19150213 - Rättegängs- och Polissaker.

Rättegängs- och Polissaker.

Brands utgifvare dömd.
Tidningen Brands ansvarige utgifvare, måleriarbetaren J. Johansson, som vid Stockholms rådhusrätt stått tilltalad med anledning af en tidningens n:r 48 i fjol intagen innehållande uppmaning till generalstrejk, dömdes på, torsdagen enligt 3 par. 7 mom. tryckfrihetsförordningen jämfört med 10 kap. 14 par. 3 mom.
strafflagen till 6 månaders fängelse.

Postbedrägeriets upphofsman.
Anstiftaren af bedrägeriförsöket i Centralpostkontorets postanvisningsafdelning uppgofves vara sin svenska bord, han är född i Norrland 1893, är en internationell skojare af rang. Den person som greps i en portgång, då han stod och väntade på resultatet af de två expresspojkarnes expedition, och hvars namn ännu hemlighålles, var bara ett verktyg. Jönsson själf efterlyses nu af hr Lidberg, och samtidigt vill detektiva polisen i Köbenhavn ha fast honom. Han har nämligen i september och oktober förra året varit framme i Köbenhavn på samma sätt som här, med den skillnaden bara, att där lyckades han komma åt betydande belopp. Jönsson misstänka äfven ha haft att göra med den för någon vecka, sedan omtalade förfalskningen af efterkrafsförsändelser i Södertelje.

Byggmästaren får stå för sitt löfte.
Målet mellan Nykterhetsarméns Västeråskårs byggnadsförening och målaren K. A. Nordin har nu slutdömts af högsta domstolen. Föreningen har yrkat att af Nordin utbekomma ett oredovisadt belopp af de medel, som influtit till dess föreningshusbygge, hvilket omhänderhafts af Nordin. Denne har gjort gällande, att han haft motfordran å ersättning för sitt arbete med bygget, något som föreningen ej velat godkänna, då Nordin vid lokalens invigning förklarade, att han utan ersättning utfört det af honom därå nedlagda arbetet.
Västerås' rådhusrätt ansåg, att en sådan förklaring icke vore att betrakta såsom bandande löfte och ogillade föreningens talan. Hofrätten däremot förklarade löftet bindande och dömde Nordin att betala fordrande kr. 239:80 samt att med 300 kr: godtgöra föreningens rättegångskostnader. 
Högsta domstolen har skipat rättvisan sålunda, att Nordins utfästelse förklarats bindande i fråga om själfva arbetet men icke beträffande den materiel han släppt till och som enligt räkning värderats till 160 kronor. Med afdrag för detta belopp har Nordin sålunda förpliktats till föreningen utbetala kr. 79: 80, men befriats från att ersätta dess kostnader i målet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1915
N:r 36