19150121 - Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper.

Follingbo pastorats prästlönefonds räkenskaper.

Domkapitlet har anmodat pastorsämbetet i Follingbo att inkomma med upplysning, hvarför ledamoten af Akebäcks kyrkoråd, Johannes Endrell ännu kvarstår som borgensman för utlånts medel, som stå under kyrkorådens förvaltning, ehuru pastorsämbetet i skrifvelse till biskopsämbetet 12 december 1914 uppgifvit, att ”de två lån, å hvilka en af kyrkorådsledamöterna utgjorde ene borgensmannen, blifvit till betalning uppsagda till 31 december”.Gotlands Allehanda
Torsdagen 21 januari 1915
N:r 16