19150113 - Domkapitlet

Domkapitlet

tillstyrker i skrifvelse till k. m:t K. P. Havréns i Fardhem ansökning om erhållande af andel i behållningen af den skogsförsäljning, som år 1913 ägde rum å det till kyrkoherdebostället i Fardhems pastorat hörande hemmanet Lojsta annex. Domkapitlet finner 500 kronor af berörda behållning vara ett skäligt belopp att tillerkännas sökanden.Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9