19150213 - Tingstäde landstormsförenings medlemmar.

Tingstäde landstormsförenings medlemmar.

kallas till ordinarie föreningsmöte söndagen den 28 februari 1915 kl. 1 e. m. i Folkskolans lokal i Tingstäde. Vid mötet kommer utom g e no mgäe n de t af föredragningslistan enligt § 9 i stadgarne för Tingstäd Landstormsförening, föredrag älven att hållas och uppmanas alla att mangrant infinna sig.
STYRELSEN.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36