19150213 - Fodret får bortföras.

Fodret får bortföras.

K. m:t har bifallit kyrkoherden G. A. Kronqvists ansökning om talstånd att under ecklesiastikåret 1915-1916 från Burs kyrkoherdeboställe med Stånga annexhemman få bortföra skördadt stråfoder.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36