förre telegrafdirektören 155
19150127 - Från hamnen. 225
19150127 - Från landsbygden. 188
19150127 - Halkan i våra gator 160
19150127 - Hälsovårdsnämden 169
19150127 - Hurudan blir sommaren och skörden? 195
19150127 - Passagerarelista. 139
19150127 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 147
19150127 - Posttjänstemäns frikallelse från inkallelse vid mobilisering. 173
19150127 - Postverket. 182
19150127 - Som chefläkare 200
19150127 - Svea hofrätt 186
19150127 - Temperatur och lufttryck i Visby 223
19150128 - Anslag till hamn- och brobygnader. 149
19150128 - Efterlysta i Länskungörelserna äro 133
19150128 - Femtio år 166
19150128 - Från landsbygden. 167
19150128 - Inskrifning af värnpliktiga 164
19150128 - Passagerarelista. 172
19150128 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 156
19150128 - Sjökaptenssociteten 145
19150128 - Temperatur och lufttryck i Visby 137
19150128 - Till hospitalsläkare 141
19150128 - Till kronoarrendator 162
19150128 - Tjänstledighet 169
19150128 - Vid inställelse 170
19150129 - Anslag till hamn- och brobygnader. 136
19150129 - Efterlysta 135
19150129 - Femtio år 168
19150129 - Från landsbygden. Hablingbo. 166
19150129 - Från landsbygden. Levide. 123
19150129 - Inskrifning af värnpliktiga 139
19150129 - Passionsguddstjänsternas förläggande till aftnarna. 139
19150129 - Sjökaptenssociteten 141
19150129 - Temperatur och lufttryck i Visby 130
19150129 - Till hospitalsläkare 141
19150129 - Till kronoarrendator 156
19150129 - Tjänstledighet 161
19150129 - Vid inställelse 162
19150130 - Aflagd examen. 182
19150130 - Det var cyankaliumförgiftning. 218
19150130 - Ett äkta nordiskt vinterväder 138
19150130 - Fångtransport 146
19150130 - Från ordensvärlden. 168
19150130 - Passagerarelista. 133
19150130 - Pastorsadjunkten J. A. Englund 143
19150130 - Pensionskonferens 155
19150130 - Räfskinnen 183
19150130 - Temperatur och lufttryck i Visby 137
19150130 - Till kapten 177
19150130 - Till två månaders fängelse 169
19150130 - Val af tillfälliga utskott 150
19150130 - Vinterpostfarten. 165
19150201 - Ångbåtstrafiken och minfaran. 155
19150202 - Passagerarelista. 156
19150203 - Minfaran öfverhängande äfven väster om Gotland. 156
19150204 - För första gången i elden. 148
19150205 - Passagerarelista. 126
19150206 - Ång. Åhus dödslista. 157
19150206 - Den ryska minan vid Kneippbyn. 142
19150206 - Passagerarelista. 149
19150208 - Passagerarelista. 140
19150208 - Rättegångs- och Polissaker. 136
19150209 - Rättegångs- och Polissaker. 141
19150212 - Passagerarelista. 145
19150213 - A-klassarnas hemförlofning börjad. 141
19150213 - Auktion i Kräklingbo. 500
19150213 - D:r Ekhoff afgår. 163
19150213 - Dagens postbåt, 120
19150213 - Död. Katarina Birgitta Olsson. 318
19150213 - En allvarsam olycka, 215
19150213 - Fårösunds Landstormsförening 340
19150213 - Fartygsauktion. 156
19150213 - Fodret får bortföras. 384
19150213 - Från de östra slagfälten. 236
19150213 - Från landsbygden. Källunge. 301
19150213 - Från sjön. 137
19150213 - Hästar i sken å järnvägsbanken. 535
19150213 - Hjältegrafvar 130
19150213 - I styrelsen 104
19150213 - Karl Liljeborg, 125
19150213 - Kriget. 185
19150213 - Kulturhistoriska museets i Bunge tomtfråga. 312
