19150127 - A-klassarnas krigslön.

A-klassarnas krigslön.

Armé förvaltningen hemstälde i november i fjol, att värnpliktiga af A-klassen vid icke mobiliserade truppförband, som utöfver dem åliggande fredstjänstgöring kvarhållas i tjänstgöring för rikets försvar, måtte erhålla en krigslön, motsvarande den befälsbefattning hvari de placerats.
Med anledning af förfrågningar meddelar nu marinförvaltningen, att någon beslut i frågan ännu icke fattats af regeringen samt att i väntan därpå någon högre krigslön än för menige icke tillsvidare kan utbetalas.


Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21