19150121 - En högtidlig begrafning

En högtidlig begrafning

ägde rum tisdags middag å nya kyrkogården, då stoftet efter den så hastigt bortgångne f. landtbrukaren Bernhard Rettig öfverlämnades i jordens sköte.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16