19150213 - Läkarebefattningen vid Visby 121
19150213 - Postkontoret i Visby 122
19150213 - Rättegängs- och Polissaker. 114
19150213 - Senaste nyheterna från kriget. 211
19150213 - Sjuk- o. Begrafningskassan 143
19150213 - Strandning vid Stora Karlsö. 290
19150213 - Student- och realskoleexamina. 152
19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad 152
19150213 - Temperatur och lufttryck 152
19150213 - Till insamlingen för belgierna 408
19150213 - Till ordförande 132
19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar. 306
19150213 - Upprop. 208
19150213 - Visby-Bios 164
19150215 - Afsked 230
19150215 - Arvid Jansson 265
19150215 - Auktion å utsädeskorn. 474
19150215 - Auktion å ved i Hejdeby. 203
19150215 - Böndagar 1916. 357
19150215 - Emil Levedahl 398
19150215 - En ståtlig svensk eskader, 160
19150215 - FÅRÖ, 9 febr. 249
19150215 - Fårösunds Landstormsförening 485
19150215 - Från odlingslånefonden 195
19150215 - Gotlands biodlaretörening 181
19150215 - Historien om de förtennade 163
19150215 - Högre allmänna läroverket. 152
19150215 - Hospitalen. 172
19150215 - Hvems är kofferten? 157
19150215 - I krigsskolans officerskurs 153
19150215 - I urarfva konkurs 182
19150215 - Inställelse 185
19150215 - LOJSTA, 18 febr. 216
19150215 - Lösöreauktion i Othem. 244
19150215 - Lösöreauktion i Veskinde. 468
19150215 - Passagerarelista. 256
19150215 - Rättegångs- och Polissaker. 226
19150215 - Rektorsförordnande 135
19150215 - Sökande till en notarietjänst 121
19150215 - Strandningen vid Stora Karlsö. 104
19150215 - Till folkskollärare 115
19150215 - Till kommendörkapten 117
19150215 - VÄTE, 13 febr. 126
19150215 - Vid första förhöret 127
19150215 - Vid Gotlands infanteriregemente 119
19150215 - Vid skolköket i Visby 108
19150215 - Vinterbåtarna. 129
19150215 - Visby Varpklubb 122
19150216 - Befälet öfver Gotlands infanteriregemente 73
19150216 - Dagens postbåt 122
19150216 - Det svenska eskaderbesöket 91
19150216 - Doktor Ekhoffs arbetsprogram, 112
19150216 - EKE, 15 februari. 127
19150216 - Fridlysningstid 129
19150216 - Kollekt 196
19150216 - Nils Per Ohlsson 411
19150216 - Passagerarelista. 178
19150216 - Prästerskapet och mobiliseringen. 146
19150216 - Rättegångs- och Polissaker. 152
19150216 - Sjuk- och begrafningskassan Bethesdas 126
19150216 - Temperatur och lufttryck 134
19150216 - Till revisor 148
19150216 - Tyska marinofficerare sänka ett engelskt fartyg. 122
19150216 - Underjordisk sängkammare i Reins. 274
19150217 - Ång. Reserv flottagen. 137
19150217 - Det var ingen mina. 145
19150217 - Exekutiv auktion i Slite. 151
19150217 - Förlofning 124
19150217 - Från hamnen. 121
19150217 - Från sjön. 149
19150217 - Fru Elisabeth Anrep-Nordin 113
19150217 - Gotlands nation 262
19150217 - Gotlands nations porträttkatalog 132
19150217 - I aktiebolagsregistret 140
19150217 - Pass vägras värnpliktiga svenskar. 209
19150217 - Passagerarelista. 142
19150217 - Postångaren Polhem 120
19150217 - Riksbankarevisorerna utsedda. 114
19150217 - Sammanslutning af stats- och privatbanornas kontorsbiträden. 101
19150217 - Stadens markprocesser. 140
19150217 - Till sin hedersledamot 167
19150217 - Värdefull auktion. 194
19150217 - Venia 150
19150217 - Visby teater. 147