19150213 - Taxeringsnämnden för Visby stad

Taxeringsnämnden för Visby stad

sammanträder fredagen den 26 mars 1915 kl. 5 e. m. å stadsfullmäktiges expedition i rådhuset, och fortgår nämndens arbete i regel hvarje söckendag å tid, som å anslag i förstugan uppgifves.
Skattskyldige inom staden erinras om:
att deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt å polisvaktkontoret samt af kronouppbördskassören A. Dahlbäck och undertecknad;
att deklaration, på sätt å blanketten närmare utvisas, skall för en hvar upptaga inkomst och förmögenhet, för hvilken han är underkastad beskattning här i riket, samt angif va inkomsten nästföregående år, ätvensom förmögenhet vid utgången af . näst föregående år;
att såsom förmögenhet uppgifves värdet af tillgångar utöfver skulderna, såvidt ötverskottet uppgår till minst 6,000 kronor;
att skyldighet att afgifva deklaration åligger utan anmaning verk eller bolag, som är försedt med kungl. maj:ts oktroj eller blifvit registreradt såsom a tiebolag eller står under offentlig kontroll, äfvensom annan skattskyldig, som nästföregående år varit taxerad till inkomst- och förmögenhetsskatt eller ock samma år antingen åtnjutit minst 800 kronors inkomst af beskaffenhet att böra taxeras till inkomst- och förmögenhetsskatt eller vid nämnda års utgång ägt förmögenhet till värde af minst 6,000 kronor;
att gift man skall uppgifva äfven hustruns inkomst och förmögenhet, men att hustru, om hon haft inkomst eller förmögenhet, som rättsligen varit undantagen från mannens förvaltning, skall själf eller god man tör henne afgitva deklaration angående denna;
att deklarationspliktig skall äfven uppgifva hemmavarande omyndigt barns förmögenhet, så framt icke barnet själft skall taxeras till inkomst och förmögenhetsskatt;
att vanligt handelsbolag, kommanditbolag och rederi för registreringspliktigt fartyg skall till ledning vid delägares taxering lämna uppgift, innehållande upplysningar enligt deklarationsformuläret om bolagets och rederiets fasta egendom, Inkomst och förmögenhet äfvensom om den en hvar delägare tillkommande andelen at bolagets eller rederiets inkomst och om värdet af hans lott i bolaget eller rederiet;
att deklaration (och dylik uppgift) skall vara afiämnad före den 1 mars, och att endast den, som enligt lag är pliktig föra handelsböcker eller är delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi, som ej är aktiebolag, får åtnjuta anstånd, dock ej längre än till den 15 april, i fall anmälan, att hinder mött, skriftligen göres töre den 1 mars hos ordföranden i taxeringsnämnden;
att deklarationspliktig, som ej inom behörig tid aflämnar deklaration, går förlustig rätten att överklaga taxering, för hvilken deklaration skolat ligga till grund;
att den, som i deklaration eller uppgift mot bättre vetande uteslutet eller till för lågt belopp upptagit inkomst eller förmögenhet, böte från och med 25 till och med 1,000 kronor, hvilket senare belopp kan förhöjas, om genom det oriktiga meddelandet föranledts, att skattskyldig icke blifvit taxerad eller blifvit för lågt taxerad;
att beträffande öfriga uppgifter, som till ledning vid taxeringen skola före den 1 mars vid ansvars påföljd aflämnas, hänvisas till §§ 11, 14 och 16 i nu gällande taxeringsförordning, och skall af arbetsgifvare lämnas särskild uppgift för hvarje inom staden mantalsskrifven person, som hos honom af tjänst eller arbetsanställning under år 1914 åtnjutit löneförmåner af hvad slag de vara må, börande uppgift innehålla personens fullständiga namn och hemvist enligt mantalslängd, äfvensom, där bostaden är en annan än hemvistet enligt mantalslängden, bostadsadressen samt födelseår;
att den, som enligt § 5 i lagen om allmän pensionsförsäkring af den 30 juni 1913 anser sig ej böre erlägga pensionsafgift, torde med angifvande af orsaken under rubriken »Särskilda upplysningar» i sin deklaration fästa taxeringsnämndens uppmärksamhet därpå; samt
att en hvar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten af honom åliggande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för sådant ändamål hänvända sig till undertecknad, som träffas å stads-,fullmäktiges expedition i rådhuset hvarje söckendag mellan kl. 5-6 e. m.
Visby den 9 februari 1915.
Fredrik Nilsson.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36